Den Frie Bibel

Josvas Bog, kapitel 12

De Konger opregnes, som Israel havde overvundet, og hvis Riger de havde indtaget, først i Mose Tid. 1-6; dernæst i Josvas Tid; disse vare 31 Konger, 7-24.

12:1Og disse ere Landets Konger, som Israels Børn sloge, og hvis Land de toge i Eje paa hin Side Jordan mod Solens Opgang, fra Bækken Arnon indtil det Bjerg Hermon og al den slette Mark mod Østen: 12:2Sihon, Amoriternes Konge, som boede i Hesbon, som herskede fra Aroer, som ligger ved Bredden af Arnons Bæk, og fra Midten af Dalen og over Halvdelen af Gilead og indtil Bækken Jabok, som er Ammons Børns Landemærke, 12:3og over den slette Mark indtil Kinneroths Hav mod Østen og indtil Havet ved den slette Mark, Salthavet mod Østen, paa den Vej til Beth-Jesimoth, og mod Sønden nede ved Foden af Pisga 12:4og Ogs Landemærke; han var Konge i Basan og en af de overblevne Kæmper, og han boede i Astharoth og i Edrei 12:5og herskede over Hermons Bjerg og over Salka og over al Basan indtil Gesuriternes og Maakathiternes Landemærke og over Halvdelen af Gilead til Sihons, Hesbons Konges Landemærke. 12:6Mose, Herrens Tjener, og Israels Børn sloge dem, og Mose, Herrens Tjener, gav Rubeniterne og Gaditerne og Halvdelen af Manasse Stamme det til Ejendom.
12:7Og disse ere Landets Konger, som Josva og Israels Børn sloge paa denne Side Jordanen mod Vesten, fra Baal-Gad i Libanons Dal og indtil det slette Bjerg, som strækker sig op imod Sejr. Og Josva gav Israels Stammer det til Ejendom efter deres Afdelinger, 12:8paa Bjergene og i Lavlandet og paa den slette Mark og i Dalene og i Ørken og mod Sønden: Hethiterne, Amoriterne og Kananiterne, Feresiterne, Heviterne og Jebusiterne. 12:9Kongen af Jeriko er een; Kongen af Ai, som ligger ved Siden af Bethel, een; 12:10Kongen af Jerusalem een; Kongen af Hebron een; 12:11Kongen af Jarmuth een; Kongen af Lakis een; 12:12Kongen af Eglon een; Kongen af Geser een; 12:13Kongen af Debir een; Kongen af Geder een; 12:14Kongen af Horma een; Kongen af Arad een; 12:15Kongen af Libna een; Kongen af Adullam een; 12:16Kongen af Makkeda een; Kongen af Bethel een; 12:17Kongen af Thappua een; Kongen af Hefer een; 12:18Kongen af Afek een; Kongen af Lassaron een; 12:19Kongen af Madon een; Kongen af Hazor een; 12:20Kongen af Simron-Meron een; Kongen af Aksaf een; 12:21Kongen af Thaanak een; Kongen af Megiddo een; 12:22Kongen af Kedes een; Kongen af Jokneam ved Karmel een; 12:23Kongen af Dor paa Højderne af Dor een; Kongen over Gojim ved Gilgal een; 12:24Kongen af Thirza een; alle Konger vare een og tredive.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.