Den Frie Bibel

Nehemias Bog, kapitel 7

Nehemia hænger Portene i Murene, beskikker Vagt ved Portene, 1-4; han tager sig for at besætte Staden med Indbyggere, efterser derfor Slægterne og Tallet paa dem, som vare komne fra Babel med Serubabel, 5-69; de Øverstes frivillige Gaver til Gudstjenesten beskrives, 70-73.

7:1Og det skete, der Muren var bygget, og jeg indsatte Dørene, da bleve beskikkede Portnere og Sangere og Leviter. 7:2Og jeg beskikkede Hanani, min Broder, og Hanania, Slotshøvdingen, over Jerusalem; thi han var en trofast Mand og frygtede Gud fremfor mange; 7:3og jeg sagde til dem: Jerusalems Porte skulle ikke oplades, førend Solen skinner hed; og medens de endnu staa der, skulle de tillukke Dørene og holde dem lukkede; og man skal beskikke Vagter af Jerusalems Indbyggere, hver paa sin Vagt og hver tværs over for sit Hus. 7:4Thi Staden var vid og bred og stor, men der var lidet Folk midt i den, og Husene vare ikke byggede.
7:5Og min Gud indgav mig i mit Hjerte, at jeg samlede de ypperste og Forstanderne og Folket for at indføre dem i Slægtregisteret; og jeg fandt en Slægtregisters Bog over dem, som i Førstningen vare dragne op, og fandt skrevet deri: 7:6Disse ere de Folk af Landskabet, de, som droge op af Fangenskabet, hvilke Nebukadnezar, Kongen af Babel, havde bortført, og som vare komne tilbage til Jerusalem og til Juda, hver til sin Stad, 7:7de, som kom med Serubabel, Jesua, Nehemia, Asaria, Raamia, Nakamani, Mordekaj, Bilsam, Misperet, Bigvaj, Nehum, Baena; dette er Tallet paa Mændene af Israels Folk: 7:8Pareos’s Børn, to Tusinde, hundrede og to og halvfjerdsindstyve; 7:9Sefatjas Børn, tre Hundrede og to og halvfjerdsindstyve; 7:10Aras Børn, seks Hundrede og to og halvtredsindstyve; 7:11Pahath-Moabs Børn, af Jesuas og Joabs Børn, to Tusinde og otte Hundrede og atten; 7:12Elams Børn, tusinde, to Hundrede og fire og halvtredsindstyve; 7:13Sattus Børn, otte Hundrede og fem og fyrretyve; 7:14Sakkajs Børn, syv Hundrede og tresindstyve; 7:15Binnujs Børn, seks Hundrede og otte og fyrretyve; 7:16Bebajs Børn, seks Hundrede og otte og tyve; 7:17Asgads Børn, to Tusinde, tre Hundrede og to og tyve; 7:18Adonikams Børn, seks Hundrede og syv og tresindstyve; 7:19Bigvajs Børn, to Tusinde og syv og tresindstyve; 7:20Adins Børn, seks Hundrede og fem og halvtredsindstyve; 7:21Aters Børn, af Hiskia, otte og halvfemsindstyve; 7:22Hasums Børn, tre Hundrede og otte og tyve; 7:23Bezajs Børn, tre Hundrede og fire og tyve; 7:24Harifs Børn, hundrede og tolv; 7:25Folkene af Gibeon, fem og halvfemsindstyve; 7:26Mændene af Bethlehem og Netofa, hundrede og otte og firsindstyve; 7:27Mændene af Anathoth, hundrede og otte og tyve; 7:28Mændene af Beth-Asmaveth, to og fyrretyve; 7:29Mændene af Kirjath-Jearim, Kefira og Beeroth, syv Hundrede og tre og fyrretyve; 7:30Mændene af Rama og Geba, seks Hundrede og een og tyve; 7:31Mændene af Mikmas, hundrede og to og tyve; 7:32Mændene af Bethel og Aj, hundrede og tre og tyve; 7:33Mændene af det andet Nebo, to og halvtredsindstyve; 7:34den anden Elams Børn, tusinde, to Hundrede og fire og halvtredsindstyve; 7:35Harims Børn, tre Hundrede og tyve; 7:36Folkene af Jeriko, tre Hundrede og fem og fyrretyve; 7:37Folkene af Lod, Hadid og