Den Frie Bibel

Prædikerens Bog, kapitel 6

Prædikeren taler ydermere om Gerrighed og Karrighed, 1-6; og viser adskillige Daarligheder, som følge dermed, og at deri ikke kan findes nogen sand Lykke, 7-12.

6:1Der er en Ulykke, som jeg saa under Solen, og den er svar over Menneskene: 6:2Naar der er en Mand, hvem Gud giver Rigdom og Gods og Ære, og han fattes intet for sin Sjæl af alt det, som han vil begære, og Gud giver ham ikke Magt til at æde deraf, men en fremmed Mand fortærer det: Da er dette Forfængelighed og en slem Lidelse. 6:3Dersom en Mand avlede hundrede Børn og levede mange Aar, saa hans Aars Dage bleve mange, og hans Sjæl dog ikke mættedes af det gode, og han heller ingen Begravelse fik: Saa siger jeg, at et utidigt Foster er bedre faren end han. 6:4Thi dette kom med Forfængelighed og gaar bort i Mørket, og dets Navn bliver skjult i Mørket. 6:5Det hverken saa eller kendte Sol; det har mere Ro end han. 6:6Ja, dersom han end levede tusinde Aar to Gange og ikke saa det gode, farer dog ikke enhver til et Sted?
6:7Alt Menneskets Arbejde er for hans Mund; men Sjælen kan dog ikke fyldes. 6:8Thi hvad Fortrin har den vise fremfor Daaren? hvad har den fattige, som forstaar at vandre for de levende? 6:9Bedre er, hvad man ser for Øjnene, end Sjælens Begær; ogsaa dette er Forfængelighed og Aandsfortærelse. 6:10Hvad en er — hans Navn er allerede nævnt, og det er vitterligt, at han er et Menneske; og han kan ikke trætte med den, som er ham for mægtig. 6:11Thi der er mange Ting, de foraarsage megen Forfængelighed; hvad Fordel har et Menneske deraf? 6:12Thi hvo ved, hvad der er godt for Mennesket i dette Liv, i hans Forfængeligheds Livsdages Tal, hvilke han tilbringer som en Skygge? thi hvo vil kundgøre et Menneske, hvad der skal ske efter ham under Solen?

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.