Den Frie Bibel

Ezras Bog, kapitel 8

De, som droge med Esra, opregnes efter deres Slægter, 1-14; han forskriver nogle Leviter og livegne, som drage med 15-20; han faster og beder for at faa Hjælp af Gud paa Vejen, overgiver Guldet og Sølvet, som han havde med sig, i de øverste Leviters Hænder, 21-30; drager videre, kommer til Jerusalem; de overlevere Sølvet og Guldet og overgive Kongens Befaling, 31-36.

8:1Og disse ere Øversterne for deres Fædrenehuse og deres Slægt, de som droge op med mig under Kong Artakserkses’s Regering, fra Babel: 8:2Af Pinehas’s Børn, Gersom; af Ithamars Børn, Daniel; af Davids Børn, Hattus; 8:3af Sekanias Børn, af Pareos’s Børn, Sakaria og med ham hans Slægt hundrede og halvtredsindstyve Mandspersoner; 8:4af Pahath-Moabs Børn, Elioenaj, Serakias Søn, og med ham to Hundrede Mandspersoner; 8:5af Sekanias Børn, Jehasiels Søn, og med ham tre Hundrede Mandspersoner; 8:6af Adins Børn, Ebed, Jonathans Søn, og med ham halvtredsindstyve Mandspersoner; 8:7og af Elams Børn, Jesaja, Athalias Søn, og med ham halvfjerdsindstyve Mandspersoner; 8:8og af Sefatjas Børn, Sebadja, Mikaels Søn, og med ham firsindstyve Mandspersoner; 8:9af Joabs Børn, Obadja, Jehiels Søn, og med ham to Hundrede og atten Mandspersoner; 8:10af Selomiths Børn, Josifjas Søn, og med ham hundrede og tresindstyve Mandspersoner; 8:11og af Bebajs Børn, Sakaria, Bebajs Søn, og med ham otte og tyve Mandspersoner; 8:12og af Asgads Børn, Johanan, Hakkatans Søn, og med ham hundrede og ti Mandspersoner; 8:13og af Adonikams Børn vare nogle senere, og deres Navne vare disse: Elifelet, Jeiel og Semaja, og med dem tresindstyve Mandspersoner; 8:14og af Bigevajs Børn, Uthaj og Sabbud, og med dem halvfjerdsindstyve Mandspersoner.
8:15Og jeg samlede dem ved Floden, som løber til Ahava, og der lejrede vi os tre Dage; og der jeg gav Agt paa Folket og paa Præsterne, da fandt jeg ingen af Levis Børn der. 8:16Da sendte jeg Elieser, Ariel, Semaja og Elnathan og Jarib og Elnathan og Nathan og Sakaria og Messullam, de Øverste, og Jojarib og Elnathan, som vare forstandige Mænd, 8:17og jeg sendte dem til Iddo, som var den Øverste i det Sted Kasfia; og jeg lagde Ordene i deres Mund, som de skulde tale med Iddo, Ahio og de livegne i det Sted Kasfia, for at bringe os Tjenere til vor Guds Hus. 8:18Og de bragte os, efterdi vor Guds gode Haand var over os, en forstandig Mand af Mahelis Børn, som nedstammede fra Levi, Israels Søn, nemlig Serebia og hans Sønner og hans Brødre, atten Mænd. 8:19Og Hasabia og tillige med ham Jesaja, af Meraris Børn, hans Brødre og deres Sønner, tyve Mænd. 8:20Og af de livegne, som David og Fyrsterne gav til Leviternes Tjeneste, to Hundrede og tyve livegne; alle disse vare nævnede ved Navn.
8:21Og jeg lod der udraabe en Faste ved den Flod Ahava for at ydmyge os for vor Guds Ansigt for at bede ham om en lykkelig Rejse for os og vore smaa Børn og alt vort Gods. 8:22Thi jeg skammede mig ved at begære Krigsmagt og Ryttere af Kongen til at hjælpe os imod Fjenden paa Vejen; thi saaledes havde vi sagt til Kongen: Vor Guds Haand er over alle dem, som søge ham, til det gode, og hans Styrke og hans Vrede er over alle dem, som forlade ham. 8:23Saa fastede vi og bade til vor Gud derom, og han bønhørte os. 8:24Og jeg udskilte tolv af Præsternes Øverster, nemlig Serebia, Hasabia og med dem ti af deres Brødre, 8:25og jeg tilvejede dem Sølvet og Guldet og Karrene, som vare en Gave til vor Guds Hus, som Kongen og hans Raadsherrer og hans Fyrster og al Israel, som fandtes, havde givet. 8:26Og jeg tilvejede dem i deres Haand seks Hundrede og halvtredsindstyve Centner Sølv og Sølvkar til hundrede Centner, Guld til hundrede Centner 8:27og tyve Guldbægere til tusinde Drakmer og to Kar af godt skinnende Kobber, kostelige som Guld. 8:28Og jeg sagde til dem: I ere Herren hellige, og Karrene ere hellige, og Sølvet og Guldet er en frivillig Gave til Herren, eders Fædres Gud. 8:29Værer aarvaagne og bevarer det, indtil I veje det ud for Præsternes og Leviternes Øverster og Øversterne for Fædrenehusene iblandt Israel i Jerusalem, i Herrens Hus’s Kamre. 8:30Da toge Præsterne og Leviterne imod samme Sølv og Guld og Kar efter Vægt for at føre det til Jerusalem, til vor Guds Hus.
8:31Og vi rejste fra Ahavas Flod paa den tolvte Dag i den første Maaned for at drage til Jerusalem, og vor Guds Haand var over os og friede os for Fjendens Haand og dens, som lurede ved Vejen. 8:32Og vi kom til Jerusalem, og vi bleve der tre Dage. 8:33Men paa den fjerde Dag blev Sølvet og Guldet og Karrene i vor Guds Hus tilvejet Meremoth, Præsten Urias Søn, og med ham var Eleasar, Pinehas’s Søn, og med dem vare Leviterne Josabad, Jesuas Søn, og Noadja, Binnuis Søn, 8:34efter Tal, efter Vægten paa det alt sammen; og hele Vægten blev samme Tid opskreven. 8:35Og de Folk, som havde været bortførte, de, som vare komne fra Fangenskabet, ofrede Israels Gud Brændofre, tolv Okser for al Israel, seks og halvfemsindstyve Vædre, syv og halvfjerdsindstyve Lam, tolv Bukke til Syndofre, alt sammen til Brændoffer for Herren. 8:36Og de overgave Kongens Statholdere og Landshøvdingene paa denne Side Floden Kongens Love, og de hjalp højlig Folket og Guds Hus.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.