Den Frie Bibel

Profeten Mika, kapitel 5

Mika spaar om Kristi Fødsel i Bethlehem og om hans Rige, og at Kristus selv skal vogte og forsvare sine Undersaatter imod deres Fjender, 1-5; han taler om Guds Kirkes Fremvækst, Styrke, Sejr og Renselse og om Fjendernes Undertrykkelse, 6-14.

5:1Og nu, Bethlehem Efrata, liden til at være iblandt Judas Tusinder! af dig skal udgaa mig een til at være Hersker over Israel, og hans Udgange ere fra fordum, fra Evigheds Dage. 5:2Derfor skal han hengive dem indtil den Tid, da hun, som skal føde, har født; og de overblevne af hans Brødre skulle vende tilbage til Israels Børn. 5:3Og han skal staa og vogte i Herrens Kraft, i Herrens sin Guds Navns Højhed; og de skulle fæste Bo, thi nu skal han være stor indtil Jordens Ender. 5:4Og han skal være Fred; naar Assur kommer i vort Land, og naar han betræder vore Paladser, saa ville vi rejse imod ham syv Hyrder og otte Folkefyrster. 5:5Og de skulle vogte Assurs Land med Sværdet og Nimrods Land i dets Porte; og han skal frelse fra Assur, naar denne kommer i vort Land og betræder vor Grænse.
5:6Og det overblevne af Jakob skal være midt iblandt mange Folk som en Dug fra Herren, som Regndraaber paa Urter, hvilken ikke bier efter nogen og ikke venter paa Menneskens Børn. 5:7Og det overblevne af Jakob skal være iblandt Hedningerne midt iblandt mange Folk som en Løve iblandt Dyrene i Skoven, som en ung Løve iblandt Faarehjorde, hvilken, naar den gaar forbi, træder ned og river bort, og der er ingen, som redder. 5:8Ophøjet være din Haand over dine Modstandere, og alle dine Fjender vorde udryddede. 5:9Og det skal ske paa denne Dag, siger Herren, da vil jeg udrydde dine Heste af din Midte, og jeg vil ødelægge dine Vogne. 5:10Og jeg vil udrydde Stæderne i dit Land og nedbryde alle dine Fæstninger. 5:11Og jeg vil udrydde Trolddomskunster af din Haand, og ingen Tegnsudlæggere skulle være hos dig. 5:12Og jeg vil udrydde dine udskaarne Billeder og dine Billedstøtter af din Midte, og du skal ikke ydermere tilbede dine Hænders Gerning. 5:13Og jeg vil oprive dine Astartebilleder af din Midte og ødelægge dine Stæder. 5:14Men i Vrede og Harme vil jeg tage Hævn over de Hedninger, som ikke have villet høre.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.