Den Frie Bibel

Paulus’s første Brev til Thessalonikerne, kapitel 3

Af Længsel og Omsorg for dem havde Paulus sendt Timotheus til dem for at styrke deres Tro under Trængslerne, 1-5. Han glæder sig nu og takker Gud for de gode Efterretninger om deres Tro og Kærlighed, 6-10, ønsker selv at komme til dem og beder Gud om at skænke dem aandelig Fremgang, 11-13.

3:1Derfor, da vi ikke længer kunde udholde det, besluttede vi at lades alene tilbage i Athen, 3:2og vi sendte Timotheus, vor Broder og Guds Tjener i Kristi Evangelium, for at styrke eder og formane eder angaaende eders Tro, 3:3for at ingen skulde blive vankelmodig i disse Trængsler; I vide jo selv, at dertil ere vi bestemte. 3:4Thi ogsaa da vi vare hos eder, sagde vi eder det forud, at vi skulde komme til at lide Trængsler, som det ogsaa er sket, og som I vide. 3:5Derfor sendte ogsaa jeg Bud, da jeg ikke længer kunde udholde det, for at faa Besked om eders Tro, om maaske Fristeren skulde have fristet eder, og vor Møje skulde blive forgæves.
3:6Men nu, da Timotheus er kommen til os fra eder og har bragt os godt Budskab om eders Tro og Kærlighed og om, at I altid have os i god Ihukommelse, idet I længes efter at se os, ligesom vi efter eder; 3:7saa ere vi af den Grund, Brødre! blevne trøstede med Hensyn til eder under al vor Nød og Trængsel, ved eders Tro. 3:8Thi nu leve vi, naar I staa fast i Herren. 3:9Thi hvilken Tak kunne vi bringe Gud for eder til Gengæld for al den Glæde, hvormed vi glæde os over eder for vor Guds Aasyn, 3:10idet vi Nat og Dag inderligt bede om at maatte faa eder selv at se og raade Bod paa eders Tros Mangler?
3:11Men han selv, vor Gud og Fader, og vor Herre Jesus Kristus styre vor Vej til eder! 3:12Men eder lade Herren vokse og blive overvættes rige i Kærligheden til hverandre og til alle, ligesom vi have den til eder, 3:13saa at han styrker eders Hjerter og gør dem udadlelige i Hellighed for Gud og vor Fader i vor Herres Jesu Tilkommelse med alle hans hellige!

Vælg kapitel

1 2 3 4 5

bVælg kapitel

1 2 3 4 5

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.