Den Frie Bibel

Paulus’ Brev til Galaterne, kapitel 3

Erfaringsbevis for retfærdighed ved tro

3:1Åh, uforstandige galatere! Hvem har forhekset jer for hvis øjne Jesus Kristus blev malet som korsfæstet? 3:2Dette ene vil jeg vide af jer: Modtog I Ånden på grund af lovgerninger eller ved at høre i tro? 3:3Er I så uforstandige? I begyndte i Ånden, men vil I nu fuldende i kødet? 3:4Har I forgæves erfaret så meget? Hvis det da virkelig var forgæves. 3:5Han som altså tildeler jer Ånden og virker undergerninger i jer, gør han det på grund af jeres lovgerninger, eller ved at I hørte i tro?

Skriftbevis for retfærdighed ved tro

3:6Ligesom Abraham troede på Gud, og det blev regnet ham som retfærdighed. 3:7Forstå da at de med troen er Abrahams sønner. 3:8Og fordi Skriften forudså at Gud erklærer folkene retfærdige på grund af tro, forkyndte han forud evangeliet for Abraham: »I dig skal alle folkene velsignes«, 3:9så at de med troen velsignes sammen med den troende Abraham.

Frikøbt fra forbandelsen

3:10For alle de med lovgerninger er forbandede, for der står skrevet: Forbandet enhver som ikke bliver i alt det som er blevet skrevet i lovens bog, og gør det. 3:11Og det er tydeligt at ingen erklæres retfærdig for Gud ved loven, for »den retfærdige skal leve på grund af tro«, 3:12men loven er ikke af tro, men »den som gør disse ting, skal leve ved dem«. 3:13Kristus løskøbte os fra lovens forbandelse ved at han blev en forbandelse i stedet for os, for der står skrevet: »Forbandet enhver som hænger på et træ«, 3:14for at Abrahams velsignelse skulle komme til folkene i Kristus Jesus for at vi skulle modtage løftet, det vil sige Ånden, ved troen.

Løftet og loven

3:15Brødre, jeg taler som et menneske: Ingen ophæver eller supplerer dog et menneskes pagt som er blevet erklæret retsgyldigt, 3:16men til Abraham og hans efterkommer blev løfterne talt; han siger ikke: »Og til efterkommerne«, som man taler om mange, men som man taler om én: »Og din efterkommer«, som er Kristus. 3:17Men jeg mener dette: En pagt som forud er blevet erklæret retsgyldig af Gud, kan loven, som er kommet 430 år efter, ikke ophæve så at løftet sættes ud af kraft. 3:18For hvis arven er på grund af loven, er den ikke mere på grund af løftet, men Gud har skænket den til Abraham ved løftet.

Lovens formål

3:19Hvorfor da loven? For overtrædelsernes skyld blev den tilføjet, indtil den efterkommer er kommet som er blevet lovet, befalet ved engle, ved en formidlers hånd, 3:20men en formidler tilhører ikke én, men Gud er én. 3:21Er loven da imod Guds løfter? Aldeles ikke! Hvis der var blevet givet en lov som kunne gøre levende, så ville der virkelig være retfærdighed på grund af loven, 3:22men Skriften har indesluttet alt under synd for at løftet på grund af tro på Jesus Kristus skulle blive givet til de troende.

De troendes status i Kristus

3:23Men før troen kom, blev vi bevogtet under loven ved at vi blev indesluttede med henblik på troen som skulle åbenbares, 3:24så at loven er blevet vores opdrager til Kristus for at vi skulle blive erklæret retfærdige på grund af tro. 3:25Men efter at troen er kommet, er vi ikke mere under en opdrager. 3:26For I er alle i Kristus Jesus Guds sønner ved troen. 3:27For alle I som er blevet døbt til Kristus, lod jer iklæde Kristus. 3:28Der er ikke jøde eller græker, der er ikke slave eller fri, der er ikke mand eller kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus, 3:29men når I tilhører Kristus, så er I Abrahams efterkommere, arvinger ifølge løftet.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 17.12.2021