Den Frie Bibel

Salomos Højsang, kapitel 8

Bruden længes efter Brudgommen og taler om sin Kærlighed, 1-3; han besværger tredje Gang Jerusalems Døtre og taler om Brudens Skønhed, 4-5; hun taler om Kærlighedens uovervindelige Magt, 6-7; den yngre Søster vidner om sin Fasthed og Troskab, 8-10; Bruden glæder sig ved Salomos frugtbare Vingaard, 11-12; Brudgommens Formaning til Bruden, 13; og Brudens Ønske og Bøn til Brudgommen, 14.

8:1Gid du var mig som en Broder, som den, der diede min Moders Bryst! jeg skulde finde dig paa Gaden, jeg skulde kysse dig; og de skulde ikke foragte mig. 8:2Jeg vilde lede dig, jeg vilde føre dig til min Moders Hus, du skulde lære mig; jeg skulde give dig af krydret Vin at drikke, af mit Granattræs Most. 8:3Hans venstre Haand er under mit Hoved, og hans højre Haand omfavner mig.
8:4Jeg besværger eder, I Jerusalems Døtre! hvi ville I vække, og hvi ville I forstyrre den kære, førend hun har Lyst dertil? 8:5Hvo er hun, som drager op af Ørken, støttende sig til sin elskede? Jeg vækkede dig under Æbletræet; der fødte din Moder dig, der fødte hun, som bar dig.
8:6Sæt mig som et Segl paa dit Hjerte, som et Segl paa din Arm; thi Kærlighed er stærk som Døden, Nidkærhed er haard som Dødsriget, dens Gløder ere brændende Gløder, en Herrens Lue. 8:7Mange Vande kunne ikke slukke Kærligheden, ej heller Strømme overskylle den; om nogen vilde give alt sit Hus’s Gods for Kærlighed, man vilde dog foragte ham.
8:8Vi have en liden Søster, og hun har ikke Bryster; hvad skulle vi gøre ved vor Søster paa den Dag, da der bejles til hende? 8:9Dersom hun er en Mur, da ville vi bygge et Hus af Sølv over hende; og dersom hun er en Dør, da ville vi lukke for hende med Cederfjæle. 8:10Jeg er en Mur, og mine Bryster ere som Taarne. Da blev jeg i hans Øjne som hun, der finder Fred.
8:11Salomo havde en Vingaard i Baal-Hamon; han overgav Vingaarden til Vogterne, at enhver af dem skulde bringe ham for dens Frugt tusinde Sekel Sølv. 8:12Min Vingaard, som hører mig til, er for mit Ansigt; de tusinde tilkomme dig, Salomo! men de to Hundrede dem, som vogte dens Frugt.
8:13O du, som bor i Haverne! Medbrødre agte paa din Røst; lad mig høre den!
8:14Fly min elskede! og vær lig en Raa eller en ung Hind paa de duftende Urters Bjerge.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.