Den Frie Bibel

Nehemias Bog, kapitel 11

Her opregnes de af Folket, som boede i Jerusalem, 1-24; det øvrige Folk boede i Landet, i Judas og Benjamins Stæder, 25-36.

11:1Og Folkets Øverster boede i Jerusalem, og det øvrige Folk kastede Lod for at faa een af ti til at bo i Jerusalem i den hellige Stad, og de ni Dele i Stæderne. 11:2Og Folket velsignede alle de Mænd, som vare villige til at bo i Jerusalem. 11:3Og disse ere de Øverste af Landskabet, som boede i Jerusalem; og i Judas Stæder boede hver i sin Ejendom, i deres Stæder, nemlig Israel, Præsterne og Leviterne og de livegne og Salomos Tjeneres Børn. 11:4Og i Jerusalem boede nogle af Judas Børn og af Benjamins Børn; af Judas Børn: Athaja, en Søn af Ussia, som var en Søn af Sakaria, der var en Søn af Amaria, en Søn af Sefatja, en Søn af Mahalaleel, af Perez’s Børn; 11:5og Maeseja, en Søn af Baruk, som var en Søn af Kol-Kose, en Søn af Hasaja, en Søn af Adaja, en Søn af Jojarib, en Søn af Sakaria, en Søn af en Seloniter. 11:6Alle Perez’s Børn, som boede i Jerusalem, vare fire Hundrede og otte og tresindstyve, duelige Mænd. 11:7Og disse vare Benjamins Børn: Sallu, en Søn af Mesullam, der var en Søn af Joed, en Søn af Pedaja, en Søn af Kolaja, en Søn af Maeseja, en Søn af Ithiel, en Søn af Jesaja; 11:8og efter ham, Gabaj-Sallaj, ni Hundrede og otte og tyve. 11:9Og Joel, Sikris Søn, var deres Befalingsmand; og Juda, Senuas Søn, var den anden over Staden. 11:10Af Præsterne: Jedaja, Jojaribs Søn, Jakin, 11:11Seraja, en Søn af Hilkia, som var en Søn af Mesullam, en Søn af Zadok, en Søn af Merajoth, en Søn af Ahitub, Forstander over Guds Hus; 11:12og deres Brødre, som gjorde Gerningen i Huset; otte Hundrede og to og tyve; og Adaja, en Søn af Jeroham, som var en Søn af Pelalja, en Søn af Amzi, en Søn af Sakaria, en Søn af Pashur, en Søn af Malkia, 11:13og hans Brødre, Øversterne for Fædrenehusene: To Hundrede og to og fyrretyve, og Amassaj, en Søn af Asareel, som var en Søn af Aksaj, som var en Søn af Mesillemoth, en Søn af Immer, 11:14og deres Brødre, vældige til Strid: Hundrede og otte og tyve; og Sabdiel, Gedolims Søn, var Befalingsmand over dem. 11:15Og af Leviterne: Semaja, en Søn af Hasub, som var en Søn af Asrikam, som var en Søn af Hasabia, en Søn af Bunni; 11:16og Sabthaj og Josabad, som vare over Guds Hus’s udvortes Gerning af Leviternes Øverster, 11:17og Matthanja, en Søn af Mika, som var en Søn af Sabdi, en Søn af Asaf, en Øverste, der begyndte Lovsangen ved Bønnen, og Bakbukja, den anden af hans Brødre, og Abda, en Søn af Sammua, der var en Søn af Galal, en Søn af Jeduthun. 11:18Alle Leviterne i den hellige Stad vare to Hundrede og fire og firsindstyve. 11:19Og Portnerne: Akub, Talmon og deres Brødre, de, som toge Vare paa Portene, vare hundrede og to og halvfjerdsindstyve. 11:20Men det øvrige Israel, Præsterne og Leviterne, vare i alle Judas Stæder, hver i sin Arv. 11:21Og de livegne boede i Ofel; og Ziha og Gispa vare over de livegne. 11:22Men Leviternes Befalingsmand i Jerusalem var Ussi, en Søn af Bani, der var en Søn af Hasabia, der var en Søn af Matthanja, en Søn af Mika; han var af Asafs Børn, som vare Sangere ved Tjenesten i Guds Hus. 11:23Thi der var en Befaling fra Kongen angaaende dem, og noget bestemt var fastsat til Sangerne, hver Dag, hvad de skulde have. 11:24Og Pethaja, Messesabeels Søn, af Seras, Judas Søns, Børn, gik Kongen til Haande i ethvert Folkets Anliggende.
11:25Men hvad Landsbyerne paa deres Marker angaar, da boede nogle af Judas Børn i Kirjath-Arba og dens Landsbyer og i Dibon og dens Landsbyer og i Jekabzeel og dens Landsbyer 11:26og i Jesua og i Molada og i Beth-Peleth 11:27og i Hasar-Sual og i Beersaba og i dens Landsbyer 11:28og i Ziklag og i Mekona og dens Landsbyer 11:29og i En-Rimmon og i Zora og i Jarmuth, 11:30Sanoa, Adullam og deres Landsbyer, Lakis og dens Marker, Aseka og dens Landsbyer; og de lejrede sig fra Beersaba indtil Hinnoms Dal. 11:31Men Benjamins Børn boede fra Geba af i Mikmas og Aija og Bethel og dens Landsbyer, 11:32Anathoth, Nob, Ananja, 11:33Hazor, Rama, Gitthajm, 11:34Hadid, Zeboim, Neballat, 11:35Lod og Ono i Tømmermandsdalen. 11:36Og af Leviterne kom Afdelinger af Juda til at høre til Benjamin.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.