Den Frie Bibel

Paulus’s andet Brev til Timotheus, kapitel 3

Paulus taler om Fordærvelsen i de sidste Tider og advarer Timotheus imod de Mennesker, i hvem denne allerede har begyndt at vise sig, 1-9. Ligesom han tilforn har været Paulus en tro Discipel og Efterfølger i de uundgaaelige Lidelser, 10-13, saaledes skal han ogsaa vedblive dermed og drage Nytte af den hellige Skrifts Vejledning, 14-17.

3:1Men vid dette, at i de sidste Dage skulle vanskelige Tider indtræde. 3:2Thi Menneskene skulle være egenkærlige, pengegridske, praleriske, hovmodige, spottelystne, ulydige imod Forældre, utaknemmelige, ryggesløse, 3:3ukærlige, uforligelige, bagtaleriske, uafholdne, raa, uden Kærlighed til det gode, 3:4forræderske, fremfusende, opblæste, Mennesker, som mere elske Vellyst, end de elske Gud, 3:5som have Gudfrygtigheds Skin, men have fornægtet dens Kraft. Og fra disse skal du vende dig bort! 3:6Thi til dem høre de, som snige sig ind i Husene og fange Kvindfolk, der ere belæssede med Synder og drives af mange Haande Begæringer 3:7og altid lære og aldrig kunne komme til Sandheds Erkendelse. 3:8Men ligesom Jannes og Jambres stode Moses imod, saaledes modstaa ogsaa disse Sandheden: Mennesker, fordærvede i Sindet, forkastelige i Troen. 3:9Dog, de skulle ikke faa Fremgang ydermere; thi deres Afsind skal blive aabenbart for alle, ligesom ogsaa hines blev.
3:10Du derimod har efterfulgt mig i Lære, i Vandel, i Forsæt, Tro, Langmodighed, Kærlighed, Udholdenhed, 3:11i Forfølgelser, i Lidelser, saadanne som ere komne over mig i Antiokia, i Ikonium, i Lystra, saadanne Forfølgelser, som jeg har udstaaet, og Herren har friet mig ud af dem alle. 3:12Ja, ogsaa alle de, som ville leve gudfrygtigt i Kristus Jesus, skulle forfølges. 3:13Men onde Mennesker og Bedragere ville gaa frem til det værre; de forføre og forføres.
3:14Du derimod, bliv i det, som du har lært, og som du er bleven forvisset om, efterdi du ved, af hvem du har lært det, 3:15og efterdi du fra Barn af kender de hellige Skrifter, som kunne gøre dig viis til Frelse ved Troen paa Kristus Jesus. 3:16Hvert Skrift er indaandet af Gud og nyttigt til Belæring, til Irettesættelse, til Forbedring, til Optugtelse i Retfærdighed, 3:17for at Guds-Mennesket maa vorde fuldkomment, dygtiggjort til al god Gerning.

Vælg kapitel

1 2 3 4

bVælg kapitel

1 2 3 4

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.