Den Frie Bibel

Paulus’s første Brev til Thessalonikerne, kapitel 4

Paulus formaner dem til at skride frem i Helliggørelse og særlig til at sky Ukyskhed og Pengebegærlighed, 1-8; de skulle vokse i Broderkærlighed, og føre et stille, arbejdsomt Liv, 9-12. Til Trøst i Sorgen over de hensovede troende oplyser han om, at disse ikke skulle staa tilbage for dem, der opleve Herrens Genkomst, 13-18.

4:1Saa bede vi eder i øvrigt, Brødre! og formane eder i den Herre Jesus, at som I jo have lært af os, hvorledes I bør vandre og behage Gud, saaledes som I jo ogsaa gøre, at I saaledes maa gøre end yderligere Fremgang. 4:2I vide jo, hvilke Bud vi gave eder ved den Herre Jesus. 4:3Thi dette er Guds Villie, eders Helliggørelse, at I afholde eder fra Utugt; 4:4at hver af eder veed at vinde sig sin egen Hustru i Hellighed og Ære, 4:5ikke i Begærings Brynde som Hedningerne, der ikke kende Gud; 4:6at ingen foruretter og bedrager sin Broder i nogen Sag; thi Herren er en Hævner over alt dette, som vi ogsaa før have sagt og vidnet for eder. 4:7Thi Gud kaldte os ikke til Urenhed, men til Helliggørelse. 4:8Derfor altsaa, den, som foragter dette, han foragter ikke et Menneske, men Gud, som ogsaa giver sin Helligaand til eder.
4:9Men om Broderkærligheden have I ikke nødig, at jeg skal skrive eder til; thi I ere selv oplærte af Gud til at elske hverandre; 4:10det gøre I jo ogsaa imod alle Brødrene i hele Makedonien; men vi formane eder, Brødre! til yderligere Fremgang 4:11og til at sætte en Ære i at leve stille og varetage hver sit og arbejde med eders Hænder, saaledes som vi bøde eder, 4:12for at I kunne vandre sømmeligt over for dem, som ere udenfor, og for ikke at trænge til nogen.
4:13Men vi ville ikke, Brødre! at I skulle være uvidende med Hensyn til dem, som sove hen, for at I ikke skulle sørge som de andre, der ikke have Haab. 4:14Thi naar vi tro, at Jesus er død og opstanden, da skal ogsaa Gud ligesaa ved Jesus føre de hensovede frem med ham. 4:15Thi dette sige vi eder med Herrens Ord, at vi levende, som blive tilbage til Herrens Tilkommelse, vi skulle ingenlunde komme forud for de hensovede. 4:16Thi Herren selv skal stige ned fra Himmelen med et Tilraab, med Overengels Røst og med Guds Basun, og de døde i Kristus skulle opstaa først; 4:17derefter skulle vi levende, som blive tilbage, bortrykkes tillige med dem i Skyer til at møde Herren i Luften; og saa skulle vi altid være sammen med Herren. 4:18Saa trøster hverandre med disse Ord!

Vælg kapitel

1 2 3 4 5

bVælg kapitel

1 2 3 4 5

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.