Den Frie Bibel

Paulus’s andet Brev til Thessalonikerne, kapitel 2

De advares imod at vente Herrens Genkomst i den nærmeste Fremtid; thi først skal Frafaldet ske og Fortabelsens Søn aabenbares; naar denne kommer, skal han forføre de vantro, saa at de modnes til Dommen, 1-12. Men for Thessalonikerne takker Paulus Gud, fordi de ere paa Frelsens Vej, 13-14, og han formaner dem til Fasthed samt tilønsker dem Herrens Kraft, 15-17.

2:1Men vi bede eder, Brødre! angaaende vor Herres Jesu Kristi Tilkommelse og vor Samling til ham, 2:2at I ikke i en Hast maa lade eder bringe fra Besindelse eller forskrække hverken ved nogen Aand eller ved nogen Tale eller Brev, der skulde være fra os, som om Herrens Dag var lige for Haanden. 2:3Lad ingen bedrage eder i nogen Maade; thi først maa jo Frafaldet komme og Syndens Menneske aabenbares, Fortabelsens Søn, 2:4han, som sætter sig imod og ophøjer sig over alt, hvad der kaldes Gud eller Helligdom, saa at han sætter sig i Guds Tempel og udgiver sig selv for at være Gud. 2:5Komme I ikke i Hu, at jeg sagde eder dette, da jeg endnu var hos eder? 2:6Og nu vide I, hvad der holder ham tilbage, indtil han aabenbares i sin Tid. 2:7Thi Lovløshedens Hemmelighed virker allerede, kun at den, som nu holder tilbage, først maa komme af Vejen, 2:8og da skal den lovløse aabenbares, hvem den Herre Jesus skal dræbe med sin Munds Aande og tilintetgøre ved sin Tilkommelses Aabenbarelse, 2:9han, hvis Komme sker ifølge Satans Kraft, med al Løgnens Magt og Tegn og Undere 2:10og med alt Uretfærdigheds Bedrag for dem, som fortabes, fordi de ikke toge imod Kærligheden til Sandheden, saa de kunde blive frelste. 2:11Og derfor sender Gud dem kraftig Vildfarelse, saa at de tro Løgnen, 2:12for at de skulle dømmes, alle de, som ikke troede Sandheden, men fandt Behag i Uretfærdigheden.
2:13Men vi ere skyldige at takke Gud altid for eder, I af Herren elskede Brødre! fordi Gud har udvalgt eder fra Begyndelsen til Frelse ved Aandens Helligelse og Tro paa Sandheden, 2:14hvortil han kaldte eder ved vort Evangelium, for at I skulde vinde vor Herres Jesu Kristi Herlighed.
2:15Saa staar da fast, Brødre! og holder fast ved de Overleveringer, hvori I bleve oplærte, være sig ved vor Tale eller vort Brev. 2:16Men han selv, vor Herre Jesus Kristus og Gud vor Fader, som har elsket os og givet os en evig Trøst og et godt Haab i Naade, 2:17han trøste eders Hjerter og styrke eder i al god Gerning og Tale!

Vælg kapitel

1 2 3

bVælg kapitel

1 2 3

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.