Den Frie Bibel

Ezras Bog, kapitel 2

Her opregnes de fornemste af dem, som droge op fra Babel, og Tallet af deres Familier, først af Juda og Benjamin, 1-35; dernæst af Præster, Leviter, Sangere, Portnere, livegne og Salomos Tjeneres Børn, 36-58; og nogle, om hvis Slægtregister ikke kunde findes nogen vis Efterretning, 59-63; den hele Sum af Mennesker, ligeledes af Heste og Kameler. 64-67; de Ældste give Gaver til Templets Bygning og Gudstjenesten; Folket bor i sine Stæder, 68-70.

2:1Men disse ere Landskabets Folk, som af de bortførte Fangers Tal, hvilke Nebukadnezar, Kongen af Babel, havde bortført til Babel, droge op, og som kom tilbage til Jerusalem og Juda, hver til sin Stad, 2:2hvilke kom med Serubabel: Jesua, Nehemia, Seraja, Reelia, Mardokaj, Bilsan, Mispar, Bigvaj, Rehum, Baena; Tallet paa Mændene af Israels Folk var: 2:3Pareos’s Børn, to Tusinde, et Hundrede, to og halvfjerdsindstyve; 2:4Sefatjas Børn, tre Hundrede og to og halvfjerdsindstyve; 2:5Araks Børn, syv Hundrede, fem og halvfjerdsindstyve; 2:6Pahat-Moabs Børn af Jesuas og Joabs Børn, to Tusinde, otte Hundrede og tolv; 2:7Elams Børn, tusinde, to Hundrede, fire og halvtredsindstyve; 2:8Sathus Børn, ni Hundrede og fem og fyrretyve; 2:9Saccajs Børn, syv Hundrede og tresindstyve; 2:10Banis Børn, seks Hundrede og to og fyrretyve; 2:11Bebajs Børn, seks Hundrede og tre og tyve; 2:12Asgads Børn, tusinde, to Hundrede og to og tyve; 2:13Adonikams Børn, seks Hundrede og seks og tresindstyve; 2:14Bigvajs Børn, to Tusinde og seks og halvtredsindstyve; 2:15Adins Børn, fire Hundrede og fire og halvtredsindstyve; 2:16Alters Børn af Ezekias, otte og halvfemsindstyve; 2:17Bezajs Børn, tre Hundrede og tre og tyve; 2:18Joras Børn, hundrede og tolv; 2:19Hasums Børn, to Hundrede og tre og tyve; 2:20Gibbars Børn, fem og halvfemsindstyve; 2:21Bethlehems Børn, hundrede og tre og tyve; 2:22Nethofas Mænd, seks og halvtredsindstyve; 2:23de Mænd af Anathoth, hundrede og otte og tyve; 2:24Asmaveths Børn, to og fyrretyve; 2:25de Børn af Kirjath-Arim, Kefira og Beeroth, syv Hundrede og tre og fyrretyve; 2:26de Børn af Rama og Geba, seks Hundrede og en og tyve; 2:27de Mænd af Mikmas, hundrede og to og tyve; 2:28de Mænd af Bethel og Ai, to Hundrede og tre og tyve; 2:29Nebos Børn, to og halvtredsindstyve; 2:30de Børn af Magbis, hundrede og seks og halvtredsindstyve, 2:31den anden Elams Børn, tusinde, to Hundrede og fire og halvtredsindstyve; 2:32Harims Børn, tre Hundrede og tyve; 2:33Lods, Hadids og Onos Børn, syv Hundrede og fem og tyve; 2:34Jerikos Børn, tre Hundrede og fem og fyrretyve; 2:35Senaas Børn, tre Tusinde og seks Hundrede og tredive.
