Den Frie Bibel

Paulus’s andet Brev til Thessalonikerne, kapitel 3

De skulle bede for Paulus og hans Gerning; men for deres Troslivs Vedkommende stoler han paa Herrens Trofasthed og ønsker dem hans Bistand, 1-5. De skulle holde sig fra de Brødre, som give daarligt Eksempel, og i Erindring om Paulus’s egen Optræden føre et stille og arbejdsomt Liv og ikke blive trætte af at gøre det gode, 6-13. Efter atter at have givet Forskrifter om Forholdet til de ulydige ønsker han dem Herrens Fred og slutter Brevet med en egenhændig Hilsen, 14-18.

3:1I øvrigt, Brødre! beder for os, at Herrens Ord maa have Løb og forherliges ligesom hos eder, 3:2og at vi maa fries fra de vanartige og onde Mennesker; thi Troen er ikke alles. 3:3Men trofast er Herren, som skal styrke eder og bevare eder fra det onde; 3:4og vi have den Tillid til eder i Herren, at I baade gøre og ville gøre, hvad vi byde. 3:5Men Herren styre eders Hjerter til Guds Kærlighed og til Kristi Udholdenhed!
3:6Men vi byde eder, Brødre! i vor Herres Jesu Kristi Navn, at I holde eder borte fra enhver Broder, som vandrer uskikkeligt og ikke efter den Overlevering, som de modtoge af os. 3:7I vide jo selv, hvorledes I bør efterfølge os. Thi vi have ikke levet uskikkeligt iblandt eder, 3:8ikke heller spiste vi nogens Brød for intet, men arbejdede med Møje og Anstrengelse, Nat og Dag, for ikke at være nogen af eder til Byrde. 3:9Ikke fordi vi ikke have Ret dertil; men vi vilde give eder et Forbillede i os selv, for at I skulde efterfølge os. 3:10Ogsaa da vi vare hos eder, bøde vi eder jo dette, at dersom nogen ikke vil arbejde, saa skal han heller ikke have Føden! 3:11Vi høre nemlig, at nogle vandre uskikkeligt iblandt eder, idet de ikke arbejde, men tage sig uvedkommende Ting for. 3:12Saadanne byde og formane vi i den Herre Jesus Kristus, at de skulle arbejde i Stilhed og saaledes spise deres eget Brød. 3:13Men I, Brødre! bliver ikke trætte af at gøre det gode!
3:14Men dersom nogen ikke lyder vort Ord her i Brevet, da mærker eder ham; haver intet Samkvem med ham, for at han maa skamme sig! 3:15Dog skulle I ikke agte ham for en Fjende, men paaminde ham som en Broder! 3:16Men han selv, Fredens Herre, give eder Freden altid, i alle Maader! Herren være med eder alle! 3:17Hilsenen med min, Paulus’s, egen Haand, hvilket er et Mærke i hvert Brev. Saaledes skriver jeg. 3:18Vor Herres Jesu Kristi Naade være med eder alle!

Vælg kapitel

1 2 3

bVælg kapitel

1 2 3

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.