Den Frie Bibel

Den anden Mose Bog, kapitel 1

Israels Børn formeres i Ægypten, 1-7; en Konge, som ikke vidste af Josef, plager Folket med Grusomhed, 8-14; han befaler Jordemødrene at dræbe alle Drengebørn, og da de ikke ville, lader han Børnene kaste i Floden, 15-22.

1:1Og disse ere Navnene paa Israels Sønner, som kom til Ægypten, med Jakob kom de, hver med sit Hus: 1:2Ruben, Simeon, Levi og Juda, 1:3Isaskar, Sebulon og Benjamin, 1:4Dan og Nafthali, Gad og Aser. 1:5Og alle Personer, som vare udkomne af Jakobs Lænd, de vare halvfjerdsindstyve Personer; men Josef var i Ægypten. 1:6Og Josef døde, og alle hans Brødre og al denne Slægt. 1:7Og Israels Børn bleve frugtbare og vrimlede og bleve mangfoldige og vare saare talrige, og Landet blev fuldt af dem.
1:8Og der kom en ny Konge over Ægypten, som ikke kendte Josef. 1:9Og han sagde til sit Folk: Se, Israels Børns Folk ere flere og talrigere end vi. 1:10Velan, vi ville handle klogeligen imod det, at det ikke skal blive mangfoldigt; og det kunde ske, om der blev Lejlighed til en Krig, kunde det ogsaa slaa sig til vore Fjender og føre Krig imod os og drage ud af Landet. 1:11Saa satte de Skattebetjente over det, at de skulde plage det med deres Byrder; og man byggede Farao Forraadsstæder, nemlig Pithom og Raamses. 1:12Og jo mere de plagede det, desto mere blev det mangfoldigt, og udbredte sig, og de væmmedes ved Israels Børn. 1:13Og Ægypterne tvang Israels Børn til at trælle strengt. 1:14Og de gjorde dem deres Liv besk med haard Trældom i Ler og i Tegl og med alle Haande Trældom paa Marken; i al deres Trældom, i hvilken de tjente dem, maatte de trælle strengt.
1:15Og Kongen af Ægypten talede til de hebraiske Jordemødre, af hvilke den enes Navn var Sifra og den andens Navn Pua, 1:16og han sagde: Naar I hjælpe de hebraiske Kvinder ved Fødselen, saa ser paa Stolene: Dersom det er en Søn, saa dræber ham, og dersom det er en Datter, da maa hun leve. 1:17Men Jordemødrene frygtede Gud og gjorde ikke saa, som Kongen af Ægypten havde talet til dem, men lode Drengene leve. 1:18Da kaldte Kongen af Ægypten Jordemødrene og sagde til dem: Hvi gjorde I denne Gerning, at I lode Drengene leve? 1:19Og Jordemødrene svarede Farao: De hebraiske ere ikke som de ægyptiske Kvinder, men de ere stærke; førend Jordemoderen kommer til dem, da have de født. 1:20Derfor gjorde Gud vel imod Jordemødrene, og Folket blev mangfoldigt, og de bleve saare talrige. 1:21Og det skete, efterdi Jordemødrene frygtede Gud, da lod han dem faa Huse. 1:22Saa bød Farao alt sit Folk og sagde: Hver en Søn, som fødes, kaster ham i Floden, og lader alle Døtre leve.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.