Den Frie Bibel

Profeten Jeremias, kapitel 23

Jeremias raaber ve over Jødernes Regenter og trøster de adspredte Jøder, at Herren vil samle dem igen og give dem en sand Hyrde, der skulde frelse dem, 1-8; han klager over Profeternes Horeri, Hykleri og Ondskab og truer dem, 9-15; raader Folket at tage sig i Vare for de falske Profeter, som forkynde Fred, og lærer dem, hvorledes de skulde kende de sande fra de falske Profeter, 16-24; han forkaster de falske Profeters Løgn og Drømme og kræver, at de skulle tale hans Ord i Sandhed, og truer dem, der ikke gøre det, 25-32; han truer dem haardelig, som spottende kaldte hans Profetis Ord en Byrde, 33-40.

23:1Ve de Hyrder, som ødelægge og adsprede min Græsgangs Faar! siger Herren. 23:2Derfor, saa siger Herren, Israels Gud, imod Hyrderne, som vogte mit Folk: I have adspredt mine Faar og fordrevet dem og ikke set til dem; se, jeg vil hjemsøge eder for eders Idrætters Ondskabs Skyld, siger Herren. 23:3Og jeg vil samle de overblevne af mine Faar fra alle de Lande, hvorhen jeg har fordrevet dem; og jeg vil føre dem tilbage til deres Græsgange, og de skulle vorde frugtbare og mangfoldige. 23:4Og over dem vil jeg sætte Hyrder, som skulle vogte dem; og de skulle ikke mere frygte og ikke forskrækkes og ikke savnes, siger Herren. 23:5Se, de Dage komme, siger Herren, da jeg vil oprejse David en retfærdig Vækst; og han skal regere som en Konge og handle viselig og øve Ret og Retfærdighed paa Jorden. 23:6I hans Dage skal Juda frelses og Israel bo tryggelig; og dette er hans Navn, som man skal kalde ham med: „Herren vor Retfærdighed“. 23:7Derfor se, de Dage komme, siger Herren, da de ikke mere skulle sige: Saa sandt Herren lever, som førte Israels Børn op fra Ægyptens Land! 23:8men derimod: Saa sandt Herren lever, som førte og bragte Israels Hus’s Sæd op fra Nordenlandet og fra alle de Lande, hvorhen jeg har fordrevet dem! Og de skulle bo i deres eget Land.
23:9Over Profeterne er mit Hjerte knust inden i mig, alle mine Ben bæve, jeg er bleven som en drukken Mand og som en Mand, over hvem Vinen har faaet Overhaand, for Herrens Skyld og for hans hellige Ords Skyld. 23:10Thi Landet er fuldt af Horkarle, og Landet sørger for Forbandelsens Skyld, Græsgangene i Ørken ere hentørrede; og deres Løb var ondt, og deres Magt brugtes ikke ret. 23:11Thi baade Profet og Præst ere vanhellige; endog i mit Hus har jeg fundet deres Ondskab, siger Herren. 23:12Derfor skal deres Vej blive for dem som slibrige Stier i Mørke, de skulle stødes frem og falde paa den; thi jeg vil lade Ulykke komme over dem, deres Hjemsøgelses Aar, siger Herren. 23:13Og hos Profeterne i Samaria har jeg set Daarlighed, de spaaede ved Baal og forvildede mit Folk Israel; 23:14men hos Profeterne i Jerusalem har jeg set en gruelig Ting, at de bedrive Hor og gaa om med Løgn, saa at de styrke de ondes Hænder, at de ikke skulle omvende sig hver fra sin Ondskab, de ere alle blevne for mig som Sodoma og dens Indbyggere som Gomorra. 23:15Derfor siger den Herre Zebaoth saaledes om Profeterne: Se, jeg vil give dem Malurt at æde og give dem besk Vand at drikke; thi fra Profeterne i Jerusalem er Vanhellighed kommen ud i det ganske Land.
