Den Frie Bibel

Den anden Krønikernes Bog, kapitel 36

Joakas bliver Konge, tages fangen af Kongen af Ægypten, 1-4; Jojakim bliver Konge, føres fangen til Babel, 5-8; Jojakin bliver Konge, føres ogsaa fangen til Babel, 9-10; Zedekias bliver Konge, er ugudelig, falder af fra Kongen af Babel, alt Folket synder meget og bespotter Guds Profeter, 11-16; Kaldæerne indtage og ødelægge aldeles Jerusalem, føre Folkets og Templets Kar bort til Babel, 17-21; der blive Jøderne i Fangenskab indtil Kong Kyrus’s Tid, som giver dem Frihed til at drage til deres eget Land igen, 22-23.

36:1Og Folket i Landet tog Joakas, Josias’s Søn, og de gjorde ham til Konge i hans Faders Sted, i Jerusalem. 36:2Joakas var tre og tyve Aar gammel, der han blev Konge, og regerede tre Maaneder i Jerusalem; 36:3men Kongen af Ægypten afsatte ham i Jerusalem og straffede Landet paa hundrede Centner Sølv og et Centner Guld. 36:4Og Kongen af Ægypten gjorde Eliakim, hans Broder, til Konge over Juda og Jerusalem og omvendte hans Navn til Jojakim; men Neko tog hans Broder Joakas og førte ham til Ægypten.
36:5Jojakim var fem og tyve Aar gammel, der han blev Konge, og regerede elleve Aar i Jerusalem; og han gjorde det, som var ondt for Herrens, hans Guds, Øjne. 36:6Nebukadnezar, Kongen af Babel, drog op imod ham og bandt ham med to Kobberlænker for at føre ham til Babel. 36:7Og Nebukadnezar førte nogle af Herrens Hus’s Kar til Babel og lagde dem i sit Tempel i Babel. 36:8Men det øvrige af Jojakims Handeler og hans Vederstyggeligheder, som han gjorde, og det, som fandtes hos ham, se, de Ting ere skrevne i Israels og Judas Kongers Bog; og Jojakin, hans Søn, blev Konge i hans Sted.
36:9Jojakin var otte Aar gammel, der han blev Konge, og regerede tre Maaneder og ti Dage i Jerusalem og gjorde det, som var ondt for Herrens Øjne. 36:10Men der Aaret var omme, sendte Kong Nebukadnezar hen og lod ham føre til Babel tillige med Herrens Hus’s kostelige Kar og gjorde Zedekias, hans Broder, til Konge over Juda og Jerusalem.
36:11Zedekias var et og tyve Aar gammel, der han blev Konge, og regerede elleve Aar i Jerusalem. 36:12Og han gjorde det, som var ondt for Herren, hans Guds, Øjne; han ydmygede sig ikke for Profeten Jeremias, som talte af Herrens Mund. 36:13Tilmed faldt han og af fra Kong Nebukadnezar, som havde ladet ham sværge ved Gud; og han gjorde sin Nakke stiv og forhærdede sit Hjerte og vilde ikke omvende sig til Herren, Israels Gud. 36:14Og alle de øverste iblandt Præsterne og Folket forsyndede sig saare meget, idet de efterlignede alle Hedningernes Vederstyggeligheder og besmittede Herrens Hus, som han havde helliget i Jerusalem. 36:15Og Herren, deres Fædres Gud, sendte til dem ved sine Sendebud tidligt og ideligt; thi han vilde skaane sit Folk og sin Bolig. 36:16Men de bespottede Guds Sendebud og foragtede hans Ord og forhaanede hans Profeter, indtil Herrens Vrede tog til over hans Folk, indtil der var ingen Lægedom mere.
36:17Og han førte Kaldæernes Konge op imod dem, og denne ihjelslog deres unge Karle med Sværd udi deres Helligdoms Hus og sparede hverken unge Karle eller Jomfruer, gamle eller udlevede; han gav dem alle i hans Haand. 36:18Og alle Kar fra Guds Hus, store og smaa, og Herrens Hus’s Skatte og Kongens og hans Fyrsters Skatte førte han alt sammen til Babel. 36:19Og de opbrændte Guds Hus og nedbrøde Jerusalems Mure, og de opbrændte alle dens Paladser med Ild, og alle dens kostelige Kar bleve ødelagte. 36:20Og han bortførte til Babel dem, som vare overblevne fra Sværdet, og de bleve hans og hans Sønners Tjenere, indtil Persiens Rige fik Magten; 36:21at Herrens Ord skulde opfyldes, som var talt ved Jeremias’s Mund, indtil Landet havde faaet nok af sine Sabbater; det hvilede den ganske Tid, som Ødelæggelsen varede, indtil halvfjerdsindstyve Aar bleve fyldte.
36:22Men i Kyrus’s, Kongen af Persiens, første Aar, da Herrens Ord, som var talt ved Jeremias’s Mund, var fuldkommet, opvakte Herren Kyrus’s, Kongen af Persiens, Aand, at han lod udraabe over sit ganske Rige, ja kundgøre ved Skrift, og sige: 36:23Saa siger Kyrus, Kongen i Persien: Herren, Himmelens Gud, har givet mig alle Riger paa Jorden, og han har befalet mig at bygge sig et Hus i Jerusalem, som er i Juda. Hvo der maatte være iblandt eder af alle hans Folk, med ham være Herren hans Gud, og han drage op!

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.