Den Frie Bibel

Johannes’s første Brev, kapitel 4

Advarsel imod de falske Profeter, 1-6. Formaning til indbyrdes Kærlighed, ligesom Gud selv er Kærlighed og har aabenbaret den i Kristus, 7-21.

4:1I elskede! tror ikke enhver Aand, men prøver Aanderne, om de ere af Gud; thi mange falske Profeter ere udgaaede i Verden. 4:2Derpaa kende I Guds Aand: enhver Aand, der bekender Jesus som Kristus, kommen i Kød, er af Gud. 4:3Og enhver Aand, der ikke bekender Jesus, er ikke af Gud; og dette er Antikrists Aand, om hvilken I have hørt, at den kommer, og den er allerede nu i Verden. 4:4Mine Børn! I ere af Gud og have overvundet dem, fordi den, som er i eder, er større end den, som er i Verden. 4:5De ere af Verden; derfor tale de af Verden, og Verden hører dem. 4:6Vi ere af Gud. Den, som kender Gud, hører os; den, som ikke er af Gud, hører os ikke. Derpaa kende vi Sandhedens Aand og Vildfarelsens Aand.
4:7I elskede! lader os elske hverandre, thi Kærligheden er af Gud, og hver den, som elsker, er født af Gud og kender Gud. 4:8Den, som ikke elsker, kender ikke Gud, thi Gud er Kærlighed. 4:9Deri blev Guds Kærlighed aabenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin Søn, den enbaarne, til Verden, for at vi skulle leve ved ham. 4:10Deri bestaar Kærligheden: ikke at vi have elsket Gud, men at han har elsket os og udsendt sin Søn til en Forsoning for vore Synder. 4:11I elskede! har Gud saaledes elsket os, da ere ogsaa vi skyldige at elske hverandre. 4:12Ingen har nogen Sinde set Gud; dersom vi elske hverandre, bliver Gud i os, og hans Kærlighed er fuldkommet i os. 4:13Derpaa kende vi, at vi blive i ham, og han i os, at han har givet os af sin Aand. 4:14Og vi have skuet og vidne, at Faderen har udsendt Sønnen til Frelser for Verden. 4:15Den, som bekender, at Jesus er Guds Søn, i ham bliver Gud, og han i Gud. 4:16Og vi have erkendt og troet den Kærlighed, som Gud har til os. Gud er Kærlighed, og den, som bliver i Kærligheden, bliver i Gud, og Gud i ham. 4:17Deri er Kærligheden fuldkommet hos os, at vi have Frimodighed paa Dommens Dag, fordi, ligesom han er, saaledes ere ogsaa vi i denne Verden. 4:18Frygt er ikke i Kærligheden, men den fuldkomne Kærlighed driver Frygten ud; thi Frygt bringer Straf; men den, som frygter, er ikke fuldkommet i Kærligheden. 4:19Vi elske, fordi han elskede os først. 4:20Dersom nogen siger: „Jeg elsker Gud,“ og hader sin Broder, han er en Løgner; thi den, der ikke elsker sin Broder, som han har set, hvorledes kan han elske Gud, som han ikke har set? 4:21Og dette Bud have vi fra ham, at den, som elsker Gud, skal ogsaa elske sin Broder.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5

bVælg kapitel

1 2 3 4 5

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.