Den Frie Bibel

Paulus’s andet Brev til Timotheus, kapitel 2

Paulus formaner ham til at være stærk ved Kristi Naade og beskikke tro Lærere, 1-2, at kæmpe for Evangeliet som en god Kristi Stridsmand ligesom Paulus selv i Tillid til Forjættelserne, 3-13, at være tro i Ordets Tjeneste og staa den tomme Vranglære imod, 14-18. Guds Kirke staar urokkeligt, om end den har falske Lemmer, af hvem man maa holde sig uberørt, 19-21. Timotheus skal arbejde paa sin Helliggørelse, undgaa den tomme Ordstrid og som en ægte Herrens Tjener i Sagtmodighed revse dem, der kunne reddes fra Djævelen, 22-26.

2:1Du derfor, mit Barn! bliv stærk ved Naaden i Kristus Jesus; 2:2og hvad du har hørt af mig for mange Vidner, betro det til trofaste Mennesker, som kunne være dygtige ogsaa til at lære andre.
2:3Vær med til at lide ondt som en god Kristi Jesu Stridsmand. 2:4Ingen, som gør Krigstjeneste, indvikler sig i Livets Handeler — for at han kan behage den, som tog ham i Sold. 2:5Og ligesaa, naar nogen møder i Væddekamp, bliver han dog ikke bekranset, dersom han ikke kæmper lovmæssigt. 2:6Den Bonde, som arbejder, bør først have Del i Frugterne. 2:7Mærk, hvad jeg siger; Herren vil jo give dig Indsigt i alle Ting. 2:8Kom Jesus Kristus i Hu, oprejst fra de døde, af Davids Sæd, efter mit Evangelium, 2:9for hvilket jeg lider ondt lige indtil at være bunden som en Misdæder; men Guds Ord er ikke bundet. 2:10Derfor udholder jeg alt for de udvalgtes Skyld, for at ogsaa de skulle faa Frelsen i Kristus Jesus med evig Herlighed. 2:11Den Tale er troværdig; thi dersom vi ere døde med ham, skulle vi ogsaa leve med ham; 2:12dersom vi holde ud, skulle vi ogsaa være Konger med ham; dersom vi fornægte, skal ogsaa han fornægte os; 2:13dersom vi ere utro, forbliver han dog tro; thi fornægte sig selv kan han ikke.
2:14Paamind om disse Ting, idet du besværger dem for Herrens Aasyn, at de ikke kives om Ord, hvilket er til ingen Nytte, men til Ødelæggelse for dem, som høre derpaa. 2:15Gør dig Flid for at fremstille dig selv som prøvet for Gud, som en Arbejder, der ikke behøver at skamme sig, som rettelig lærer Sandhedens Ord. 2:16Men hold dig fra den vanhellige, tomme Snak; thi saadanne ville stedse gaa videre i Ugudelighed, 2:17og deres Ord vil æde om sig som Kræft. Iblandt dem ere Hymenæus og Filetus, 2:18som ere afvegne fra Sandheden, idet de sige, at Opstandelsen er allerede sket, og de forvende Troen hos nogle.
2:19Dog, Guds faste Grundvold staar og har dette Segl: „Herren kender sine“ og: „Hver den, som nævner Herrens Navn, afstaa fra Uretfærdighed.“ 2:20Men i et stort Hus er der ikke alene Kar af Guld og Sølv, men ogsaa af Træ og Ler, og nogle til Ære, andre til Vanære. 2:21Dersom da nogen holder sig ren fra disse, han skal være et Kar til Ære, helliget, Husbonden nyttigt, tilberedt til al god Gerning.
2:22Men fly de ungdommelige Begæringer; jag derimod efter Retfærdighed, Troskab, Kærlighed og Fred sammen med dem, som paakalde Herren af et rent Hjerte; 2:23og afvis de taabelige og uforstandige Stridigheder, efterdi du ved, at de avle Kampe. 2:24Men en Herrens Tjener bør ikke strides, men være mild imod alle, dygtig til at lære, i Stand til at taale ondt, 2:25med Sagtmodighed irettesættende dem, som modsætte sig, om Gud dog engang vilde give dem Omvendelse til Sandheds Erkendelse, 2:26og de kunde blive ædru igen fra Djævelens Snare, af hvem de ere fangne til at gøre hans Villie.

Vælg kapitel

1 2 3 4

bVælg kapitel

1 2 3 4

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.