Den Frie Bibel

Peters første Brev, kapitel 4

De skulle være rede til at lide og afstaa fra Hedningernes Laster, om end disse bespotte dem derfor, 1-6. Med alle Tings Ende for Øje skulle de vaage, bede, bevise Kærlighed, være Guds tro Husholdere, 7-11. Over uforskyldte Lidelser skulle de glæde sig i Haabet om Herligheden, 12-16. Fjenderne skal Dommen tilintetgøre, men de selv skulle befale sig til Gud, 17-19.

4:1Efterdi da Kristus har lidt i Kødet, saa skulle ogsaa I væbne eder med det samme Sind (thi den, som har lidt i Kødet, er hørt op med Synd), 4:2saa at I ikke fremdeles leve den øvrige Tid i Kødet efter Menneskers Lyster, men efter Guds Villie. 4:3Thi det er nok i den forbigangne Tid at have gjort Hedningernes Villie, idet I have vandret i Uterlighed, Lyster, Fylderi, Svir, Drik og skammelig Afgudsdyrkelse; 4:4hvorfor de forundre sig og spotte, naar I ikke løbe med til den samme Ryggesløshedens Pøl; 4:5men de skulle gøre ham Regnskab, som er rede til at dømme levende og døde. 4:6Thi derfor blev Evangeliet forkyndt ogsaa for døde, for at de vel skulde være dømte paa Menneskers Vis i Kødet, men leve paa Guds Vis i Aanden.
4:7Men alle Tings Ende er kommen nær; værer derfor aarvaagne og ædrue til Bønner! 4:8Haver fremfor alt en inderlig Kærlighed til hverandre; thi „Kærlighed skjuler en Mangfoldighed af Synder.“ 4:9Værer gæstfrie imod hverandre uden Knurren. 4:10Eftersom enhver har faaet en Naadegave, skulle I tjene hverandre dermed som gode Husholdere over Guds mangfoldige Naade. 4:11Taler nogen, han tale som Guds Ord; har nogen en Tjeneste, han tjene, efter som Gud forlener ham Styrke dertil, for at Gud maa æres i alle Ting ved Jesus Kristus, hvem Herligheden og Magten tilhører i Evighedernes Evigheder! Amen.
4:12I elskede! undrer eder ikke over den Ild, som brænder iblandt eder til eders Prøvelse, som om der hændtes eder noget underligt; 4:13men glæder eder i samme Maal, som I have Del i Kristi Lidelser, for at I ogsaa kunne glæde og fryde eder ved hans Herligheds Aabenbarelse. 4:14Dersom I haanes for Kristi Navns Skyld, ere I salige; thi Herlighedens og Guds Aand hviler over eder. 4:15Thi ingen af eder bør lide som Morder eller Tyv eller Ugerningsmand eller som en, der blander sig i anden Mands Sager; 4:16men lider han som en Kristen, da skamme han sig ikke, men prise Gud for dette Navn!
4:17Thi det er Tiden til, at Dommen skal begynde med Guds Hus; men begynder den først med os, hvad Ende vil det da faa med dem, som ere genstridige imod Guds Evangelium? 4:18Og dersom den retfærdige med Nød og neppe bliver frelst, hvor skal da den ugudelige og Synderen blive af? 4:19Derfor skulle ogsaa de, som lide efter Guds Villie, befale den trofaste Skaber deres Sjæle, idet de gøre det gode.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5

bVælg kapitel

1 2 3 4 5

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.