Den Frie Bibel

Begrædelsers Bog (Klagesange), sang 3

Jeremias beklager ydermere det jødiske Folks elendige Tilstand og deres Fjenders Spot over dem, 1-20; trøster sig igen ved Guds Miskundhed, Retfærdighed, Forsyn og naadige Regering, 21-36; formaner Folket til Omvendelse, Taalmodighed og Bøn og til at betænke, at saadan Straf kommer for deres Synders Skyld, 37-54; trøster dem med, at Gud bønhører dem, og at han skal give dem Hævn over deres Fjender, 55-66.

3:1Jeg er den Mand, som saa Elendighed ved hans Vredes Ris. 3:2Mig ledede og førte han ind i Mørke og ikke til Lys. 3:3Kun imod mig vendte han atter og atter sin Haand den ganske Dag. 3:4Han gjorde mit Kød og min Hud gammel; han sønderbrød mine Ben. 3:5Han byggede imod mig og omgav mig med Galde og Møje. 3:6Han lod mig bo i de mørke Steder som dem, der ere døde i al Evighed. 3:7Han tilmurede for mig, og jeg kan ikke komme ud, han gjorde min Lænke svar. 3:8Naar jeg end skriger og raaber, lukker han til for min Bøn. 3:9Han har tilmuret mine Veje med hugne Stene, han har gjort mine Stier krogede. 3:10Han er bleven mig som en Bjørn, der ligger paa Lur, som en Løve i Skjul. 3:11Han lod mine Veje bøje af, og saa sønderrev han mig; han lagde mig øde. 3:12Han spændte sin Bue og stillede mig som Maalet for Pilen. 3:13Han lod Pile af sit Kogger trænge ind i mine Nyrer. 3:14Jeg er bleven alt mit Folk til Latter, deres Spottesang den ganske Dag. 3:15Han mættede mig med beske Urter, han gav mig rigelig Malurt at drikke 3:16og lod mine Tænder bide i Grus, han nedtrykte mig i Aske. 3:17Og du bortstødte min Sjæl fra Fred, jeg har glemt det gode. 3:18Og jeg sagde: Borte er min Kraft, og hvad jeg forventede fra Herren. 3:19Kom min Elendighed og min Landflygtighed i Hu: Malurt og Galde! 3:20Min Sjæl kommer det ret i Hu og er nedbøjet i mit Indre.
3:21Dette vil jeg tage mig til Hjerte, derfor vil jeg haabe: 3:22Det er Herrens Miskundhed, at vi ikke ere fortærede; thi hans Barmhjertighed har ingen Ende. 3:23Den er ny hver Morgen, din Trofasthed er stor. 3:24Herren er min Del, siger min Sjæl, derfor vil jeg haabe til ham. 3:25Herren er god imod dem, som bie efter ham, imod den Sjæl, som spørger efter ham. 3:26Det er godt, at man haaber og er stille til Herrens Frelse. 3:27Det er en Mand godt, at han bærer Aag i sin Ungdom. 3:28Han vil sidde ene og tie; thi han lægger det paa ham. 3:29Han vil trykke sin Mund imod Støvet, om der maaske kunde være Forhaabning. 3:30Han vil vende Kinden imod den, som slaar ham, han vil mættes med Forhaanelse. 3:31Thi Herren skal ikke forkaste evindelig. 3:32Thi dersom han bedrøver, da skal han dog forbarme sig efter sin store Miskundhed. 3:33Thi det er ikke af sit Hjerte, at han plager og bedrøver Menneskens Børn. 3:34For at knuse alle de bundne paa Jorden under sine Fødder, 3:35for at bøje en Mands Ret for den Højestes Ansigt, 3:36for at forvende et Menneskes Retssag — skuer Herren ikke ned.
3:37Hvo er den, som har sagt noget, saa at det skete, uden at Herren befaler det? 3:38Mon Lykke og Ulykke ikke udgaa af den Højestes Mund? 3:39Hvorfor klager et Menneske som lever? — enhver for sine Synder! 3:40Lader os ransage vore Veje og efterspore dem og vende om til Herren! 3:41Lader os opløfte vort Hjerte tillige med vore Hænder til Gud i Himmelen! 3:42Vi, vi have syndet og været genstridige, du tilgav ikke. 3:43Du tildækkede os med Vrede og forfulgte os, ihjelslog, sparede ikke. 3:44Du skjulte dig med en Sky, at ingen Bøn kunde trænge igennem. 3:45Du gjorde os til Skarn og Udskud midt iblandt Folkene. 3:46Alle vore Fjender opspilede deres Mund imod os. 3:47Der var Forfærdelse og Gru for os, Ødelæggelse og Undergang. 3:48Mit Øje rinder med Vandbække over mit Folks Datters Undergang. 3:49Mit Øje strømmer og bliver ikke stille, der er ingen Afladelse, 3:50indtil Herren skuer ned og ser til fra Himmelen. 3:51Mit Øje voldte min Sjæl Smerte over alle min Stads Døtre. 3:52Hart jagede mig som en Fugl de, der vare mine Fjender uden Grund. 3:53De bragte mit Liv til at vorde stille i Graven og kastede en Sten over mig. 3:54Der strømmede Vand ned over mit Hoved, jeg sagde: Det er forbi med mig.
3:55Jeg kaldte paa dit Navn, Herre! fra Graven, i det dybe. 3:56Du har hørt min Røst; tilluk ej dit Øre for mit Suk, for mit Raab! 3:57Du holdt dig nær den Dag, jeg kaldte paa dig, du sagde: Frygt ikke! 3:58Herre! du har udført min Sjæls Sag, du har udløst mit Liv. 3:59Herre! du har set den Uret, som sker mig, døm i min Sag! 3:60Du har set al deres Hævn, alle deres Tanker imod mig. 3:61Herre! du har hørt deres haanende Tale, alle deres Tanker imod mig, 3:62mine Modstanderes Ord og deres Anslag imod mig den ganske Dag. 3:63Sku, hvorledes de sidde, og hvorledes de staa op; jeg er deres Spottesang. 3:64Du skal gengælde dem, Herre! efter deres Hænders Gerning. 3:65Du skal give dem et Dække over Hjertet, din Forbandelse hører dem til. 3:66Du skal forfølge dem i Vrede, og ødelægge dem, at de ikke ere under Herrens Himmel.

Vælg sang

1 2 3 4 5

bVælg sang

1 2 3 4 5

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.