Den Frie Bibel

Den første Kongernes Bog, kapitel 4

Salomos fornemste Befalingsmænd opregnes, 1-19; Folkets lykkelige Tilstand under hans Regering; hans Riges Grænser; hvor meget der daglig brugtes ved hans Hof; hans Vogne og Heste beskrives, 20-28; Salomos store Visdom berømmes, 29-34.

4:1Og Kong Salomo var Konge over al Israel. 4:2Og disse vare de fornemste Befalingsmænd, som han havde: Asarja, Zadoks Søn, var Ypperstepræst; 4:3Elihoref og Ahia, Sisas Sønner, vare Skrivere; Josafat, Ahiluds Søn, var Historieskriver; 4:4og Benaja, Jojadas Søn, var over Hæren; og Zadok og Abjathar vare Præster; 4:5og Asarja, Nathans Søn, var over Befalingsmændene; og Sabud, Nathans Søn, Præsten, var Kongens Ven; 4:6og Ahisar var Hovmester; Adoniram, Abdas Søn, var Rentemester. 4:7Og Salomo havde tolv Befalingsmænd over al Israel, og de forsynede Kongen og hans Hus; enhver havde en Maaned om Aaret at forsyne ham udi. 4:8Og disse vare deres Navne: Hurs Søn paa Efraims Bjerg; 4:9Dekers Søn i Makaz og i Saalbim og i Beth-Semes og Elon og Beth-Hanan; 4:10Heseds Søn i Aruboth, han havde Soko og hele Landet Hefer; 4:11Abinadabs Søn havde hele Egnen Dor, han havde Tafath, Salomos Datter, til Hustru; 4:12Baena, Ahiluds Søn, havde Thaanak og Megiddo og hele Beth-Sean, som er ved Zarthan neden for Jisreel fra Beth-Sean indtil Abel-Mehola, indtil paa hin Side Jokmeam; 4:13Gebers Søn var i Ramoth i Gilead; han havde Jairs, Manasse Søns, Byer, som ere i Gilead, han havde Argobs Egn, som er i Basan, tresindstyve store Stæder med Mure og med Kobberstænger; 4:14Ahinadab, Iddos Søn, var i Mahanaim; 4:15Ahimaaz var i Nafthali, han tog og Basmath, Salomos Datter, til Hustru; 4:16Baena, Husais Søn, var i Aser og i Aloth; 4:17Josafat, Faruas Søn, var i Isaskar; 4:18Simei, Elas Søn, var i Benjamin; 4:19Geber, Uris Søn, var i Gileads Land, i Sihons, den amoritiske Konges, og i Ogs, Kongen af Basans, Land, og det var kun een Befalingsmand, som var i dette Land.
4:20Juda og Israel vare mange som Sand, der er ved Havet i Mangfoldighed; de aade og drak og vare glade. 4:21Og Salomo var en Herre over alle Rigerne fra Floden til Filisternes Land og indtil Ægyptens Landemærke; de bragte ham Skænk og tjente Salomo alle hans Livsdage. 4:22Og den Mad, der gik med for Salomo til hver Dag, var tredive Kor fint Mel og tresindstyve Kor Hvedemel; 4:23ti fede Øksne og tyve Græsøksne og hundrede Faar, foruden Hjorte og Raadyr og Bøfler og alle Haande Fjerkræ paa Sti. 4:24Thi han herskede i alt det, som laa paa denne Side af Floden, fra Thipsa og indtil Gaza, over alle Konger paa denne Side af Floden; og han havde Fred trindt omkring paa alle sine Sider. 4:25Og Juda og Israel boede tryggelig, hver under sit Vintræ og under sit Figentræ, fra Dan og indtil Beersaba, alle Salomos Dage. 4:26Salomo havde og fyrretyve Tusinde Stalde til sine Vognheste og tolv Tusinde Ryttere. 4:27Og disse Befalingsmænd forsynede Kong Salomo og hver den, som nærmede sig til Kong Salomos Bord, hver i sin Maaned; de lode ikke fattes paa noget. 4:28Og Byg og Straa til Kørehestene og til Ridehestene førte de hen til det Sted, hvor det skulde være, hver efter Anvisningen.
4:29Og Gud gav Salomo Visdom og saare megen Indsigt og en omfattende Forstand, som Sand, der er ved Havets Bred. 4:30Og Salomos Visdom var større end alle Østerlændernes Visdom og end alle Ægypternes Visdom. 4:31Og han var visere end alle Mennesker, end Esrahiteren Ethan, og Heman og Kalkol og Darda, Mahols Sønner, og hans Navn var berømt hos alle Hedninger trindt omkring. 4:32Og han fremsatte tre Tusinde Ordsprog, og hans Sange vare Tusinde og fem. 4:33Og han talede om Træerne fra Cederen, som er paa Libanon, og indtil Isopen, som vokser ud af Væggen; og han talede om Dyrene og om Fuglene og om krybende Dyr og om Fiskene. 4:34Og man kom fra alle Folk for at høre Salomos Visdom, fra alle Konger paa Jorden, som havde hørt om hans Visdom.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.