Den Frie Bibel

Nehemias Bog, kapitel 12

Her opregnes de Præster og Leviter, som vare komne i Landet med Serubabel, 1-9; Ypperstepræsterne opregnes indtil Jaddua, saa og de øverste af de andre Præster, ligeledes de øverste Leviter, som vare til samme Tid, 10-26; Indvielsen af Jerusalems Mure beskrives, 27-43; nogle beskikkes til at have Tilsyn over det, som hørte Præsterne til, og at tage Vare paa Gudstjenesten, 44-47.

12:1Og disse ere Præsterne og Leviterne, som droge op med Serubabel, Sealthiels Søn, og Jesua: Seraja, Jeremia, Esra, 12:2Amaria, Malluk, Hattus, 12:3Sekanja, Rehum, Meremoth, 12:4Iddo, Ginthoj, Abia, 12:5Mijamin, Maadja, Bilga, 12:6Semaja og Jojarib, Jedaja, 12:7Sallu, Amok, Hilkia, Jedaja; disse vare Øverster for Præsterne og deres Brødre i Jesuas Dage. 12:8Men Leviterne vare: Jesua, Binnuj, Kadmiel, Serebja, Juda, Matthanja; han og hans Brødre forestode Lovsangen. 12:9Og Bakbukja og Unni, deres Brødre, holdt Vagt tillige med dem.
12:10Og Jesua avlede Jojakim, og Jojakim avlede Eliasib, og Eliasib avlede Jojada, 12:11og Jojada avlede Jonathan, og Jonathan avlede Jaddua. 12:12Og Præster, Øverster for Fædrenehusene, vare i Jojakims Dage: Af Seraja Meraja, af Jeremia Hanania, 12:13af Esra Mesullam, af Amaria Johanan, 12:14af Meluku Jonathan, af Sebanja Josef, 12:15af Harim Adna, af Merajoth Helkaj, 12:16af Iddo Sakaria, af Ginthon Mesullam, 12:17af Abia Sikri, af Mijamin, af Moadja Pilthaj, 12:18af Bilga Sammua, af Semaja Jonathan, 12:19af Jojarib Matnaj, af Jedaja Ussi, 12:20af Sallaj Kallaj, af Amok Eber, 12:21af Hilkia Hasabja, af Jedaja Nethaneel. 12:22Blandt Leviterne bleve i Eliasibs, Jojadas og Johanans og Jadduas Dage Øversterne for Fædrenehusene opskrevne, saa og iblandt Præsterne indtil Perseren Darius’s Regering. 12:23Levi Børn, Øversterne for Fædrenehusene, bleve opskrevne i Krønikebogen, og det indtil Johanans, Eliasibs Søns, Dage. 12:24Og Leviternes Øverster vare: Hasabja, Serebja og Jesua, Kadmiels Søn, og deres Brødre vare tillige med dem for at love og at takke efter Davids den Guds Mands Befaling, den ene Vagt saavel som den anden. 12:25Matthanja og Bakbukja, Obadja, Mesullam, Thalmon og Akku, de havde Vagt som Portnere ved Skatkamrene i Portene. 12:26Disse levede i Jojakims, Jesuas Søns, Dage, hans, som var en Søn af Jozadak, og i Fyrsten Nehemias og i Præsten Esras, den skriftlærdes, Dage.
12:27Og til Murenes Indvielse i Jerusalem opsøgte de Leviterne fra alle deres Steder for at føre dem til Jerusalem, at holde Indvielsen med Glæde og med Taksigelser og med Sang, Cymbler, Psaltre og Harper. 12:28Og Sangernes Børn samledes, baade fra Omegnen trindt omkring Jerusalem og fra Netofatiternes Landsbyer 12:29og fra Gilgals Hus og fra Markerne ved Geba og Asmaveth; thi Sangerne havde bygget sig Landsbyer trindt omkring Jerusalem. 12:30Og Præsterne og Leviterne rensede sig, og de rensede Folket og Portene og Muren. 12:31Og jeg lod Judas Fyrster opstige paa Muren, og jeg beskikkede to store Taksigelseskor og Optog: Det ene gik til den højre Side oven paa Muren til Møgporten, 12:32og Hosaja og Halvdelen af Judas Fyrster gik efter dem, 12:33og Asaria, Esra og Mesullam, 12:34Juda og Benjamin og Semaja og Jeremia 12:35og nogle af Præsternes Børn med Basuner: Sakaria, en Søn af Jonathan, som var en Søn af Semaja, som var en Søn af Matthanja, en Søn af Mikaja, en Søn af Sakur, en Søn af Asaf; 12:36og hans Brødre: Semaja og Asareel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Nethaneel og Juda, Hanani, med Davids, Guds Mands, Sanginstrumenter; og Esra, den skriftlærde, foran dem. 12:37Og over Kildeporten og ligefrem for sig stege de op paa Trapperne til Davids Stad, ad Opgangen til Muren, hen op til Davids Hus, og indtil Vandporten imod Østen. 12:38Og det andet Taksigelseskor gik i modsat Retning, og jeg efter det, og Halvdelen af Folket oven paa Muren, hen op til Ovntaarnet og indtil den brede Mur 12:39og over Efraims Port og over den gamle Port og over Fiskeporten og forbi Hananeels Taarn og Meas Taarn og indtil Faareporten; og de bleve staaende ved Vagtens Port. 12:40Saa stode da de to Taksigelseskor ved Guds Hus og jeg og Halvdelen af Forstanderne med mig, 12:41og Præsterne: Eliakim, Maeseja, Minjamin, Mikaja, Elioenaj, Sakaria, Hanania, med Basunerne, 12:42og Maeseja og Semaja og Eleasar og Ussi og Johanan og Malkia og Elam og Eser. Og Sangerne lode sig høre, og Jesraja var Formand. 12:43Og de ofrede paa den samme Dag store Ofre og vare glade; thi Gud havde glædet dem med en stor Glæde, og endogsaa Kvinderne og Børnene glædede sig, saa at Jerusalems Glæde blev hørt indtil langt borte.
12:44Og paa den samme Dag bleve Mænd beskikkede over Forraadskamrene, for Offergaverne, for Førstegrøden og for Tienderne, til at samle i dem af Agrene ved Stæderne de lovbestemte Dele til Præsterne og Leviterne; thi Juda havde Glæde over Præsterne og over Leviterne, som stode i deres Tjeneste. 12:45Og de toge Vare paa, hvad der var at varetage for deres Gud, og paa, hvad der var at varetage for Renselsen; og Sangerne og Portnerne vare der efter Davids og hans Søn Salomos Befaling. 12:46Thi i Davids og i Asafs Dage, fra fordums Tid var der Øverster for Sangerne og Lovsangen og Taksigelserne til Gud. 12:47Men al Israel gav Sangerne og Portnerne Underhold i Serubabels Dage og Nehemias Dage, hvad de skulde have til hver Dag, og de helligede det til Leviterne, og Leviterne helligede det til Arons Sønner.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.