Ono, syv Hundrede og een og tyve; 7:38Folkene af Senaa, tre Tusinde og ni Hundrede og tredive; 7:39Præsterne: Jedajas Børn, af Jesuas Hus, ni Hundrede og tre og halvfjerdsindstyve; 7:40Immers Børn, tusinde og to og halvtredsindstyve; 7:41Pashurs Børn, tusinde, to Hundrede og syv og fyrretyve; 7:42Harims Børn, tusinde og sytten; 7:43Leviterne: Jesuas Børn, af Kadmiel, af Hodevas Børn, fire og halvfjerdsindstyve; 7:44Sangerne: Asafs Børn, hundrede, otte og fyrretyve; 7:45Portnerne: Sallums Børn, Aters Børn, Talmons Børn, Akkubs Børn, Hatitas Børn, Sobajs Børn, hundrede og otte og tredive; 7:46de livegne: Zihas Børn, Hasufas Børn, Tabaoths Børn, 7:47Keros’s Børn, Sihas Børn, Padons Børn, 7:48Lebanas Børn, Hagabas Børn, Salmajs Børn, 7:49Hanans Børn, Giddels Børn, Gahars Børn, 7:50Reajas Børn, Rezins Børn, Nekodas Børn, 7:51Gassams Børn, Ussas Børn, Paseas Børn, 7:52Besajs Børn, Meunims Børn, Nefussims Børn, 7:53Bakbuks Børn, Hakufas Børn, Harhurs Børn, 7:54Bazliths Børn, Mehidas Børn, Harsas Børn, 7:55Barkos’s Børn, Siseras Børn, Thamas Børn, 7:56Nezias Børn, Hatifas Børn; 7:57Salomos Tjeneres Børn: Sotajs Børn, Sofereths Børn, Pridas Børn, 7:58Jaelas Børn, Darkons Børn, Giddels Børn, 7:59Sefatjas Børn, Hattils Børn, Pokeret-Hazzebajms Børn, Amons Børn. 7:60Alle de livegne og Salomos Tjeneres Børn vare tre Hundrede og to og halvfemsindstyve. 7:61Og disse vare de, som droge op af Thel-Mela, Thel-Harsa, Kerub, Addon og Immer, men ikke kunde opgive deres Fædres Hus eller deres Slægt, om de vare af Israel: 7:62Delajas Børn, Tobias Børn, Nekodas Børn, seks Hundrede og to fyrretyve; 7:63og af Præsterne: Habajas Børn, Hakkoz’s Børn, Barsillajs Børn, hans, som tog en Hustru af Barsillajs Gileaditens Døtre og blev kaldet efter deres Navn. 7:64Disse ledte efter deres Fortegnelse iblandt dem, som vare opførte i Slægtregisteret, men den blev ikke funden; og de bleve som urene afviste fra Præstedømmet. 7:65Og Hattirsatha sagde til dem, at de ikke skulde æde af de højhellige Ting, førend der stod en Præst med Urim og Thummim. 7:66Den hele Forsamling var tilsammen to og fyrretyve Tusinde, tre Hundrede og tresindstyve 7:67foruden deres Tjenere og deres Tjenestepiger; disse vare syv Tusinde, tre Hundrede og syv og tredive, og de havde to Hundrede og fem og fyrretyve Sangere og Sangersker. 7:68Deres Heste vare syv Hundrede og seks og tredive, deres Muler to Hundrede og fem og fyrretyve, 7:69Kameler fire Hundrede og fem og tredive, Asener seks Tusinde og syv Hundrede og tyve.
7:70Og en Del af Øversterne for Fædrenehusene gave til Gerningen: Hattirsatha gav til Skatten tusinde Drakmer i Guld, halvtredsindstyve Bækkener, fem Hundrede og tredive Præstekjortler. 7:71Og andre af Øversterne for Fædrenehusene gave i Sammenskud til Arbejdet tyve Tusinde Drakmer i Guld og to Tusinde og to Hundrede Pund Sølv. 7:72Og det, som de øvrige af Folket gave, vare tyve Tusinde Drakmer i Guld og to Tusinde Pund Sølv og syv og tresindstyve Præstekjortler. 7:73Og Præsterne og Leviterne og Portnerne og Sangerne og nogle af Folket og af de livegne og al Israel boede i deres Stæder; og den syvende Maaned kom, og Israels Børn vare i deres Stæder.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.