Den Frie Bibel

Paulus’s første Brev til Timotheus, kapitel 5

Timotheus skal formane enhver med Sagtmodighed, 1-2. Paulus giver ham adskillige Forskrifter om Enker, 3-16. Ligeledes om de Ældstes Anerkendelse, Forseelser og Indvielse, 17-25.

5:1En gammel Mand maa du ikke skælde paa, men forman ham som en Fader, unge Mænd som Brødre, 5:2gamle Kvinder som Mødre, unge som Søstre, i al Renhed.
5:3Ær Enker, dem, som virkelig ere Enker; 5:4men om en Enke har Børn eller Børnebørn, da lad dem først lære at vise deres eget Hus skyldig Kærlighed og gøre Gengæld imod Forældrene; thi dette er velbehageligt for Gud. 5:5Men den, som virkelig er Enke og staar ene, har sat sit Haab til Gud og bliver ved med sine Bønner og Paakaldelser Nat og Dag; 5:6men den, som lever efter sine Lyster, er levende død. 5:7Forehold dem ogsaa dette, for at de maa være ulastelige. 5:8Men dersom nogen ikke har Omsorg for sine egne og især for sine Husfæller, han har fornægtet Troen og er værre end en vantro. 5:9En Enke kan udnævnes, naar hun er ikke yngre end tresindstyve Aar, har været een Mands Hustru, 5:10har Vidnesbyrd for gode Gerninger, har opfostret Børn, har vist Gæstfrihed, har toet helliges Fødder, har hjulpet nødlidende, har lagt sig efter al god Gerning. 5:11Men afvis unge Enker; thi naar de i kødelig Attraa gøre Oprør imod Kristus, ville de giftes 5:12og have saa den Dom, at de have sveget deres første Tro. 5:13Tilmed lære de, idet de løbe omkring i Husene, at være ørkesløse, og ikke alene ørkesløse, men ogsaa at være sladderagtige og blande sig i uvedkommende Ting, idet de tale, hvad der er utilbørligt. 5:14Derfor vil jeg, at unge Enker skulle giftes, føde Børn, styre Hus, ingen Anledning give Modstanderen til slet Omtale. 5:15Thi allerede have nogle vendt sig bort efter Satan. 5:16Dersom nogen troende Kvinde har Enker, da lad hende hjælpe dem, og lad ikke Menigheden bebyrdes, for at den kan hjælpe de virkelige Enker.
5:17De Ældste, som ere gode Forstandere, skal man holde dobbelt Ære værd, mest dem, som arbejde i Tale og Undervisning. 5:18Thi Skriften siger: „Du maa ikke binde Munden til paa en Okse, som tærsker;“ og: „Arbejderen er sin Løn værd.“ 5:19Tag ikke imod noget Klagemaal imod en Ældste, uden efter to eller tre Vidner. 5:20Dem, som synde, irettesæt dem for alles Aasyn, for at ogsaa de andre maa have Frygt. 5:21Jeg besværger dig for Guds og Kristi Jesu og de udvalgte Engles Aasyn, at du vogter paa dette uden Partiskhed, saa du intet gør efter Tilbøjelighed. 5:22Vær ikke hastig til at lægge Hænder paa nogen, og gør dig ikke delagtig i andres Synder; hold dig selv ren! 5:23Drik ikke længere bare Vand, men nyd lidt Vin for din Mave og dine jævnlige Svagheder. 5:24Nogle Menneskers Synder ere aabenbare og gaa forud til Dom; men for nogle følge de ogsaa bagefter. 5:25Ligeledes ere ogsaa de gode Gerninger aabenbare, og de, som det forholder sig anderledes med, kunne ikke skjules.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.