Den Frie Bibel

Paulus’s Brev til Kolossenserne, kapitel 4

De skulle være bestandige i Bønnen og bede for Paulus, 2-4; være vise i Vandel og Tale over for de udenforstaaende, 5-6. Tykikus og Onesimus skulle berette dem, hvorledes det gaar Paulus, 7-9. Hilsener. Dette Brev skal ogsaa læses af Laodikenserne; Arkippus skal give Agt paa sit Embede, 10-17. Egenhændig Slutningshilsen, 18.

4:2Værer vedholdende i Bønnen, idet I ere aarvaagne i den med Taksigelse, 4:3idet I tillige bede ogsaa for os, at Gud vil oplade os en Ordets Dør til at tale Kristi Hemmelighed, for hvis Skyld jeg ogsaa er bunden, 4:4for at jeg kan aabenbare den saaledes, som jeg bør tale.
4:5Vandrer i Visdom over for dem, som ere udenfor, saa I købe den belejlige Tid. 4:6Eders Tale være altid med Ynde, krydret med Salt, saa I vide, hvorledes I bør svare enhver især.
4:7Hvorledes det gaar mig, skal Tykikus, den elskede Broder og tro Tjener og Medtjener i Herren, kundgøre eder alt sammen; 4:8ham sender jeg til eder, netop for at I skulle lære at kende, hvorledes det staar til med os, og for at han skal opmuntre eders Hjerter, 4:9tillige med Onesimus, den tro og elskede Broder, som er fra eders By; de skulle fortælle eder, hvorledes alt staar til her.
4:10Aristarkus, min Medfange, hilser eder, og Markus, Barnabas’s Søskendebarn, om hvem I have faaet Befalinger — dersom han kommer til eder, da tager imod ham — 4:11og Jesus, som kaldes Justus, hvilke af de omskaarne ere de eneste Medarbejdere for Guds Rige, som ere blevne mig en Trøst. 4:12Epafras hilser eder, han, som er fra eders By, en Kristi Jesu Tjener, som altid strider for eder i sine Bønner, for at I maa staa fuldkomne og fuldvisse i al Guds Villie. 4:13Thi jeg giver ham det Vidnesbyrd, at han har megen Møje for eder og dem i Laodikea og dem i Hierapolis. 4:14Lægen Lukas, den elskede, hilser eder, og Demas. 4:15Hilser Brødrene i Laodikea og Nymfas og Menigheden i deres Hus. 4:16Og naar dette Brev er oplæst hos eder, da sørger for, at det ogsaa bliver oplæst i Laodikensernes Menighed, og at I ogsaa læse Brevet fra Laodikea. 4:17Og siger til Arkippus: Giv Agt paa den Tjeneste, som du har modtaget i Herren, at du fuldbyrder den.
4:18Hilsenen med min, Paulus’s, egen Haand. Kommer mine Lænker i Hu! Naaden være med eder!

Vælg kapitel

1 2 3 4

bVælg kapitel

1 2 3 4

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.