2:36Præsterne: Jejadas Børn af Jesuas Hus, ni Hundrede og tre og halvfjerdsindstyve; 2:37Immers Børn, tusinde og to og halvtredsindstyve; 2:38Pashurs Børn, tusinde og to Hundrede og syv og fyrretyve; 2:39Harims Børn, tusinde og sytten. 2:40Leviterne: Jesuas og Kadmiels Børn af Hodavias Børn, fire og halvfjerdsindstyve. 2:41Sangerne: Asafs Børn, hundrede og otte og tyve. 2:42Portnernes Børn: Sallums Børn, Aters Børn, Talmons Børn, Akkubs Børn, Hatitas Børn, Sobajs Børn; de vare alle sammen hundrede og ni og tredive. 2:43De livegne: Zihas Børn, Hasufas Børn, Tabaoths Børn, 2:44Keros’s Børn, Siehas Børn, Padons Børn, 2:45Lebanas Børn, Hagabas Børn, Akkubs Børn, 2:46Hagabs Børn, Samlajs Børn, Hanans Børn, 2:47Giddels Børn, Gahars Børn, Reajas Børn, 2:48Rezins Børn, Nekodas Børn, Gassams Børn, 2:49Ussas Børn, Passeas Børn, Besajs Børn, 2:50Asnas Børn, Meunims Børn, Nefusims Børn, 2:51Bakbuks Børn, Hakufas Børn, Harhurs Børn, 2:52Bazluths Børn, Mehidas Børn, Harsas Børn, 2:53Barkos’s Børn, Siseras Børn, Thamas Børn, 2:54Nezias Børn, Hathifas Børn. 2:55Salomos Tjeneres Børn: Sotajs Børn, Soferets Børn, Prudas Børn, 2:56Jaelas Børn, Darkons Børn, Giddels Børn. 2:57Sefatjas Børn, Hattils Børn, Pokereth-Hazzebajms Børn, Amis Børn. 2:58Alle de livegne og Salomos Tjeneres Børn vare tre Hundrede og to og halvfemsindstyve.
2:59Og disse ere de, som droge op fra Thel-Mela, Thel-Harsa, Kerub, Addan og Immer; men de kunde ikke angive deres Fædres Hus og deres Slægt, om de vare af Israel, 2:60nemlig Delajas Børn, Tobias Børn, Nekodas Børn, seks Hundrede og to og halvtredsindstyve. 2:61Og af Præsternes Børn var der: Habajas Børn, Hakoz’s Børn, Barsillajs Børn, hans, som tog en Hustru af Barsillajs, Gileaditens, Døtre og blev nævnet efter deres Navn. 2:62Disse ledte efter deres Fortegnelse i Slægtregistrene, men bleve ikke fundne deri, og de bleve som urene afviste fra Præstedømmet. 2:63Og Hattirsatha sagde til dem, at de skulde ikke æde af de højhellige Ting, førend en Præst stod med Urim og med Thummim.
2:64Hele Forsamlingen var til Hobe: To og fyrretyve Tusinde, tre Hundrede og tresindstyve 2:65foruden deres Tjenere og deres Tjenestepiger: Disse vare syv Tusinde, tre Hundrede og syv og tredive, og de havde to Hundrede Sangere og Sangersker. 2:66Deres Heste vare syv Hundrede og seks og tredive, deres Muler to Hundrede og fem og fyrretyve. 2:67Deres Kameler vare fire Hundrede og fem og tredive, Asener seks Tusinde, syv Hundrede og tyve.
2:68Og nogle af Øversterne for Fædrenehusene, der de kom til Herrens Hus, som var i Jerusalem, gave frivilligt til Guds Hus for at rejse det paa dets Grundvold. 2:69De gave efter deres Formue, som Sammenskud til Arbejdet i Guld en og tresindstyve Tusinde Drakmer og fem Tusinde Pund Sølv og hundrede Præstekjortler. 2:70Saa boede Præsterne og Leviterne og nogle af Folket og Sangerne og Portnerne og de livegne i sine Stæder; og al Israel boede i sine Stæder.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.