Den Frie Bibel

Den anden Krønikernes Bog, kapitel 17

Josafat bliver Konge, befæster sig i sit Rige, frygter Gud, Herren er med ham, 1-5; han afskaffer Højene og Lundene, udsender sine Øverster og Leviterne at undervise Folket, 6-9; Josafat har Fred, faar Skænk af Filister og Araber, bliver mægtig, samler sig en stor Krigshær, 10-19.

17:1Og Josafat, hans Søn, blev Konge i hans Sted og befæstede sig imod Israel. 17:2Og han lagde en Krigshær i alle Judas faste Stæder og satte Befalingsmænd i Judas Land og i Efraims Stæder, som hans Fader Asa havde indtaget. 17:3Og Herren var med Josafat; thi han vandrede i sin Fader Davids første Veje og søgte ikke Baalerne; 17:4men han søgte sin Faders Gud og vandrede i hans Bud og ikke efter Israels Gerning. 17:5Og Herren stadfæstede Riget i hans Haand, og al Juda gav Josafat Skænk; og han havde Rigdom og Ære i Mangfoldighed.
17:6Og der hans Hjerte blev modigt paa Herrens Veje, da borttog han fremdeles Højene og Astartebillederne af Juda. 17:7Og i sin Regerings tredje Aar udsendte han sine Fyrster: Ben Hail og Obadja og Sakarja og Nethaneel og Mikaja for at lære i Judas Stæder; 17:8og med dem Leviterne: Semaja og Nethania og Sebadja og Asael og Semiramoth og Jonathan og Adonia og Tobia og Tob-Adonia, Leviterne; og med dem Elisama og Joram, Præsterne. 17:9Og de lærte i Juda, og de havde Herrens Lovbog med sig, og de droge omkring i alle Judas Stæder og lærte iblandt Folket.
17:10Og Frygt for Herren kom over alle Landenes Riger, som laa trindt omkring Juda, saa at de ikke strede imod Josafat. 17:11Og af Filisterne bragte nogle Josafat Skænk og Sølvafgiften; ogsaa Araberne bragte ham smaat Kvæg, syv Tusinde og syv Hundrede Vædre og syv Tusinde og syv Hundrede Bukke. 17:12Saa tiltog Josafat overmaade i Magt, og han byggede Slotte og Forraadsstæder i Juda. 17:13Og han havde meget at gøre i Judas Stæder og Krigsmænd, vældige til Strid, i Jerusalem. 17:14Og dette var deres Tal efter deres Fædres Hus: I Juda vare Øverster over tusinde, Adna den Øverste, og med ham vare tre Hundrede Tusinde, vældige til Strid. 17:15Og næst ham var Johanan den Øverste, og med ham vare to Hundrede og firsindstyve Tusinde. 17:16Og næst ham var Amasia, Sikris Søn, Herrens frivillige, og med ham vare to Hundrede Tusinde, vældige til Strid. 17:17Og af Benjamin var Eljada, en vældig Mand til Strid, og med ham vare to Hundrede Tusinde, udrustede med Bue og Skjold. 17:18Og næst ham var Josabad, og med ham vare hundrede og firsindstyve Tusinde, bevæbnede til Strid. 17:19Disse tjente Kongen foruden dem, som Kongen havde lagt i de faste Stæder i al Juda.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.