Den Frie Bibel

Paulus’s andet Brev til Timotheus, kapitel 4

Paulus formaner ham til Troskab i Ordets Tjeneste, 1-5; selv venter han snart at skulle dø, 6-8. Med Ønsket om at faa Timotheus med Markus hurtigt til sig forbinder han en Del Oplysninger om sine personlige Forhold, 9-18, og slutter Brevet med Hilsener, 19-22.

4:1Jeg besværger dig for Guds og Kristi Jesu Aasyn, som skal dømme levende og døde, og ved hans Aabenbarelse og hans Rige: 4:2Prædike Ordet, vær rede i Tide og i Utide, irettesæt, straf, forman med al Langmodighed og Belæring! 4:3Thi den Tid skal komme, da de ikke skulle fordrage den sunde Lære, men efter deres egne Begæringer tage sig selv Lærere i Hobetal, efter hvad der kildrer deres Øren, 4:4og de skulle vende Ørene fra Sandheden og vende sig hen til Fablerne. 4:5Du derimod, vær ædru i alle Ting, lid ondt, gør en Evangelists Gerning, fuldbyrd din Tjeneste!
4:6Thi jeg ofres allerede, og Tiden til mit Opbrud er for Haanden. 4:7Jeg har stridt den gode Strid, fuldkommet Løbet og bevaret Troen. 4:8I øvrigt henligger Retfærdighedens Krans til mig, hvilken Herren, den retfærdige Dommer, skal give mig paa hin Dag, og ikke alene mig, men ogsaa alle dem, som have elsket hans Aabenbarelse.
4:9Gør dig Flid for at komme snart til mig; 4:10thi Demas forlod mig, fordi han fik Kærlighed til den nærværende Verden, og drog til Thessalonika; Kreskens drog til Galatien, Titus til Dalmatien. 4:11Lukas er alene hos mig. Tag Markus og bring ham med dig; thi han er mig nyttig til Tjenesten. 4:12Men Tykikus har jeg sendt til Efesus. 4:13Naar du kommer, da bring min Rejsekjortel med dig, som jeg lod blive i Troas hos Karpus, og Bøgerne, især dem paa Pergament. 4:14Smeden Aleksander har gjort mig meget ondt; Herren vil betale ham efter hans Gerninger. 4:15For ham skal ogsaa du vogte dig; thi han stod vore Ord haardt imod. 4:16Ved mit første Forsvar kom ingen mig til Hjælp, men alle lode mig i Stikken; (gid det ikke maa tilregnes dem!) 4:17Men Herren stod hos mig og styrkede mig, for at Ordets Prædiken skulde fuldbyrdes ved mig, og alle Hedningerne høre det; og jeg blev friet fra Løvens Gab. 4:18Herren vil fri mig fra al ond Gerning og frelse mig til sit himmelske Rige; ham være Æren i Evighedernes Evigheder! Amen.
4:19Hils Priska og Akvila og Onesiforus’s Hus! 4:20Erastus blev i Korinth, men Trofimus efterlod jeg syg i Milet. 4:21Gør dig Flid for at komme før Vinteren! Eubulus og Pudens og Linus og Klaudia og alle Brødrene hilse dig. 4:22Den Herre Jesus være med din Aand! Naaden være med eder!

Vælg kapitel

1 2 3 4

bVælg kapitel

1 2 3 4

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.