Den Frie Bibel

Profeten Haggaj, kapitel 1

Haggaj straffer Jøderne, som vare komne fra Babel, fordi de havde bygget sig panelede Huse, men ladet Herrens Tempel ligge ubygget, 1-4; og viser, at Gud af den Grund ikke velsignede deres Hænders Gerning, 5-6; formaner dem til at tage fat paa Templets Bygning igen, 7-11; hvilken Formaning de adlyde, 12-15.

1:1I Kong Darius’s andet Aar, i den sjette Maaned, paa den første Dag i Maaneden, kom Herrens Ord ved Profeten Haggaj til Serubabel, Sealthiels Søn, Landshøvdingen i Juda, og til Josua, Jozadaks Søn, Ypperstepræsten, saalunde: 1:2Saa siger den Herre Zebaoth: Dette Folk, de sige: Tiden er ikke kommen, Tiden til at bygge Herrens Hus. 1:3Og Herrens Ord kom ved Profeten Haggaj, saaledes: 1:4Er det Tid for eder at bo i eders panelede Huse, medens dette Hus er øde?
1:5Og nu, saa siger den Herre Zebaoth: Giver Agt paa eders Veje! 1:6I udsaa meget og høste lidet ind, I æde og blive ikke mætte, I drikke og blive ikke læskede, I klæde eder og blive ikke varme, og den, som faar Løn, faar sin Løn i en hullet Pung.
1:7Saa siger den Herre Zebaoth: Giver Agt paa eders Veje! 1:8Gaar op paa Bjerget, og henter Tømmer, og bygger Huset, saa vil jeg have Behag deri og bevise mig herlig, siger Herren. 1:9I vente meget, og se, det bliver til lidet, og naar I have ført det hjem, da blæser jeg det bort. Hvorfor? siger den Herre Zebaoth. For mit Hus’s Skyld, som er øde, medens I have travlt, hver med sit eget Hus. 1:10Derfor lukke Himlene sig til over eder, saa at de ikke give Dug, og Jorden har tilbageholdt sin Grøde. 1:11Thi jeg kaldte Tørke over Jorden og over Bjergene og over Kornet og over Mosten og over Olien og over det, som Jorden frembringer, og over Folket og over Kvæget og over alt, hvad der udføres med Hænder.
1:12Da adløde Serubabel, Sealthiels Søn, og Josua, Jozadaks Søn, Ypperstepræsten, og hele det overblevne Folk Herrens deres Guds Røst og Profeten Haggajs Ord, eftersom Herren deres Gud havde sendt ham; og Folket frygtede for Herrens Ansigt. 1:13Da sagde Haggaj, Herrens Sendebud, som Budskab fra Herren til Folket, saaledes: Jeg er med eder, siger Herren. 1:14Og Herren vakte Aanden hos Serubabel, Sealthiels Søn, Judas Landshøvding, og Aanden hos Ypperstepræsten Josua, Jozadaks Søn, og Aanden hos alt det overblevne Folk, og de kom og gjorde Arbejdet paa den Herre Zebaoths, deres Guds Hus 1:15paa den fire og tyvende Dag i Maaneden, i den sjette Maaned, i Kong Darius’s andet Aar.

Vælg kapitel

1 2

bVælg kapitel

1 2

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.