Den Frie Bibel

Peters første Brev, kapitel 2

De skulle aflægge det onde og hige efter Herrens Ord, som levende Stene opbygges paa Kristus som Hovedhjørnestenen til et aandeligt Hus og leve som Guds Ejendomsfolk, 1-10. De skulle fly kødelige Lyster og ved deres Vandel gendrive Hedningernes Beskyldninger, 11-12. Derfor skulle de adlyde øvrigheden og ikke misbruge Friheden, 13-17. Trælle skulle underordne sig og lide Uret med Taalmodighed efter Kristi Eksempel, 18-25.

2:1Derfor aflægger al Ondskab og al Svig og Hykleri og Avind og al Bagtalelse, 2:2og higer som nyfødte Børn efter Ordets uforfalskede Mælk, for at I kunne vokse ved den til Frelse, 2:3om I da have smagt, at Herren er god. 2:4Kommer til ham, den levende Sten, der vel er forkastet af Menneskene, men er udvalgt og dyrebar for Gud, 2:5og lader eder selv som levende Stene opbygge som et aandeligt Hus, til et helligt Præsteskab, til at frembære aandelige Ofre, velbehagelige for Gud ved Jesus Kristus. 2:6Thi det hedder i et Skriftsted: „Se, jeg lægger i Zion en Hovedhjørnesten, som er udvalgt og dyrebar; og den, som tror paa ham, skal ingenlunde blive til Skamme.“ 2:7Eder altsaa, som tro, hører Æren til; men for de vantro er denne Sten, som Bygningsmændene forkastede, bleven til en Hovedhjørnesten og en Anstødssten og en Forargelses Klippe; 2:8og de støde an, idet de ere genstridige imod Ordet, hvortil de ogsaa vare bestemte. 2:9Men I ere en udvalgt Slægt, et kongeligt Præsteskab, et helligt Folk, et Folk til Ejendom, for at I skulle forkynde hans Dyder, som kaldte eder fra Mørke til sit underfulde Lys, 2:10I, som fordum ikke vare et Folk, men nu ere Guds Folk, I, som ikke fandt Barmhjertighed, men nu have fundet Barmhjertighed.
2:11I elskede! jeg formaner eder som fremmede og Udlændinge til at afholde eder fra kødelige Lyster, som jo føre Krig imod Sjælen, 2:12saa I føre en god Vandel iblandt Hedningerne, for at de paa Grund af de gode Gerninger, som de faa at se, kunne prise Gud paa Besøgelsens Dag for det, som de bagtale eder for som Ugerningsmænd.
2:13Underordner eder under al menneskelig Ordning for Herrens Skyld, være sig en Konge som den højeste, 2:14eller Landshøvdinger som dem, der sendes af ham til Straf for Ugerningsmænd, men til Ros for dem, som gøre det gode. 2:15Thi saaledes er det Guds Villie, at I ved at gøre det gode skulle bringe de uforstandige Menneskers Vankundighed til at tie; 2:16som frie, og ikke som de, der have Friheden til Ondskabs Skjul, men som Guds Tjenere. 2:17Ærer alle, elsker Broderskabet, frygter Gud, ærer Kongen!
2:18I Trælle! underordner eder under eders Herrer i al Frygt, ikke alene de gode og milde, men ogsaa de urimelige. 2:19Thi dette finder Yndest, dersom nogen, bunden til Gud i sin Samvittighed, udholder Genvordigheder, skønt han lider uretfærdigt. 2:20Thi hvad Ros er det, om I holde ud, naar I synde og derfor faa Næveslag? Men dersom I holde ud, naar I gøre det gode og lide derfor, dette finder Yndest hos Gud. 2:21Thi dertil bleve I kaldede, efterdi ogsaa Kristus har lidt for eder, efterladende eder et Forbillede, for at I skulle følge i hans Fodspor, 2:22han, som ikke gjorde Synd, ikke heller blev der fundet Svig i hans Mund, 2:23han, som ikke skældte igen, da han blev udskældt, ikke truede, da han led, men overgav det til ham, som dømmer retfærdigt, 2:24han, som selv bar vore Synder paa sit Legeme op paa Træet, for at vi, afdøde fra vore Synder, skulle leve for Retfærdigheden, han, ved hvis Saar I ere blevne lægte. 2:25Thi I vare vildfarende som Faar, men ere nu vendte om til eders Sjæles Hyrde og Tilsynsmand.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5

bVælg kapitel

1 2 3 4 5

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.