Den Frie Bibel

Paulus’s Brev til Kolossenserne, kapitel 2

Paulus bevidner Læserne sin inderlige Omsorg for deres Tro og Erkendelse af Visdommens Skatte i Kristus, 1-5. Han formaner dem til at staa fast og ikke lade sig forføre af Menneskelærdomme, efterdi de have alt i Kristus, ved hvem den sande Omskærelse og nyt Liv og Frigørelse fra Loven og Sejr over de onde Magter er vundet, 6-15. Derfor skulle de ikke lade sig binde til jødiske Skikke eller forføre til Engledyrkelse, 16-19; som døde med Kristus skulle de ikke lade sig paalægge Menneskebud, 20-23.

2:1Thi jeg vil, at I skulle vide, hvor stor en Kamp jeg har for eder og for dem i Laodikea og for alle, som ikke have set mit Aasyn i Kødet, 2:2for at deres Hjerter maa opmuntres, idet de sammenknyttes i Kærlighed og til den fuldvisse Indsigts hele Rigdom, til Erkendelse af Guds Hemmelighed, Kristus, 2:3i hvem alle Visdommens og Kundskabens Skatte findes skjulte. 2:4Dette siger jeg, for at ingen skal bedrage eder med lokkende Tale. 2:5Thi om jeg ogsaa i Kødet er fraværende, saa er jeg dog i Aanden hos eder og glæder mig ved at se eders Orden og Fastheden i eders Tro paa Kristus.
2:6Derfor, ligesom I have modtaget Kristus Jesus, Herren, saa vandrer i ham, 2:7idet I ere rodfæstede og opbygges i ham og stadfæstes ved Troen, saaledes som I bleve oplærte, saa I vokse i den med Taksigelse. 2:8Ser til, at der ikke skal være nogen, som gør eder til Bytte ved den verdslige Visdom og tomt Bedrag efter Menneskers Overlevering, efter Verdens Børnelærdom og ikke efter Kristus; 2:9thi i ham bor Guddommens hele Fylde legemlig, 2:10og i ham have I eders Fylde, ham, som er Hovedet for al Magt og Myndighed; 2:11i hvem I ogsaa ere blevne omskaarne med en Omskærelse, som ikke er gjort med Hænder, ved Afførelsen af Kødets Legeme, ved Kristi Omskærelse, 2:12idet I bleve begravne med ham i Daaben, i hvilken I ogsaa bleve medoprejste ved Troen paa Guds Virkekraft, som oprejste ham fra de døde. 2:13Ogsaa eder, som vare døde i eders Overtrædelser og eders Køds Forhud, eder gjorde han levende tillige med ham, idet han tilgav os alle vore Overtrædelser 2:14og udslettede det imod os rettede Gældsbrev med dets Befalinger, hvilket gik os imod, og han har taget det bort ved at nagle det til Korset; 2:15efter at have afvæbnet Magterne og Myndighederne, stillede han dem aabenlyst til Skue, da han i ham førte dem i Sejrstog.
2:16Lad derfor ingen dømme eder for Mad eller for Drikke eller i Henseende til Højtid eller Nymaane eller Sabbat, 2:17hvilket er en Skygge af det, som skulde komme, men Legemet er Kristi. 2:18Lad ingen frarøve eder Sejrsprisen, idet han finder Behag i Ydmyghed og Dyrkelse af Englene, idet han indlader sig paa, hvad han har set i Syner, forfængeligt opblæst af sit kødelige Sind, 2:19og ikke holder fast ved Hovedet, ud fra hvem hele Legemet, idet det hjælpes og sammenknyttes ved sine Bindeled og Baand, vokser Guds Vækst.
2:20Naar I med Kristus ere døde fra Verdens Børnelærdom, hvorfor lade I eder da paalægge Befalinger, som om I levede i Verden: 2:21„Tag ikke, smag ikke, rør ikke derved!“ 2:22(hvilket alt er bestemt til at forgaa ved at forbruges) efter Menneskenes Bud og Lærdomme? 2:23thi alt dette har Ord for Visdom ved selvgjort Dyrkelse og Ydmyghed og Skaanselsløshed imod Legemet, ikke ved noget, som er Ære værd, kun til Tilfredsstillelse af Kødet.

Vælg kapitel

1 2 3 4

bVælg kapitel

1 2 3 4

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.