Den Frie Bibel

Den anden Krønikernes Bog, kapitel 11

Roboam vil ved Krig betvinge de ti Stammer, men efter Semajas Raad afstaar han derfra, 1-4; han befæster adskillige Stæder i Juda og Benjamin, 5-12; Præsterne og Leviterne, som Jeroboam forskyder, holde sig til ham, og mange andre af Israels Stammer, som frygte Gud, 13-17; han har mange Hustruer og Børn, iblandt hvilke han ophøjer Abia over de andre, som han fordeler i Stæderne i Landet, 18-23.

11:1Der Roboam kom til Jerusalem, da samlede han Judas Hus og Benjamin, hundrede og firsindstyve Tusinde udvalgte Krigsmænd, at stride imod Israel for at føre Riget tilbage til Roboam. 11:2Men Herrens Ord skete til Semaja, den Guds Mand, og sagde: 11:3Tal til Roboam, Salomos Søn, Judas Konge, og til al Israel, som er i Juda og Benjamin, og sig: 11:4Saa sagde Herren: I skulle ikke drage op og ej stride imod eders Brødre; vender tilbage, hver til sit Hus, thi denne Handel er sket af mig; og de adløde Herrens Ord og vendte tilbage og droge ikke imod Jeroboam.
11:5Og Roboam boede i Jerusalem og byggede Stæder til Befæstning i Juda. 11:6Og han byggede Bethlehem og Etam og Thekoa 11:7og Bethzur og Soko og Adullam 11:8og Gath og Maresa og Sif 11:9og Adora’im og Lakis og Aseka 11:10og Zora og Ajalon og Hebron, som vare i Juda og i Benjamin, saa de bleve faste Stæder. 11:11Og han gjorde de faste Stæder stærke og lagde Befalingsmænd i dem og Forraad af Spise og Olie og Vin 11:12og Skjolde og Spyd i alle Stæderne, hvilke han befæstede saare meget; og Juda og Benjamin vare hans.
11:13Og Præsterne og Leviterne, som vare udi al Israel, de gik over til ham fra alt deres Landemærke. 11:14Thi Leviterne forlode deres Marker og deres Ejendom og droge til Juda og til Jerusalem; thi Jeroboam og hans Sønner forkastede dem og lode dem ikke gøre Præstetjeneste for Herren. 11:15(Men han beskikkede sig Præster til Højene og til Skovtroldene og til de Kalve, som han opstillede.) 11:16Og efter hine fulgte af alle Israels Stammer de, som gave deres Hjerte til at søge Herren Israels Gud; de kom til Jerusalem for at ofre til Herren, deres Fædres Gud. 11:17Og de styrkede Judas Rige og gjorde Roboam, Salomos Søn, mægtig i tre Aar; thi de vandrede i Davids og i Salomos Vej i tre Aar.
11:18Og Roboam tog sig en Hustru foruden Mahalath, Jerimoths, Davids Søns, Datter, nemlig Abihail, en Datter af Eliab, Isajs Søn. 11:19Og hun fødte ham Sønner: Je’us og Semarja og Saham. 11:20Og efter hende tog han Maaka, Absaloms Datter; og hun fødte ham Abia og Athaj og Sisa og Selomith. 11:21Men Roboam elskede Maaka, Absaloms Datter, mere end alle sine Hustruer og Medhustruer; thi han tog atten Hustruer og tresindstyve Medhustruer; og han avlede otte og tyve Sønner og tresindstyve Døtre. 11:22Og Roboam satte Abia, Maakas Søn, til den ypperste, til en Fyrste iblandt hans Brødre; thi han tænkte at gøre ham til Konge. 11:23Og han handlede forstandig og fordelte alle sine Sønner i alle Judas og Benjamins Lande, i alle faste Stæder, og gav dem rigeligt Underhold; og han begærede mange Hustruer for dem.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.