Den Frie Bibel

Paulus’s Brev til Galaterne, kapitel 1

Paulus hilser Galaterne, idet han hævder sin Apostelmyndighed og henviser til Guds Naade i Kristus som Frelsens eneste Kilde, 1-5. Han foreholder dem, at der gives intet andet Evangelium end det af ham forkyndte, 6-10, hvilket han har faaet fra Kristus selv og ikke fra Mennesker, end ikke fra de tidligere Apostle, 11-24.

1:1Paulus, Apostel, ikke af Mennesker, ikke heller ved noget Menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som oprejste ham fra de døde, 1:2og alle Brødrene, som ere med mig, til Menighederne i Galatien: 1:3Naade være med eder og Fred fra Gud Fader og vor Herre Jesus Kristus, 1:4som gav sig selv for vore Synder, for at han kunde udfri os af den nærværende onde Verden, efter vor Guds og Faders Villie, 1:5ham være Æren i Evigheders Evighed! Amen.
1:6Jeg undrer mig over, at I saa snart lade eder føre bort fra ham, som kaldte eder til Kristi Naade, hen til et anderledes Evangelium; 1:7hvilket dog ikke er et andet, men det er kun nogle, som forvirre eder og ville vende op og ned paa Kristi Evangelium. 1:8Men selv om vi eller en Engel fra Himmelen forkynder eder Evangeliet anderledes, end vi have forkyndt eder det, han være en Forbandelse! 1:9Som vi før have sagt, saa siger jeg nu igen: Dersom nogen forkynder eder Evangeliet anderledes, end I have modtaget det, han være en Forbandelse! 1:10Taler jeg da nu Mennesker til Villie, eller Gud? eller søger jeg at behage Mennesker? Dersom jeg endnu vilde behage Mennesker, da var jeg ikke en Kristi Tjener.
1:11Men jeg kundgør eder, Brødre! at det Evangelium, som er forkyndt af mig, er ikke Menneskeværk; 1:12thi heller ikke jeg har modtaget det eller er bleven undervist derom af noget Menneske, men ved Aabenbarelse af Jesus Kristus. 1:13I have jo hørt om min Vandel forhen i Jødedommen, at jeg over al Maade forfulgte Guds Menighed og søgte at udrydde den. 1:14Og jeg gik videre i Jødedommen end mange jævnaldrende i mit Folk, idet jeg var langt mere nidkær for mine fædrene Overleveringer. 1:15Men da det behagede Gud, som fra min Moders Liv havde udtaget mig og havde kaldet mig ved sin Naade, 1:16at aabenbare sin Søn i mig, for at jeg skulde forkynde Evangeliet om ham iblandt Hedningerne: da spurgte jeg straks ikke Kød og Blod til Raads, 1:17drog heller ikke op til Jerusalem, til dem, som før mig vare Apostle, men jeg drog bort til Arabien og vendte atter tilbage til Damaskus. 1:18Senere, tre Aar efter, drog jeg op til Jerusalem for at blive kendt med Kefas og blev hos ham i femten Dage. 1:19Men nogen anden af Apostlene saa jeg ikke, men kun Jakob, Herrens Broder. 1:20Men hvad jeg skriver til eder — se, for Guds Aasyn vidner jeg, at jeg ikke lyver. 1:21Derefter kom jeg til Syriens og Kilikiens Egne. 1:22Men personlig var jeg ukendt for Judæas Menigheder i Kristus; 1:23de hørte kun sige: Han, som forhen forfulgte os, forkynder nu Evangeliet om den Tro, som han forhen vilde udrydde; 1:24og de priste Gud for mig.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.