Den Frie Bibel

Profeten Jeremias, kapitel 28

Hananias spaar falskelig, at Kongen af Babels Aag skal brydes, og at Karrene med Fangerne skulle komme tilbage inden 2 Aar, 1-4; Jeremias ønsker, det maatte ske, men holder det dog for en falsk Spaadom, 5-9; Hananias bryder det Aag, Jeremias bar, foregivende, at Nebukadnezars Aag saaledes skulde brydes; Jeremias forkynder i sin Spaadom at Hananias skal dø i samme Aar, som og sker, 10-17.

28:1Og det skete i dette Aar, i Begyndelsen af Judas Konge Zedekias’s Regering, i det fjerde Aar, i den femte Maaned, at Profeten Hananias, Assurs Søn, som var fra Gibeon, sagde saaledes til mig i Herrens Hus, for Præsterne og alt Folkets Øjne: 28:2Saa siger den Herre Zebaoth, Israels Gud: Jeg har sønderbrudt Kongen af Babels Aag. 28:3Inden et Par Aars Tid er omme, vil jeg føre tilbage til dette Sted alle Herrens Hus’s Kar, som Nebukadnezar, Kongen af Babel, tog fra dette Sted og førte til Babel. 28:4Og Jekonias, Jojakims Søn, Judas Konge og alle bortførte af Juda, som ere komne til Babel, vil jeg føre tilbage til dette Sted, siger Herren; thi jeg vil sønderbryde Kongen af Babels Aag.
28:5Og Profeten Jeremias sagde til Profeten Hananias for Præsternes Øjne og for alt Folkets Øjne, medens de stode i Herrens Hus, 28:6ja, Profeten Jeremias sagde: Amen! Herren gøre saa, Herren stadfæste dine Ord, som du har spaaet om, at han vil lade Herrens Hus’s Kar og alle bortførte komme tilbage fra Babel til dette Sted! 28:7Men hør kun dette Ord, som jeg taler for dine Øren og for alt Folkets Øren: 28:8Profeterne, som have været før mig og før dig af fordums Tid, spaaede imod mange Lande og imod store Riger om Krig og om Ulykke og om Pest. 28:9Men naar Profeten spaar om Fred, saa vil han, naar Profetens Ord gaar i Opfyldelse, erkendes som den Profet, Herren i Sandhed har sendt.
28:10Da tog Profeten Hananias Aaget af Profeten Jeremias’s Hals og sønderbrød det. 28:11Og Hananias sagde saaledes for alt Folkets Øjne: Saa siger Herren: Saaledes vil jeg inden et Par Aars Tid er omme, bryde Nebukadnezar, Kongen af Babels Aag af alle Folkenes Hals; og Profeten Jeremias gik sin Vej. 28:12Men Herrens Ord kom til Jeremias, efter at Profeten Hananias havde brudt Aaget af Profeten Jeremias’s Hals, og han sagde: 28:13Gak og sig saaledes til Hananias: Saa siger Herren: Du har sønderbrudt Træaag, men du har gjort Jernaag i Stedet for. 28:14Thi saa siger den Herre Zebaoth, Israels Gud: Jeg har lagt et Jernaag paa alle disse Folks Hals, at de maa tjene Nebukadnezar, Kongen af Babel, og de skulle tjene ham; ogsaa de vilde Dyr paa Marken har jeg givet ham. 28:15Og Profeten Jeremias sagde til Profeten Hananias: Hør dog, Hananias! Herren har ikke sendt dig, og du har faaet dette Folk til at forlade sig paa Løgn. 28:16Derfor, saa siger Herren: Se, jeg vil sende dig bort fra Jordens Kreds; i dette Aar skal du dø, thi du har prædiket Frafald fra Herren. 28:17Saa døde Profeten Hananias i det samme Aar, i den syvende Maaned.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.