Den Frie Bibel

Den første Samuels Bog, kapitel 8

Samuel sætter i sin Alderdom sine to Sønner til Dommere; de ere gerrige og bøje Retten, 1-3; Folket klager derover for Samuel og begærer en Konge, 4-5; Samuel bedrøves herover; Herren befaler ham at gøre efter deres Begæring, dog først at foreholde dem, hvordan Kongen vilde behandle dem, 6-9; Samuel foreholder Folket alt dette, men de ville ej afstaa fra deres Begæring, 10-22.

8:1Og det skete, der Samuel var gammel, da satte han sine Sønner til Dommere over Israel. 8:2Men hans førstefødte Søns Navn var Joel og hans anden Søns Abia; de vare Dommere i Beersaba. 8:3Men hans Sønner vandrede ikke i hans Veje, men bøjede sig efter Vinding; og de toge Gave og bøjede Retten.
8:4Da samlede sig alle de Ældste af Israel, og de kom til Samuel i Rama. 8:5Og de sagde til ham: Se, du er bleven gammel, og dine Sønner, de vandre ikke i dine Veje; saa sæt nu en Konge over os til at dømme os, ligesom alle Hedningerne have.
8:6Men det Ord var ondt for Samuels Øjne, at de sagde: Giv os en Konge at dømme os; og Samuel bad ydmygeligen til Herren. 8:7Og Herren sagde til Samuel: Hør Folkets Røst i alt det, som de talede til dig; thi ikke dig have de forkastet, men mig have de forkastet, at jeg ikke skal regere over dem. 8:8Efter alle de Gerninger, som de have gjort, fra den Dag jeg opførte dem af Ægypten og indtil denne Dag, da de have forladt mig og tjent andre Guder: Saaledes gøre de ogsaa ved dig. 8:9Saa hør nu deres Røst; dog at du skal vidne klarligen for dem og forkynde dem Kongens Vis, som skal regere over dem.
8:10Og Samuel sagde alle Herrens Ord til Folket, som begærede en Konge af ham. 8:11Og han sagde: Dette skal være Kongens Vis, som skal regere over eder: Eders Sønner skal han tage sig og sætte dem hos sine Vogne og iblandt sine Ryttere, og de skulle løbe frem foran hans Vogn, 8:12og han skal sætte sig dem til Høvedsmænd over tusinde og Høvedsmænd over halvtredsindstyve og til at pløje hans Pløjning og til at høste hans Høst og til at gøre hans Krigstøj og hans Vogntøj. 8:13Og eders Døtre skal han tage til at lave ham Salver og til Kokkepiger og til Bagersker. 8:14Han skal og tage eders Agre og eders Vingaarde og eders Oliegaarde, dem som ere gode, og give sine Tjenere. 8:15Og af eders Sæd og eders Vingaarde skal han tage Tiende og give sine Hofbetjente og sine Tjenere. 8:16Og eders Tjenere og eders Tjenestepiger og eders udvalgte bedste unge Karle og eders Asener skal han tage og bruge til sin Gerning. 8:17Han skal tage Tiende af eders smaa Kvæg, og I skulle være hans Tjenere. 8:18Og naar I da raabe paa den samme Dag over eders Konge, som I have udvalgt eder, da skal Herren ikke svare eder paa den Dag. 8:19Og Folket vægrede sig ved at høre Samuels Røst, og de sagde: Ingenlunde! men der skal være en Konge over os. 8:20Og vi ville ogsaa være som alle Hedningerne, og vor Konge skal dømme os og drage ud for vort Ansigt og føre vore Krige. 8:21Der Samuel havde hørt alle Folkets Ord, da talede han dem for Herrens Øren. 8:22Da sagde Herren til Samuel: Hør deres Røst, og lad en Konge regere over dem; og Samuel sagde til Israels Mænd: Gaar, hver til sin Stad.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.