Den Frie Bibel

Den første Kongernes Bog, kapitel 15

Abiam vandrer ikke i Davids Veje, dog opholder Gud Kongeriget i Jerusalem for Davids Skyld; Abiam dør, og Asa, hans Søn, bliver Konge, 1-8; Asa afskaffer Afguderi og Skørlevnere af Landet, han tager Benhadad, Kongen af Syrien, i Forbund med sig imod Baesa, Israels Konge; Asa dør, og hans Søn Josafat bliver Konge, 9-24; Nadab, Israels Konge, gør ondt for Herrens Øjne; Baesa udrydder ham og hele Jeroboams Hus; Baesa er ligesaa ugudelig som de forrige Konger, 25-34.

15:1Og i det attende Kong Jeroboams, Nebats Søns, Aar blev Abiam Konge over Juda. 15:2Han regerede tre Aar i Jerusalem, og hans Moders Navn var Maeka, Abisaloms Datter. 15:3Og han vandrede i alle sin Faders Synder, som han gjorde før ham, og hans Hjerte var ikke helt med Herren hans Gud, som Davids, hans Faders, Hjerte. 15:4Men Herren hans Gud gav ham et Lys i Jerusalem for Davids Skyld, ved at han oprejste hans Søn efter ham og lod Jerusalem bestaa; 15:5fordi David gjorde det, som ret var for Herrens Øjne, og veg ikke fra alt det, som han bød ham, alle sine Livs Dage, uden i den Handel med Hethiteren Uria. 15:6Og der var Krig imellem Roboam og imellem Jeroboam alle hans Livs Dage. 15:7Men det øvrige af Abiams Handeler og alt det, som han har gjort, ere de Ting ikke skrevne i Judas Kongers Krønikers Bog? Og der var Krig imellem Abiam og Jeroboam. 15:8Og Abiam laa med sine Fædre, og de begrove ham i Davids Stad, og Asa, hans Søn, blev Konge i hans Sted.
15:9Og i det tyvende Jeroboams, Israels Konges, Aar blev Asa Konge over Juda. 15:10Og han regerede et og fyrretyve Aar i Jerusalem, og hans Moders Navn var Maeka, Abisaloms Datter. 15:11Og Asa gjorde det, som ret var for Herrens Øjne, som David hans Fader. 15:12Og han fordrev Skørlevnerne af Landet og bortskaffede alle stygge Afguder, som hans Fædre havde gjort. 15:13Tilmed afsatte han Maeka, sin Moder, at hun ikke skulde være Dronning, fordi hun havde gjort sig et grueligt Billede af Astarte, og Asa udryddede hendes gruelige Billede og opbrændte det ved Kedrons Bæk. 15:14Men Højene toges ikke bort; dog var Asas Hjerte helt med Herren alle hans Dage. 15:15Og han førte de Ting, som hans Fader havde helliget, og hvad som han selv havde helliget, ind i Herrens Hus, Sølv og Guld og Kar. 15:16Og der var Krig mellem Asa og Baesa, Israels Konge, alle deres Dage. 15:17Thi Baesa, Israels Konge, drog op imod Juda og byggede Rama, for ikke at tilstede Asa, Judas Konge, at nogen drog ud eller kom ind. 15:18Da tog Asa alt det Sølv og Guld, de Ting, som vare blevne tilovers af Herrens Hus’s Liggendefæ og af Kongens Hus’s Liggendefæ, og gav sine Tjenere dem i Hænderne, og Kong Asa sendte dem til Benhadad, en Søn af Tabrimmon, Hesions Søn, Kongen i Syrien, som boede i Damaskus og lod sige: 15:19Der er en Pagt imellem mig og imellem dig, imellem min Fader og imellem din Fader, se, jeg sender dig Skænk, Sølv og Guld, drag hen, gør til intet din Pagt med Baesa, Israels Konge, at han maa drage op fra mig. 15:20Og Benhadad adlød Kong Asa og sendte de Hærførere, som han havde, imod Israels Stæder og slog Ijon og Dan og Abel-Beth-Maaka og hele Kinneroth, tillige med alt Nafthalis Land. 15:21Og det skete, der Baesa hørte det, da lod han af fra at bygge Rama og blev i Thirza. 15:22Saa lod Kong Asa hele Juda opbyde, der blev ingen fri, og de toge Stenene bort af Rama tillige med Tømmeret der, som Baesa havde bygget med, og Kong Asa byggede dermed Geba i Benjamin og Mizpa. 15:23Men det øvrige af alle Asas Handeler og al hans Vælde og alt, hvad han har gjort, og de Stæder, som han har bygget, ere de Ting ikke skrevne i Judas Kongers Krønikers Bog? Dog i sin Alderdoms Tid blev han syg i sine Fødder. 15:24Og Asa laa med sine Fædre og blev begraven med sine Fædre i Davids, sin Faders Stad, og Josafat, hans Søn, blev Konge i hans Sted.
15:25Og Nadab, Jeroboams Søn, blev Konge over Israel i det andet Asas, Judas Konges, Aar og regerede over Israel to Aar. 15:26Og han gjorde det onde for Herrens Øjne og vandrede i sin Faders Veje og i hans Synd, som han kom Israel til at synde med. 15:27Men Baesa, Ahias Søn, af Isaskars Hus, gjorde et Forbund imod ham, og Baesa slog ham ved Gibbethon, som hørte Filisterne til, der Nadab og al Israel belejrede Gibbethon. 15:28Og Baesa slog ham ihjel i det tredje Asas, Judas Konges, Aar og blev Konge i hans Sted. 15:29Og det skete, der han var Konge, da slog han hele Jeroboams Hus, han lod ikke nogen af Jeroboams blive tilovers, som havde Aande, indtil han havde ødelagt ham, efter Herrens Ord, som han talte ved Siloniteren Ahia, sin Tjener, 15:30for Jeroboams Synders Skyld, som han syndede med, og som han kom Israel til at synde med, og for den Opirrelse, med hvilken han opirrede Herren, Israels Gud. 15:31Men det øvrige af Nadabs Handeler, og alt det, som han har gjort, ere de Ting ikke skrevne i Israels Kongers Krønikers Bog? 15:32Og der var Krig imellem Asa og imellem Baesa, Israels Konge, alle deres Dage. 15:33I det tredje Asas, Judas Konges, Aar blev Baesa, Ahias Søn, Konge over al Israel i Thirza, fire og tyve Aar. 15:34Og han gjorde det onde for Herrens Øjne og vandrede i Jeroboams Vej og i hans Synd, som han kom Israel til at synde med.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.