Den Frie Bibel

Den femte Mose Bog, kapitel 27

Mose byder Israel at oprejse Stene paa hin Side Jordan og et Alter, hvorpaa Loven skulde skrives, 1-8; formaner dem til Lydighed, fordi de vare blevne Guds Folk, 9-10; siger, hvilke Stammer der skulle staa til at velsigne, og hvilke til at forbande, og med hvilke Ord de skulle udraabe Forbandelsen, 11-26.

27:1Og Mose og de Ældste af Israel bøde Folket og sagde: Holder alle de Bud, som jeg byder eder i Dag. 27:2Og det skal ske paa den Dag, naar I gaa over Jordanen til det Land, som Herren din Gud giver dig, da skal du oprejse dig store Stene og overstryge dem med Kalk. 27:3Og du skal skrive paa dem alle denne Lovs Ord, naar du gaar over, paa det du maa komme ind i Landet, som Herren din Gud giver dig, et Land, som flyder med Mælk og Honning, som Herren dine Fædres Gud har talet til dig. 27:4Og det skal ske, naar I gaa over Jordanen, da skulle I oprejse disse Stene, om hvilke jeg befaler eder i Dag, paa Ebals Bjerg, og du skal overstryge dem med Kalk. 27:5Og du skal bygge der Herren din Gud et Alter, et Alter af Sten, du skal ikke røre Jern over dem. 27:6Du skal bygge Herren din Guds Alter af hele Stene og ofre Herren din Gud Brændofre derpaa. 27:7Du skal og ofre Takofre og æde der og være glad for Herren din Guds Ansigt. 27:8Og du skal skrive alle denne Lovs Ord paa Stenene; gør det ret tydeligt.
27:9Og Mose og Præsterne, Leviterne, talede til al Israel og sagde: Agt og hør, Israel! du er paa denne Dag bleven Herren din Guds Folk, 27:10at du skal høre Herren din Guds Røst og gøre efter hans Bud og hans Skikke, hvilke jeg byder dig i Dag.
27:11Og Mose bød Folket paa den samme Dag og sagde: 27:12Disse skulde staa og velsigne Folket paa Garizims Bjerg, naar I ere komne over Jordanen: Simeon og Levi og Juda og Isaskar og Josef og Benjamin. 27:13Og disse skulle staa for at forbande paa Ebals Bjerg: Ruben, Gad og Aser og Sebulon, Dan og Nafthali. 27:14Og Leviterne skulle svare og sige til hver Mand af Israel med høj Røst: 27:15Forbandet være den Mand, som gør et udskaaret eller et støbt Billede, en Vederstyggelighed for Herren, en Mesters Hænders Gerning, og sætter det op i Skjul; og alt Folket skal svare og sige: Amen! 27:16Forbandet være den, som ringeagter sin Fader eller sin Moder; og alt Folket skal sige: Amen! 27:17Forbandet være den, som flytter sin Næstes Markskel; og alt Folket skal sige: Amen! 27:18Forbandet være den, som kommer en blind til at fare vild paa Vejen; og alt Folket skal sige: Amen! 27:19Forbandet være den, som bøjer Retten for den fremmede og faderløse og Enken; og alt Folket skal sige: Amen! 27:20Forbandet være den, som ligger hos sin Faders Hustru, thi han har opslaaet sin Faders Flig; og alt Folket skal sige: Amen! 27:21Forbandet være den, som ligger hos noget Dyr; og alt Folket skal sige: Amen! 27:22Forbandet være den, som ligger hos sin Søster, som er hans Faders Datter eller hans Moders Datter; og alt Folket skal sige: Amen! 27:23Forbandet være den, som ligger hos sin Hustrus Moder; og alt Folket skal sige: Amen! 27:24Forbandet være den, som slaar sin Næste i Skjul; og alt Folket skal sige: Amen! 27:25Forbandet være den, som tager Gave for at slaa en Person ihjel og udøse uskyldigt Blod; og alt Folket skal sige: Amen! 27:26Forbandet være den, som ikke holder Ordene i denne Lov og gør derefter; og alt Folket skal sige: Amen!

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.