Den Frie Bibel

Josvas Bog, kapitel 19

Simeons Stamme faar Arv, 1-9; derefter Sebulon, 10-16; Isaskar, 17-23; Aser, 24-31; Nafthali, 32-39; og Dan, 40-48; Josva faar Thimnath-Sera til Arv, 49-51.

19:1Og den anden Lod kom ud for Simeon, for Simeons Børns Stamme, efter deres Slægter; og deres Arv laa midt i Judas Børns Arv. 19:2Og til deres Arv hørte: Beersaba og Seba og Molada, 19:3og Hazar-Sual og Bala og Ezem, 19:4og El-Tholad og Bethul og Horma, 19:5og Ziklag og Beth-Marcaboth og Hazar-Susa, 19:6og Beth-Lebaoth og Saruhen; tretten Stæder og deres Landsbyer. 19:7Ajin, Rimmon og Ether og Asan; fire Stæder og deres Landsbyer; 19:8og alle de Landsbyer, som ligge rundt omkring disse Stæder indtil Baalath-Beer, det er Ramath mod Sønden; denne er Simeons Børns Stammes Arv efter deres Slægter. 19:9Thi Simeons Børns Arv er af Judas Børns Part; fordi Judas Børns Del var dem for stor, derfor arvede Simeons Børn midt i disses Arv.
19:10Og den tredje Lod kom ud for Sebulons Børn efter deres Slægter, og Landemærket paa deres Arv var indtil Sarid. 19:11Og deres Landemærke gaar op mod Vest og til Marala og støder op til Dabbaseth og støder op til Bækken, som er lige for Jokneam. 19:12Og det vender om fra Sarid mod Østen, mod Solens Opgang, ved Kisloth-Thabors Landemærke, og gaar ud til Dabrath og gaar op til Jafia. 19:13Og det gaar derfra over mod Østen, mod Solens Opgang, til Githa-Hefer, Eth-Kazin, og gaar ud mod Rimmon-Hammethoar, til Nea. 19:14Og Landemærket gaar omkring den mod Nord til Hannathon; og dets Udgang er i Jiftha-Els Dal. 19:15Dertil fik de Kattath og Nahalal og Simron og Jidala og Bethlehem; tolv Stæder og deres Landsbyer. 19:16Denne er Sebulons Børns Arv efter deres Slægter, disse Stæder og deres Landsbyer.
19:17Den fjerde Lod kom ud for Isaskar, for Isaskars Børn efter deres Slægter. 19:18Og deres Landemærke var: Jisreela og Kesulloth og Sunem 19:19og Hafarajim og Skion og Anaharath 19:20og Rabbith og Kisjon og Ebez 19:21og Remeth og En-Gannim og En-Hadda og Beth-Pazzez. 19:22Og Landemærket støder op til Thabor og Sahazim og Beth-Semes, og deres Landemærkes Udgang er Jordanen; seksten Stæder og deres Landsbyer. 19:23Denne er Isaskars Børns Stammes Arv, efter deres Slægter, Stæderne og deres Landsbyer.
19:24Og den femte Lod kom ud for Asers Børns Stamme, efter deres Slægter. 19:25Og deres Landemærke var: Helkath og Hali og Beten og Aksaf 19:26og Allammelek og Amead og Miseal og støder op til Karmel mod Vesten og til Sihor-Libnath 19:27og vender om mod Solens Opgang til Beth-Dagon og støder op til Sebulon og til Jeftha-Els Dal, Nord om Beth-Emek og Negiel, og gaar ud til Kabul, paa den venstre Side, 19:28og Ebron og Rehob og Hammon og Kana, indtil det store Zidon. 19:29Og Landemærket vender om mod Rama og indtil den faste Stad Tyrus, og Landemærket vender om til Hosa, og dets Udgang er ved Havet og strækker sig efter Strøget mod Aksib; 19:30og Umma og Afek og Rehob; to og tyve Stæder og deres Landsbyer. 19:31Denne er Asers Børns Stammes Arv, efter deres Slægter, disse Stæder og deres Landsbyer.
19:32Den sjette Lod kom ud for Nafthali Børn, for Nafthali Børn efter deres Slægter. 19:33Og deres Landemærke er fra Helef, fra Egen i Zaanannim og Adami-Nekeb og Jabneel indtil Lakkum, og Udgangen derpaa er Jordanen. 19:34Og Landemærket vender sig mod Vesten til Asnoth-Thabor og gaar ud derfra til Hukok og støder op til Sebulon mod Sønden og støder til Aser mod Vesten og til Juda ved Jordanen, mod Solens Opgang. 19:35Og der er faste Stæder: Ziddim, Zer og Hamath, Rakkath og Kinnereth 19:36og Adama og Rama og Hazor 19:37og Kedes og Edrei og En-Hazor 19:38og Jiron og Migdal-El, Horem og Beth-Anath og Beth-Semes; nitten Stæder og deres Landsbyer. 19:39Denne er Nafthali Børns Stammes Arv efter deres Slægter, Stæderne og deres Landsbyer.
19:40For Dans Børns Stamme, efter deres Slægter, kom den syvende Lod ud. 19:41Og deres Arvs Landemærke var: Zora og Esthaol og Ir-Semes 19:42og Saalabbin og Ajalon og Jithla 19:43og Elon og Thimnata og Ekron 19:44og Eltheke og Gibbethon og Baalath 19:45og Jehud og Bne-Berak og Gath-Rimmon 19:46og Me-Jarkon og Rakkon med det Landemærke tværs over for Jafo. 19:47Og Dans Børns Landemærke udkom for lidet for dem; derfor droge Dans Børn op og strede mod Lesem og indtoge den og sloge den med skarpe Sværd og toge den til Eje og boede i den, og de kaldte Lesem Dan, efter Dans deres Faders Navn. 19:48Denne er Dans Børns Stammes Arv, efter deres Slægter, disse Stæder og deres Landsbyer.
19:49Og de bleve færdige med at dele Landet til Arv efter deres Landemærker; og Israels Børn gave Josva, Nuns Søn, Arv midt iblandt sig. 19:50Efter Herrens Mund gave de ham den Stad, som han begærede, nemlig Thimnath-Sera, paa Efraims Bjerg; og han byggede Staden op og boede i den. 19:51Disse ere de Arvedele, som Eleasar, Præsten, og Josva, Nuns Søn, og Øversterne for Fædrenehusene iblandt Israels Børns Stammer uddelte til Arv ved Lod i Silo, for Herrens Ansigt, for Forsamlingens Pauluns Dør; og de bleve færdige med at dele Landet.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.