Den Frie Bibel

Den anden Samuels Bog, kapitel 23

David taler før sin Død om Guds Forjættelse til ham, om Messias og hans Rige og dets Fjender, 1-7; herpaa opregnes alle Davids vældige Mænd og en Del af deres mandige Gerninger, 8-39.

23:1Og disse ere de sidste Davids Ord: Saa sagde David, Isajs Søn, og saa sagde den Mand, som er højt ophøjet, Jakobs Guds Salvede, og lystelig ved Israels Salmer: 23:2Herrens Aand talede ved mig, og hans Tale er paa min Tunge. 23:3Israels Gud sagde, til mig talede Israels Klippe: Der skal være en, som hersker iblandt Menneskene, en retfærdig, en, som hersker i Guds Frygt, 23:4og som Lys om Morgenen, naar Solen opgaar, om Morgenen, naar der ikke ere Skyer, naar Græsset vokser af Jorden ved Solskin efter Regnen. 23:5Thi staar mit Hus sig ikke saa med Gud? thi han har sat mig en evig Pagt, som er ordentligt beskikket i alle Maader og bevaret; thi al min Frelse og al min Lyst, skulde han ej lade den spire frem? 23:6Men Belials Børn, de skulle alle sammen være som Torne, der udkastes; thi de kunne ikke tages med Haand. 23:7Men hver, som vil røre ved dem, maa være forsynet med Jern og Spydstage; og de skulle opbrændes med Ild, hvor de bo.
23:8Disse ere Navnene paa de vældige, som hørte David til: Joseb-Basebeth Takmoni var en Øverste for Høvedsmændene, han svingede sin Lanse imod otte Hundrede, som bleve ihjelslagne paa een Gang. 23:9Og efter ham var Eleasar, en Søn af Dodo, som var en Søn af Ahohi; han var iblandt de tre vældige med David, da de forhaanede Filisterne, som der vare forsamlede til Strid, medens Israels Mænd droge op. 23:10Han stod op og slog Filisterne, indtil hans Haand blev træt, og hans Haand hang fast ved Sværdet, og Herren gjorde en stor Frelse paa den samme Dag; og Folket vendte tilbage efter ham kun for at udplyndre de ihjelslagne. 23:11Og efter ham var Arariteren Samma, Ages Søn; da Filisterne vare forsamlede i en Hob, da var der sammesteds et Stykke Land fuldt med Linser, og Folket flyede for Filisternes Ansigt, 23:12og han stillede sig midt paa dette Stykke og friede det og slog Filisterne, og Herren gjorde en stor Frelse. 23:13Og tre af de tredive ypperste gik ned og kom om Høsten til David til Hulen ved Adullam, og Filisternes Hob havde lejret sig i Refaims Dal. 23:14Og David var da i Befæstningen; men Filisternes Befæstning var da i Bethlehem. 23:15Og David fik Lyst og sagde: Hvo vil give mig Vand at drikke af den Brønd i Bethlehem, som er ved Porten? 23:16Da brøde de tre vældige ind i Filisternes Lejr og droge Vand af den Brønd i Bethlehem, som er i Porten, og de bare og førte det til David; men han vilde ikke drikke deraf, men udøste det for Herren. 23:17Og han sagde: Det være langt fra mig, o Herre! at jeg skulde gøre dette! er det ikke de Mænds Blod, som gik derhen med Livsfare? Og han vilde ikke drikke det. Dette gjorde de tre vældige. 23:18Og Abisaj, Joabs Broder, Zerujas Søn, var en Øverste for Høvedsmændene, og han opløftede sit Spyd imod tre Hundrede, som bleve ihjelslagne; og han var navnkundig iblandt de tre. 23:19Var han ikke herligere end de tre? og han var deres Øverste; men han naaede ikke de tre. 23:20Og Benaja, Jojadas Søn, var en stridbar Mands Søn, stor i Gerninger, fra Kabzeel; han slog to Løvehelte af Moabiterne, og han gik ned og slog en Løve midt i en Brønd en Dag, da der var Sne. 23:21Og han slog en ægyptisk Mand, som var anselig, og den Ægypter havde et Spyd i sin Haand; men han gik ned til ham med en Kæp, og han rykkede Spydet af Ægypterens Haand og slog ham ihjel med hans eget Spyd. 23:22Disse Ting gjorde Benaja, Jojadas Søn, og han var navnkundig iblandt de tre vældige, 23:23herligere end de tredive, men han naaede ikke de tre; og David satte ham i sit Raad. 23:24Asael, Joabs Broder, var iblandt de tredive; Elhanan, Dodos Søn af Bethlehem; 23:25Haroditeren Samma; Haroditeren Elika; 23:26Palthiteren Helez; Thekoiteren Ira, Ikes’s Søn; 23:27Anathothiteren Abieser; Husathiteren Mebunaj; 23:28Ahohiteren Zalmon; Netofathiteren Maharaj; 23:29Netofathiteren Heleb, Baenas Søn; Ithai, Ribajs Søn, af Benjamins Børns Gibea; 23:30Pireathoniteren Benaja; Hiddai fra Gaas Bække; 23:31Arbathiteren Abialbon; Barhumiteren Asmaveth; 23:32Saalboniteren Eljaba; af Jasens Sønner, Jonathan; 23:33Harariteren Samma; Arariteren Ahiam, Sarars Søn; 23:34Elifelet, Ahasbajs Søn, en Maakathiters Søn; Giloniteren Eliam, Akitofels Søn; 23:35Karmeliteren Hezraj; Arbiteren Paeraj; 23:36Jigal, Nathans Søn, af Zoba; Gaditeren Bani; 23:37Ammoniteren Zelek; Beerothiteren Naharaj, Joabs, Zerujas Søns, Vaabendrager; 23:38Jithriteren Ira; Jithriteren Gareb; 23:39Hethiteren Uria; I alt syv og tredive.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.