23:16Saa siger den Herre Zebaoth: Hører ikke paa Profeternes Ord, som spaa for eder, de bedrage eder, de tale efter deres Hjertes Syn, ikke af Herrens Mund. 23:17De sige og sige til dem, som foragte mig: Herren har talt, I skulle have Fred; og de sige til hver, som vandrer i sit Hjertes Stivhed: Der skal ingen Ulykke komme over eder. 23:18Thi hvo har staaet i Herrens hemmelige Raad og ser og hører hans Ord? hvo har lyttet til hans Ord, saa han hørte det? 23:19Se, Herrens Storm, Fortørnelse, farer ud, og en hvirvlende Storm! den skal hvirvle over de ugudeliges Hoved. 23:20Herrens Vrede skal ikke vende om, inden han har udført, og inden han har fuldkommet sit Hjertes Tanker; i de sidste Dage skulle I ret faa Forstand derpaa. 23:21Jeg sendte ikke Profeterne, dog løb de; jeg talte ikke til dem, dog spaaede de. 23:22Men dersom de havde staaet i mit hemmelige Raad, da vilde de lade mit Folk høre mine Ord, og de vilde føre dem tilbage fra deres onde Vej og fra deres Idrætters Ondskab. 23:23Er jeg kun en Gud nær hos? siger Herren, og ikke en Gud langt borte fra? 23:24Mon nogen kan skjule sig paa lønlige Steder, saa at jeg ikke kan se ham? siger Herren; er jeg ikke den, som opfylder Himlene og Jorden? siger Herren.
23:25Jeg har hørt, hvad Profeterne have sagt, de, som spaa Løgn i mit Navn og sige: Jeg drømte, jeg drømte. 23:26Hvor længe dog! mon Profeterne, som spaa Løgn, og som ere Profeter ved deres Hjertes Bedrageri, have i Sinde, 23:27og mon de tænke paa at bringe mit Folk til at glemme mit Navn ved deres Drømme, som de fortælle hver sin Næste? ligesom deres Fædre glemte mit Navn for Baals Skyld. 23:28Den Profet, som har en Drøm, fortælle en Drøm, men den, hos hvem mit Ord er, tale mit Ord i Sandhed; hvad har Halm at gøre med Kornet? siger Herren. 23:29Er mit Ord ikke saaledes som Ild? siger Herren, og som en Hammer, der sønderslaar en Klippe? 23:30Derfor se, jeg er imod de Profeter, siger Herren, som stjæle mine Ord, den ene fra den anden. 23:31Se, jeg er imod Profeter, siger Herren, som tage deres Tunge og varsle: „Han har sagt det“. 23:32Se, jeg er imod dem, som spaa løgnagtige Drømme, siger Herren, og som fortælle dem og forvilde mit Folk med deres Løgne og med deres Letfærdighed; og jeg har dog ikke sendt dem og ikke givet dem Befaling, og de gavne slet ikke dette Folk, siger Herren.
23:33Og naar dette Folk eller Profeten eller en Præst spørger dig og siger: Hvad er Herrens Byrde? da skal du sige til dem: „Hvad, Byrde!“ og: „Jeg vil bortkaste eder!“ siger Herren. 23:34Og naar Profeten eller Præsten eller Folket siger: „Herrens Byrde!“ da vil jeg hjemsøge den Mand og hans Hus. 23:35Saaledes skulle I sige, hver til sin Næste og hver til sin Broder: „Hvad har Herren svaret?“ og: „Hvad har Herren talt?“ 23:36Men „Herrens Byrde“ skulle I ikke nævne; thi „Byrden“ vil for Manden blive hans eget Ord, efterdi I have forvendt den levende Guds, den Herre Zebaoths, vor Guds Ord. 23:37Saaledes skal du sige til Profeten: Hvad har Herren svaret dig? og hvad har Herren talt? 23:38Men dersom I sige: „Herrens Byrde!“ saa siger Herren derfor saaledes: Fordi I have sagt dette Ord: „Herrens Byrde!“ skønt jeg sendte til eder og lod sige: I skulle ikke sige: Herrens Byrde! 23:39derfor se, jeg er der, og jeg vil glemme eder og kaste eder og Staden, som jeg gav eder og eders Fædre, bort fra mit Ansigt; 23:40og jeg vil lægge paa eder evig Forhaanelse og evig Forsmædelse, som ikke skal glemmes.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.