Den Frie Bibel

Den anden Kongernes Bog, kapitel 13

Joahas bliver Konge i Israel i Jehus Sted, er ugudelig; hans Land ødelægges af Syrerne, dog bønhører Gud ham og frelser ham, da han ydmyger sig; han dør, 1-9; Joas bliver Konge i Israel efter sin Fader Joahas, er ond, strider imod Amazia, dør, 10-13; i Joas’s Tid bliver Elisa syg; Joas besøger ham, Elisa lover ham Sejr imod Syrerne; Elisa dør og gør, da han var død, en død Mand levende, 14-21; Hasael trænger Israel i Joahas’s Tid, men Joas slaar Syrerne tre Gange og faar Israels Stæder tilbage igen efter Elisas Spaadom, 22-25.

13:1I det tre og tyvende Joas’s, Ahasias Søns, Judas Konges, Aar blev Joahas, Jehus Søn, Konge over Israel i Samaria i sytten Aar. 13:2Og han gjorde det onde for Herrens Øjne og vandrede efter Jeroboams, Nebats Søns, Synder, med hvilke han kom Israel til at synde, han veg ikke derfra. 13:3Derfor optændtes Herrens Vrede over Israel, og han gav dem i Hasaels, Syriens Konges, Haand og i Benhadads, Hasaels Søns, Haand alle Dage. 13:4Men Joahas bad ydmygeligt til Herren, og Herren hørte ham; thi han saa til Israels Trængsel, thi Kongen af Syrien trængte dem. 13:5Og Herren gav Israel en Frelser, og de slap fri for at være under Syrernes Magt; og Israels Børn boede i deres Telte som tilforn. 13:6Dog vege de ikke fra Jeroboams Hus’s Synder, som han kom Israel til at synde med, men man vandrede derudi, og Astartebilledet blev ogsaa staaende i Samaria. 13:7Men Joahas beholdt ikke flere Folk tilovers end halvtredsindstyve Ryttere og ti Vogne og ti Tusinde Fodfolk; thi Kongen af Syrien havde ødelagt dem og gjort dem til Støv at træde paa. 13:8Men det øvrige af Joahas’s Handeler og alt, hvad han gjorde, og hans Vælde, ere de Ting ikke skrevne i Israels Kongers Krønikers Bog? 13:9Og Joahas laa med sine Fædre, og de begravede ham i Samaria, og hans Søn, Joas blev Konge i hans Sted.
13:10I det syv og tredivte Joas’s, Judas Konges, Aar blev Joas, Joahas’s Søn, Konge over Israel i Samaria i seksten Aar. 13:11Og han gjorde det, som var ondt for Herrens Øjne; han veg ikke fra nogen af Jeroboams, Nebats Søns, Synder, som han kom Israel til at synde med, men han vandrede deri. 13:12Men det øvrige af Joas’s Handeler og alt, hvad han gjorde og hans Vælde, hvorledes han stred med Amazia, Judas Konge, ere de Ting ikke skrevne i Israels Kongers Krønikers Bog? 13:13Og Joas laa med sine Fædre, og Jeroboam sad paa hans Trone; og Joas blev begraven i Samaria hos Israels Konger.
13:14Og Elisa blev syg af sin Sygdom, af hvilken han døde; og Joas, Israels Konge, kom ned til ham og græd for hans Ansigt og sagde: Min Fader, min Fader! Israels Vogne og hans Ryttere! 13:15Da sagde Elisa til ham: Tag Bue og Pile; og han tog Bue og Pile til ham. 13:16Da sagde han til Israels Konge: Læg din Haand paa Buen; og han lagde sin Haand paa den, og Elisa lagde sine Hænder paa Kongens Hænder. 13:17Og han sagde: Luk det Vindue op imod Østen! og han lukkede det op; og Elisa sagde: Skyd! og han skød. Og han sagde: En Frelses Pil fra Herren og en Frelses Pil imod Syrerne, og du skal slaa Syrerne i Afek, indtil du gør Ende paa dem. 13:18Og han sagde: Tag Pilene; og han tog dem; og han sagde til Kongen af Israel: Slaa imod Jorden; og han slog tre Gange, og saa holdt han op. 13:19Da blev den Guds Mand vred paa ham og sagde: Havde du slaget fem eller seks Gange, da skulde du have slaget Syrerne, indtil du havde gjort Ende paa dem; men nu skal du slaa Syrerne tre Gange. 13:20Og Elisa døde, og de begravede ham; og Moabs Tropper kom i Landet først paa Aaret. 13:21Og det skete, at de begravede en Mand, og se, da de saa Troppen, da kastede de Manden i Elisas Grav; og der Manden kom ned og rørte ved Elisas Ben, da blev han levende og stod op paa sine Fødder.
13:22Og Hasael, Kongen af Syrien, havde trængt Israel alle Joahas’s Dage. 13:23Men Herren var dem naadig og forbarmede sig over dem og vendte sig til dem for sin Pagts Skyld med Abraham, Isak og Jakob og vilde ikke ødelægge dem og bortkastede dem endnu ikke fra sit Ansigt. 13:24Og Hasael, Kongen af Syrien, døde, og hans Søn Benhadad blev Konge i hans Sted. 13:25Og Joas, Joahas’s Søn, tog de Stæder igen fra Benhadads, Hasaels Søns, Haand, som han havde taget fra Joahas’s, hans Faders, Haand i Krigen; tre Gange slog Joas ham og fik Israels Stæder igen.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.