Den Frie Bibel

Paulus’s andet Brev til Thessalonikerne, kapitel 1

Efter en Hilsen, 1-2, udtales der Taknemmelighed over Thessalonikernes Vækst i Troen og Kærligheden. Apostelen opmuntrer dem i Trængslerne ved Henvisning til, hvad Kristi Genkomst skal bringe, 3-10. Han beder for deres aandelige Fremgang til Herrens Ære, 11-12.

1:1Paulus og Silvanus og Timotheus til Thessalonikernes Menighed i Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus: 1:2Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!
1:3Vi ere skyldige altid at takke Gud for eder, Brødre! som tilbørligt er, fordi eders Tro vokser overmaade, og den indbyrdes Kærlighed forøges hos hver enkelt af eder alle, 1:4saa at vi selv rose os af eder i Guds Menigheder for eders Udholdenhed og Tro under alle eders Forfølgelser og de Trængsler, som I udstaa, 1:5et Bevis paa Guds retfærdige Dom, for at I kunne agtes værdige til Guds Rige, for hvilket I ogsaa lide; 1:6hvis ellers det er retfærdigt for Gud at give dem Trængsel til Gengæld, som trænge eder, 1:7og eder, som trænges, Hvile med os ved den Herres Jesu Aabenbarelse fra Himmelen med sin Krafts Engle, 1:8med Lueild, naar han tager Hævn over dem, som ikke kende Gud, og over dem, som ikke lyde vor Herres Jesu Evangelium, 1:9de, som jo skulle lide Straf, evig Undergang bort fra Herrens Ansigt og fra hans Vældes Herlighed, 1:10naar han kommer for paa hin Dag at herliggøres i sine hellige og beundres i alle dem, som have troet; thi troet blev vort Vidnesbyrd til eder.
1:11Derfor bede vi ogsaa altid for eder, at vor Gud vil agte eder Kaldelsen værdige og med Kraft fuldkomme al Lyst til det gode og Troens Gerning, 1:12for at vor Herres Jesu Navn maa herliggøres i eder, og I i ham, efter vor Guds og den Herres Jesu Kristi Naade.

Vælg kapitel

1 2 3

bVælg kapitel

1 2 3

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.