Den Frie Bibel

Profeten Amos, kapitel 8

Amos forestiller endnu ved et Syn Israels Ødelæggelse for deres Ubarmhjertigheds, Gerrigheds og Bedrageris Skyld, 1-6; truer dem haardelig med svare Domme til en Tid, hvor de forgæves skulle søge et Ord fra Gud, 7-14.

8:1Saaledes lod den Herre, Herre mig se et Syn: Og se, en Kurv med Sommerfrugt. 8:2Og han sagde: Hvad ser du, Amos? og jeg sagde: En Kurv med Sommerfrugt; da sagde Herren til mig: Enden er kommen for mit Folk Israel, jeg vil ikke ydermere blive ved at skaane det. 8:3Men Sangene i Paladset skulle blive til Hyl paa denne Dag, siger den Herre, Herre; der er mange døde Kroppe, paa alle Steder har man kastet dem hen — tys! 8:4Hører dette, I, som hige efter den fattige og efter at gøre Ende paa de ringe i Landet; 8:5idet I sige: Naar vil Nymaanen gaa forbi, for at vi kunne sælge Korn, og Sabbaten, for at vi kunne lade op for Kornforraadet; at vi kunne gøre Efaen liden, og Sekelen stor og forvende Vægtskaalene med Svig? 8:6at vi kunne købe de ringe for Penge og den fattige formedelst et Par Sko, og at vi kunne sælge Affald af Korn?
8:7Herren har svoret ved Jakobs Stolthed: Alle deres Gerninger vil jeg ikke glemme evindelig. 8:8Skal ikke for dette Jorden ryste, saa at hver, som bor derpaa, sørger, og den helt hæver sig som Floden, drives hid og did og sænker sig som Ægyptens Flod? 8:9Og det skal ske paa denne Dag, siger den Herre, Herre, da vil jeg lade Solen gaa ned om Middagen og lade det blive mørkt for Jorden ved højlys Dag. 8:10Og jeg vil omvende eders Fester til Sorg og alle eders Sange til Klagemaal og bringe Sæk om alle Lænder og gøre hvert Hoved skaldet; og jeg vil give Sorg der som over en eneste Søn, og det sidste der skal være som en bitter Dag. 8:11Se, de Dage komme, siger den Herre, Herre, da jeg vil sende Hunger i Landet, ikke Hunger efter Brød og ikke Tørst efter Vand, men efter at høre Herrens Ord. 8:12Og de skulle vanke hid og did, fra Hav indtil Hav og fra Norden og indtil Østen; de skulle løbe omkring for at søge efter Herrens Ord, og de skulle ikke finde det. 8:13Paa denne Dag skulle de dejlige Jomfruer og de unge Karle forsmægte af Tørst, 8:14de, som sværge ved Samarias Skyld, og sige: Saa sandt din Gud lever, Dan! og saa sandt Beersabas Skik bestaar! Og de skulle falde og ikke rejse sig mere.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.