Den Frie Bibel

Profeten Sakarias, kapitel 2

Sakarias fortæller et Syn om fire Horn og fire Smede, hvorved Ødelæggelsen af Guds Folks Fjender tilkendegives, 1-4; han ser en Mand med en Maalesnor, som maaler, hvor stor Jerusalem er, og faar Underretning om, at Jerusalem skal blive folkerig og beskærmet af Herren, 5-9; Jøderne, som vare blevne i Babel, opfordres til at forlade den og faa Forsikring om deres Fjenders Udryddelse, 10-14; Profeten spaar om Hedningernes Omvendelse og Guds Omsorg for sit Folk, 15-17.

2:1Og jeg opløftede mine Øjne og saa, og se, fire Horn! 2:2Og jeg sagde til Engelen, som talte med mig: Hvad betyde disse? og han sagde til mig: Disse ere de Horn, som adspredte Juda, Israel og Jerusalem. 2:3Da lod Herren mig se fire Smede. 2:4Og jeg sagde: Hvad komme disse for at gøre? og han sagde: Hine ere de Horn, som adspredte Juda paa den Maade, at ingen opløftede sit Hoved; men saa kom disse for at forfærde dem, for at nedslaa de Hedningers Horn, som rejste Horn imod Judas Land, for at adsprede det.
2:5Og jeg opløftede mine Øjne og saa, og se, en Mand og en Maalesnor i hans Haand! 2:6Og jeg sagde: Hvor gaar du hen? og han sagde til mig: Hen at maale Jerusalem for at se, hvor stor dens Bredde, og hvor stor dens Længde er. 2:7Og se, Engelen, som talte med mig, gik ud, og en anden Engel gik ud imod ham. 2:8Og han sagde til ham: Løb, tal til denne unge Karl, og sig: Jerusalem skal ligge som aabne Byer, formedelst den Mangfoldighed af Mennesker og Kvæg, som er midt i den. 2:9Og jeg, jeg vil være den en Ildmur trindt omkring, siger Herren, og jeg vil være til Herlighed midt i den.
2:10Ve! ve! flyr da ud af Nordens Land, siger Herren; thi som Himmelens fire Vejr har jeg udbredet eder, siger Herren. 2:11Ve! Zion, red dig, du, som bor hos Babels Datter! 2:12Thi saa siger den Herre Zebaoth, at han har sendt mig efter Ære ud til Hedningerne, som plyndrede eder; thi den, som rører ved eder, rører ved hans Øjesten. 2:13Thi se, jeg svinger min Haand over dem, og de skulle blive et Bytte for dem, som tjente dem; og I skulle fornemme, at den Herre Zebaoth har sendt mig. 2:14Syng og vær glad, du Zions Datter! thi se, jeg kommer og vil bo i din Midte, siger Herren.
2:15Og mange Hedningefolk skulle slutte sig til Herren paa den Dag, og de skulle blive mig et Folk, og jeg vil bo i din Midte, og du skal fornemme, at den Herre Zebaoth har sendt mig til dig. 2:16Og Herren skal tage Juda som sin Del til Eje paa den hellige Jordbund, og han skal fremdeles udvælge Jerusalem. 2:17Stille, alt Kød, for Herrens Ansigt; thi han har rejst sig fra sin hellige Bolig.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.