Den Frie Bibel

Paulus’s Brev til Kolossenserne, kapitel 3

Som oprejste med Kristus skulle de rette deres Tragten paa det himmelske og ikke paa det jordiske, 1-4. De skulle dræbe al Kødeligheden og aflægge al Vredagtigheden og Tungens Synder som de, der have afført sig det gamle og iført sig det nye Menneske, 6-11. Saa skulle de ogsaa iføre sig Mildhed og Kærlighed, bestandig holde sig til Kristi Ord og gøre alt i hans Navn med Tak, 12-17. Særligt paamindes de om Ægtefællernes, Børnenes, Trællenes og Herrernes Pligter; 18-Kap. 4, 1.

3:1Naar I altsaa ere blevne oprejste med Kristus, da søger det, som er oventil, hvor Kristus sidder ved Guds højre Haand. 3:2Tragter efter det, som er oventil, ikke efter det, som er paa Jorden. 3:3Thi I ere døde, og eders Liv er skjult med Kristus i Gud. 3:4Naar Kristus, vort Liv, aabenbares, da skulle ogsaa I aabenbares med ham i Herlighed.
3:5Saa døder da de jordiske Lemmer, Utugt, Urenhed, Brynde, ondt Begær og Havesygen, som jo er Afgudsdyrkelse; 3:6for disse Tings Skyld kommer Guds Vrede. 3:7I dem vandrede ogsaa I fordum, da I levede deri. 3:8Men nu skulle ogsaa I aflægge det alt sammen, Vrede, Hidsighed, Ondskab, Forhaanelse, slem Snak af eders Mund. 3:9Lyver ikke for hverandre, da I have afført eder det gamle Menneske med dets Gerninger 3:10og iført eder det nye, som fornyes til Erkendelse efter hans Billede, der skabte det; 3:11hvor der ikke er Græker og Jøde, Omskærelse og Forhud, Barbar, Skyther, Træl, fri, men Kristus er alt og i alle.
3:12Saa ifører eder da som Guds udvalgte, hellige og elskede inderlig Barmhjertighed, Godhed, Ydmyghed, Sagtmodighed, Langmodighed, 3:13saa I bære over med hverandre og tilgive hverandre, dersom nogen har Klagemaal imod nogen; ligesom Kristus tilgav eder, saaledes ogsaa I! 3:14Men over alt dette skulle I iføre eder Kærligheden, hvilket er Fuldkommenhedens Baand. 3:15Og Kristi Fred raade i eders Hjerter, til hvilken I ogsaa bleve kaldede i eet Legeme; og vorder taknemmelige! 3:16Lad Kristi Ord bo rigeligt iblandt eder, saa I med al Visdom lære og paaminde hverandre med Psalmer, Lovsange og aandelige Viser, idet I synge med Ynde i eders Hjerter for Gud. 3:17Og alt, hvad I gøre i Ord eller i Handling, det gører alt i den Herres Jesu Navn, takkende Gud Fader ved ham.
3:18I Hustruer! underordner eder under eders Mænd, som det sømmer sig i Herren. 3:19I Mænd! elsker eders Hustruer, og værer ikke bitre imod dem! 3:20I Børn! adlyder i alle Ting eders Forældre, thi dette er velbehageligt i Herren. 3:21I Fædre! opirrer ikke eders Børn, for at de ikke skulle tabe Modet. 3:22I Trælle! adlyder i alle Ting eders Herrer efter Kødet, ikke med Øjentjeneste som de, der ville tækkes Mennesker, men i Hjertets Enfold, frygtende Herren. 3:23Hvad I end foretage eder, saa gører det af Hjertet, som for Herren og ikke for Mennesker, 3:24da I vide, at I af Herren skulle faa Arven til Vederlag; det er den Herre Kristus, I tjene. 3:25Thi den, som gør Uret, skal faa igen, hvad Uret han gjorde, og der er ikke Persons Anseelse. 4:1I Herrer! yder eders Trælle, hvad ret og billigt er, da I vide, at ogsaa I have en Herre i Himmelen.

Vælg kapitel

1 2 3 4

bVælg kapitel

1 2 3 4

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.