Den Frie Bibel

Paulus’s første Brev til Thessalonikerne, kapitel 5

Kristi Tilkommelses Tid er skjult; derfor skulle de altid vaage og være vel rustede, 1-11. Han giver særlige Formaninger om Livet i Menigheden, 12-22, og udtaler sit Velsignelsesønske over dem, 23-24, efterfulgt af en Slutningshilsen og Formaning, 25-28.

5:1Men om Tid og Time, Brødre! have I ikke nødig, at der skrives til eder; 5:2thi I vide selv grant, at Herrens Dag kommer som en Tyv om Natten. 5:3Naar de sige: „Fred og ingen Fare!“ da kommer Undergang pludselig over dem ligesom Veerne over den frugtsommelige, og de skulle ingenlunde undfly. 5:4Men I, Brødre! I ere ikke i Mørke, saa at Dagen skulde overraske eder som en Tyv. 5:5Thi I ere alle Lysets Børn og Dagens Børn, vi ere ikke Nattens eller Mørkets Børn. 5:6Saa lader os da ikke sove ligesom de andre, men lader os vaage og være ædrue! 5:7Thi de, som sove, sove om Natten, og de, som beruse sig, ere berusede om Natten. 5:8Men da vi høre Dagen til, saa lader os være ædrue, iførte Troens og Kærlighedens Panser og Frelsens Haab som Hjelm! 5:9Thi Gud bestemte os ikke til Vrede, men til at vinde Frelse ved vor Herre Jesus Kristus, 5:10som døde for os, for at vi, hvad enten vi vaage eller sove, skulle leve sammen med ham. 5:11Formaner derfor hverandre og opbygger den ene den anden, ligesom I ogsaa gøre.
5:12Men vi bede eder, Brødre! at I skønne paa dem, som arbejde iblandt eder og ere eders Forstandere i Herren og paaminde eder, 5:13og agte dem højlig i Kærlighed for deres Gernings Skyld. Holder Fred med hverandre! 5:14Og vi formane eder, Brødre! paaminder de uskikkelige, trøster de modfaldne, tager eder af de skrøbelige, værer langmodige imod alle! 5:15Ser til, at ingen gengælder nogen ondt med ondt; men stræber altid efter det gode, baade imod hverandre og imod alle. 5:16Værer altid glade, 5:17beder uafladelig, 5:18takker i alle Forhold; thi dette er Guds Villie med eder i Kristus Jesus. 5:19Udslukker ikke Aanden, 5:20ringeagter ikke Profetier, 5:21prøver alt, beholder det gode! 5:22Holder eder fra det onde under alle Skikkelser!
5:23Men han selv, Fredens Gud, helliggøre eder ganske og aldeles, og gid eders Aand og Sjæl og Legeme maa bevares helt og holdent, uden Dadel i vor Herres Jesu Kristi Tilkommelse! 5:24Trofast er han, som kaldte eder, han skal ogsaa gøre det.
5:25Brødre! beder for os! 5:26Hilser alle Brødrene med et helligt Kys! 5:27Jeg besværger eder ved Herren, at dette Brev maa blive oplæst for alle de hellige Brødre. 5:28Vor Herres Jesu Kristi Naade være med eder!

Vælg kapitel

1 2 3 4 5

bVælg kapitel

1 2 3 4 5

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.