Den Frie Bibel

Profeten Jonas, kapitel 4

Jonas fortryder paa, at Gud sparer Staden, og beder i Utaalmodighed, at han maatte dø, 1-3; Herren straffer Jonas baade med Ord og med et Tegn, som han gjorde for ham med en Plante, Kikajon, og beviser for ham, hvor ubilligt han vredes herover, 4-11.

4:1Men det gjorde Jonas overmaade meget ondt, og hans Vrede optændtes. 4:2Og han bad til Herren og sagde: Ak, Herre! var dette ikke mit Ord, der jeg endnu var i mit Land? derfor har jeg villet forekomme det ved at fly til Tharsis; thi jeg ved, at du er en naadig og barmhjertig Gud, langmodig og af stor Miskundhed, og angrer det onde. 4:3Og nu, Herre! tag dog min Sjæl fra mig; thi det er mig bedre at dø end at leve.
4:4Og Herren sagde: Mon det er ret, at din Vrede optændes? 4:5Og Jonas gik ud af Staden og tog Ophold Østen for Staden, og han gjorde sig der en Hytte og satte sig under den i Skyggen, indtil han kunde se, hvad der vilde ske med Staden. 4:6Da beskikkede Gud Herren et Kikajon, og det voksede op over Jonas til at give Skygge over hans Hoved, at fri ham fra hans Onde; og Jonas glædede sig over dette Kikajon med stor Glæde. 4:7Men Gud beskikkede, da Morgenrøden den næste Dag oprandt, en Orm, og den stak Kikajonet, og det visnede. 4:8Og det skete, der Solen gik op, da beskikkede Gud en lummer Østenvind, og Solen stak Jonas paa Hovedet, saa han blev afmægtig; da bad han, at hans Sjæl maatte dø, og sagde: Det er bedre, at jeg dør end lever. 4:9Men Gud sagde til Jonas: Mon det er ret, at din Vrede optændes for dette Kikajons Skyld? og han sagde: Ja, det er ret, at min Vrede er optændt indtil Døden. 4:10Og Herren sagde: Du ynkes over Kikajonet, som du ikke har arbejdet for og ej faaet til at vokse, det, som blev til paa een Nat og blev ødelagt paa een Nat; 4:11og jeg skulde ikke ynkes over Ninive, den store Stad, i hvilken der er mange flere end tolv Gange ti Tusinde Mennesker, som ikke vide Forskel paa højre og venstre, og mange Dyr?

Vælg kapitel

1 2 3 4

bVælg kapitel

1 2 3 4

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.