Den Frie Bibel

Profeten Amos, kapitel 6

Amos truer Juda og Israel med Bortførelse for deres Bespottelses, Afguderis og overdaadige Levnets Skyld, 1-8; han forkynder dem, at Straffen skal haardelig komme, fordi de ikke havde villet lade sig paaminde, 9-14.

6:1Ve de trygge i Zion og de sorgløse paa Samarias Bjerg, de navnkundige iblandt det første af Folkene og dem, til hvilke Israels Hus kommer. 6:2Gaar over til Kalne og ser, og gaar derfra til det store Hamath, og drager ned til Filisternes Gath! mon de ere lykkeligere end disse Riger? eller mon deres Landemærke er større end eders Landemærke? 6:3I, som vise den onde Dag bort og bringe Volds Sæde til at komme nærmere! 6:4Folk, som sove paa Elfenbens Senge og række sig paa deres Leje, og som æde Lam af Hjorden og Kalve fra Fedestalden; 6:5som fremkunstle Toner efter Psalteren og, som David, optænke sig Strengeleg; 6:6som drikke Vin af Skaaler og salve sig med den ypperste Olie, men føle ikke Smerte over Josefs Brøst! 6:7Derfor skulle de nu bortføres, fremmest iblandt de bortførte, og Frydesangen af dem, som rækkede sig, skal ophøre. 6:8Den Herre, Herre har svoret ved sig selv, siger Herren, Zebaoths Gud: Jeg afskyr Jakobs Stolthed og hader hans Paladser, derfor vil jeg prisgive Staden og dens Fylde.
6:9Og det skal ske, hvis der i eet Hus bliver ti Mænd tilovers, da skulle de dø; 6:10og en Mands næste Slægtning eller den, der besørger hans Begravelse, skal tage ham for at udbære Benene af Huset; og han skal sige til den, som er i det inderste af Huset: Mon der endnu er flere hos dig? og denne skal svare: Der er ingen! saa skal han sige: Tys! thi det er ikke Tid nu at paakalde Herrens Navn. 6:11Thi se, Herren byder, og han slaar det store Hus i Splinter og det lille Hus i Stykker. 6:12Mon Heste løbe paa Klippen? mon man pløjer der med Øksne? thi I have omvendt Retten til Galde og Retfærdighedens Frugt til Malurt. 6:13I som glædes ved det, som intet er, og som sige: Have vi ikke ved vor Styrke taget os Horn? 6:14Thi se, jeg rejser et Folk imod eder, Israels Hus! siger Herren, Zebaoths Gud, og de skulle trænge eder fra Hamath af og indtil Bækken paa den slette Mark.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.