Den Frie Bibel

Den anden Krønikernes Bog, kapitel 15

Asa trøstes og opmuntres ved Asarias Spaadom til at fare fort i det gode, 1-7; han afskaffer alle Vederstyggeligheder af Landet, mange af Israel falde til ham; de gøre en Pagt, at de ville tjene Herren, 8-15; han afsætter sin Moder og afskaffer hendes Afguderi, borttager ikke Højene, indfører det, som var helliget, i Guds Hus, han har Fred, 16-19.

15:1Og Asaria, Odeds Søn — over ham kom Guds Aand. 15:2Og han gik ud imod Asa og sagde til ham: Hører mig, Asa og al Juda og Benjamin! Herren er med eder, fordi I ere med ham, og dersom I søge ham, skal han lade sig finde af eder, men om I forlade ham, skal han forlade eder. 15:3Og der var mange Dage for Israel, da de vare uden sand Gud og uden Præst, som underviste dem, og uden Lov. 15:4Og de omvendte sig i deres Nød til Herren, Israels Gud, og søgte ham, og han lod sig finde af dem. 15:5Men i hine Tider havde ingen Fred, naar han gik ud, og naar han gik ind; thi et stort Bulder gik over alle Indbyggerne i Landene, 15:6og de bleve sønderknuste, Folk imod Folk, og Stad imod Stad; thi Gud forfærdede dem med alle Haande Angest. 15:7Men I, værer frimodige og lader ikke eders Hænder synke; thi der er Løn for eders Gerning.
15:8Der Asa hørte disse Ord og Profeten Odeds Profeti, blev han frimodig og borttog Vederstyggelighederne fra det ganske Judas og Benjamins Land og fra de Stæder, som han havde indtaget af Efraims Bjerg, og fornyede Herrens Alter, som var foran Herrens Forhal. 15:9Og han samlede al Juda og Benjamin og de fremmede hos dem af Efraim og af Manasse og af Simeon; thi mangfoldige af Israel gik over til ham, der de saa, at Herren hans Gud var med ham. 15:10Og de samlede sig til Jerusalem, i den tredje Maaned i Asas Regerings femtende Aar. 15:11Og de ofrede til Herren samme Dag af det Bytte, som de havde ført hjem, syv Hundrede Øksne og syv Tusinde Faar. 15:12Og de indgik Pagten om at søge Herren, deres Fædres Gud, af deres ganske Hjerte og af deres ganske Sjæl. 15:13Og hver, som ikke vilde søge Herren, Israels Gud, skulde dødes, baade liden og stor, baade Mand og Kvinde. 15:14Og de tilsvore Herren med høj Røst og med Frydeskrig og med Basuner og med Trompeter. 15:15Og al Juda var glad over Eden; thi de havde svoret af deres ganske Hjerte og søgte ham med deres ganske Villie, og han lod sig finde af dem; og Herren skaffede dem Rolighed trindt omkring.
15:16Og Kong Asa afsatte ogsaa sin Moder Maaka, at hun ikke skulde være Dronning, fordi hun havde gjort sig et grueligt Billede af Astarte, og Asa udryddede hendes gruelige Billede og stødte det smaat og opbrændte det ved Kedrons Bæk. 15:17Men Højene toges ikke bort af Israel, dog var Asas Hjerte retskaffent alle hans Dage. 15:18Og han førte de Ting, som hans Fader havde helliget, og det, som han selv havde helliget, ind i Guds Hus, Sølv og Guld og Kar. 15:19Og der var ingen Krig indtil det fem og tredivte Aar af Asas Regering.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.