Den Frie Bibel

Josvas Bog, kapitel 15

Judas Stammes Grænser beskrives, 1-12; der fortælles, hvorledes Kaleb indtager Hebron og giver sin Datter til Othniel, som indtog Debir, 13-19; de Stæder opregnes, som hørte til Juda Stamme, 20-62; Juda fordrev ikke Jebusiterne fra Jerusalem, 63.

15:1Og Judas Børns Stammes Lod efter deres Slægter gik indtil Edoms Landemærke, til Ørken Zin mod Sønden, yderst Sønder paa. 15:2Og deres Landemærke i Sønden var fra Salthavets Ende, fra den Odde, som vender imod Sønden. 15:3Og det gaar ud Sønden om Opgangen til Akrabbim og gaar igennem til Zin og gaar op Sønden for Kades-Barnea og gaar igennem Hezron og gaar op til Addar og gaar omkring til Karkaa. 15:4Og det gaar igennem til Azmon og gaar ud til Ægyptens Bæk, og Landemærkets Udgang er til Havet; dette skal være eder Landemærket Sønder paa. 15:5Og Landemærket Øster paa er Salthavet indtil Jordanens Udløb; og Landemærket mod den nordre Side er fra samme Havs Odde, fra Udløbet af Jordanen. 15:6Og Landemærket gaar op til Beth-Hogla og gaar igennem Norden om Beth-Araba, og Landemærket gaar saa op til Bohans, Rubens Søns, Sten. 15:7Og Landemærket gaar op til Debir fra Akors Dal og vender sig mod Nord til Gilgal, som ligger tværs overfor Opgangen til Adummim, som er Sønden for Bækken, og Landemærket gaar igennem til det Vand ved En-Semes, og Udgangen derpaa er En-Rogel. 15:8Og Landemærket gaar saa op til Hinnoms Søns Dal, mod den søndre Side af Jebus, det er Jerusalem; og Landemærket gaar op til Toppen af Bjerget, som ligger tværs over for Hinnoms Dal mod Vesten, og som er ved Enden af Refaims Dal mod Norden. 15:9Og Landemærket bøjer sig fra Bjergets Top til Nefthoa Vandkilde og gaar ud til Stæderne paa Efrons Bjerg, og Landemærket bøjer sig til Baala, det er Kirjath-Jearim. 15:10Og Landemærket gaar fra Baala mod Vesten omkring til det Bjerg Sejr og gaar igennem til den nordre Side af Har-Jearim, det er Kesalon, og det kommer ned til Beth-Semes og gaar igennem Thimna. 15:11Og Landemærket gaar ud ved Nordsiden af Ekron, og Landemærket bøjer sig til Sikron og gaar over til Baala Bjerg og gaar ud ved Jabneel, og Landemærkets Udgang er mod Havet. 15:12Og Landemærket Vester paa er det store Hav og Landemærket derhos; dette er Judas Børns Landemærke trindt omkring efter deres Slægter.
15:13Og Kaleb, Jefunne Søn, gav man Del midt iblandt Judas Børn efter Herrens Ord til Josva, nemlig Arbas, Anaks Faders, Stad, det er Hebron. 15:14Og Kaleb fordrev derfra de tre Anaks Sønner: Sesai og Ahiman og Talmai, Anaks Sønner. 15:15Og han drog derfra op til Indbyggerne i Debir; men Debir hed fordum Kirjath-Sefer. 15:16Og Kaleb sagde: Hvo som slaar Kirjath-Sefer og indtager den, ham vil jeg give min Datter Aksa til Hustru. 15:17Saa indtog Othniel, en Søn af Kenas, Kalebs Broder, den; og han gav ham sin Datter Aksa til Hustru. 15:18Og det skete, der hun kom, da tilskyndte hun ham til at begære en Ager af sin Fader, og hun sprang ned af Asenet, og Kaleb sagde til hende: Hvad fattes dig? 15:19Og hun sagde: Giv mig en Velsignelse, thi du gav mig et Land Sønder paa, giv mig og Vandkilder; saa gav han hende de øvre og nedre Vandkilder.
15:20Denne er Judas Børns Stammes Arv efter deres Slægter. 15:21Og disse vare Stæderne ved Enden af Judas Børns Stamme op mod Edoms Landemærke Sønder paa: Kabzeel og Eder og Jagur 15:22og Kina og Dimona og Adada 15:23og Kedes og Hazor og Jithnan, 15:24Sif og Telem og Bealoth 15:25og Hazor-Hadatta og Kirjoth-Hezron, det er Hazor, 15:26Amam og Sema og Molada 15:27og Hazor-Gadda og Hesmon og Beth-Peleth 15:28og Hazor-Sual og Beer-Seba og Bisjothja, 15:29Baala og Jim og Ezem 15:30og Eltholad og Kesil og Horma 15:31og Ziklag og Madmanna og Sansanna 15:32og Lebaoth og Silhim og Ain og Rimmom; i alt ni og tyve Stæder og deres Landsbyer. 15:33I Lavlandet var: Esthaol og Zora og Asna 15:34og Sannoa og En-Gannim, Thappua og Enam, 15:35Jarmuth og Adullam, Soko og Aseka 15:36og Saaraim og Adithaim og Gedera og Gederothaim; fjorten Stæder og deres Landsbyer. 15:37Zenan og Hadasa og Migdal-Gad 15:38og Dilan og Mizpe og Joktheel, 15:39Lakis og Boskath og Eglon 15:40og Kabbon og Lakmas og Kithlis 15:41og Gederoth, Beth-Dagon og Naama og Makkeda; seksten Stæder og deres Landsbyer. 15:42Libna og Ether og Asan 15:43og Jifta og Asna og Nezip 15:44og Keila og Aksib og Maresa; ni Stæder og deres Landsbyer. 15:45Ekron med de tilliggende Stæder og dens Landsbyer; 15:46fra Ekron og til Havet, alle de, som ere ved Siden af Asdod, og deres Landsbyer; 15:47Asdod, med dens tilliggende Stæder og dens Landsbyer; Gaza med dens tilliggende Stæder og dens Landsbyer indtil Ægyptens Bæk og det store Hav og Landemærket derhos. 15:48Men paa Bjerget var: Samir og Jathir og Soko 15:49og Danna og Kirjath Sanna, det er Debir, 15:50og Anab og Esthemo og Anim 15:51og Gosen og Holon og Gilo; elleve Stæder og deres Landsbyer. 15:52Arab og Duma og Esean 15:53og Janum og Beth-Thappua og Afeka 15:54og Humta og Kirjath-Arba, det er Hebron, og Zior; ni Stæder og deres Landsbyer. 15:55Maon, Karmel og Sif og Juta 15:56og Jisreel og Jokdeam og Sanoa, 15:57Kain, Gibea og Timna; ti Stæder og deres Landsbyer. 15:58Halhul, Bethzur og Gedor 15:59og Maarath og Beth-Anoth og Elthekon, seks Stæder og deres Landsbyer. 15:60Kirjath-Baal, det er Kirjath-Jearim, og Rabba; to Stæder og deres Landsbyer. 15:61I Ørken var: Beth-Araba, Middin og Sekaka 15:62og Nibsan og Ir-Melak og En-Gedi; seks Stæder og deres Landsbyer.
15:63Men Jebusiterne, som boede i Jerusalem, dem kunde Judas Børn ikke fordrive; saa boede Jebusiterne tillige med Judas Børn i Jerusalem indtil denne Dag.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.