Den Frie Bibel

Den femte Mose Bog, kapitel 6

Mose befaler dem at holde Guds Bud og at elske og ære ham som deres eneste Gud, 1-5; de skulle lære deres Børn Guds Bud og ej glemme dem, 6-9; de skulle ej glemme Guds Velgerninger, 10-12; men frygte Herren, fly Afguderi, ej friste Herren, men være lydige, saa skal det gaa dem vel, 13-19; hvorledes de skulle undervise deres Børn og Efterkommere om Herrens Love og Velgerninger, 20-25.

6:1Og dette er det Bud, de Skikke og de Befalinger, som Herren eders Gud har budet at lære eder, for at I skulle gøre derefter i Landet, som I drage over til for at eje det; 6:2paa det du skal frygte Herren din Gud ved at holde alle hans Skikke og hans Bud, som jeg byder dig, du og din Søn og din Sønnesøn, alle dine Livsdage, og paa det at dine Dage maa forlænges. 6:3Og, Israel! du skal høre og bevare dette og gøre derefter, at det maa gaa dig vel, og I maa blive saare mangfoldige, som Herren dine Fædres Gud har sagt dig, i et Land, som flyder med Mælk og Honning. 6:4Hør, Israel! Herren vor Gud, Herren er een. 6:5Og du skal elske Herren din Gud af dit ganske Hjerte og af din ganske Sjæl og af al din Formue.
6:6Og disse Ord, som jeg byder dig i Dag, skulle være paa dit Hjerte. 6:7Og du skal indskærpe dine Børn dem og tale om dem, naar du sidder i dit Hus, og naar du gaar paa Vejen, og naar du lægger dig, og naar du staar op. 6:8Og du skal binde dem til et Tegn paa din Haand, og de skulle være dig til Spand imellem dine Øjne. 6:9Og du skal skrive dem paa Dørstolperne af dit Hus og paa dine Porte.
6:10Og det skal ske, naar Herren din Gud fører dig ind i det Land, som han har tilsvoret dine Fædre, Abraham, Isak og Jakob, at ville give dig, store og gode Stæder, som du ikke har bygget, 6:11og Huse, fulde af alt godt, hvilke du ikke har fyldt, og udhugne Brønde, som du ikke har udhugget, Vingaarde og Oliegaarde, som du ikke har plantet, og du æder og bliver mæt: 6:12Saa tag dig i Vare, at du ikke forglemmer Herren, som udførte dig af Ægyptens Land, af Trælles Hus.
6:13Du skal frygte Herren din Gud og tjene ham, og ved hans Navn skal du sværge. 6:14I skulle ikke gaa efter andre Guder, af de Folks Guder, som ere trindt omkring eder; 6:15thi Herren din Gud er en nidkær Gud midt iblandt dig; at Herren din Guds Vrede ikke skal optændes imod dig, og han skal udslette dig fra Jordens Kreds. 6:16I skulle ikke friste Herren eders Gud, saaledes som I fristede ham i Massa. 6:17I skulle flitteligen holde Herren eders Guds Bud og hans Vidnesbyrd og hans Skikke, som han har budet dig. 6:18Og du skal gøre det, som er ret og godt for Herrens Øjne, for at det skal gaa dig vel, og du skal komme ind og eje det gode Land, hvilket Herren har tilsvoret dine Fædre, 6:19at han skal udstøde alle dine Fjender for dit Ansigt, som Herren har sagt.
6:20Naar din Søn spørger dig herefter og siger: Hvad er det for Vidnesbyrd og Skikke og Befalinger, som Herren vor Gud har budet eder? 6:21da skal du sige til din Søn: Vi vare Faraos Trælle i Ægypten, og Herren udførte os af Ægypten med en stærk Haand, 6:22og Herren gjorde Tegn og store og fordærvelige Vidundere i Ægypten paa Farao og paa alt hans Hus for vore Øjne, 6:23og han udførte os derfra, paa det han vilde føre os ind for at give os det Land, som han havde tilsvoret vore Fædre. 6:24Og Herren havde budet os at gøre alle disse Skikke, at frygte Herren vor Gud, at det maa gaa os vel alle Dage, og at han maa holde os ved Live, som det ses paa denne Dag. 6:25Og det skal være vor Retfærdighed, naar vi tage Vare paa at gøre efter alle disse Bud for Herren vor Guds Ansigt, som han har budet os.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.