Den Frie Bibel

Paulus’s Brev til Galaterne, kapitel 5

Paulus formaner dem til at blive i Kristi Frihed; thi de, som ville retfærdiggøres ved Loven, ere faldne ud af Naaden, 1-6. Han klager over deres Ustadighed, taler imod deres Forførere og afviser disses Beskyldning imod ham selv, 7-12. Han formaner til Frihedens rette Brug, som bestaar i at leve i Kærlighed og bære Aandens Frugter i Stedet for at følge Kødets Lyster, 13-26.

5:1Til Friheden har Kristus frigjort os. Saa staar nu fast, og lader eder ikke atter holde under Trældoms Aag! 5:2Se, jeg, Paulus, siger eder, at dersom I lade eder omskære, vil Kristus intet gavne eder. 5:3Men jeg vidner atter for hvert Menneske, som lader sig omskære, at han er skyldig at opfylde hele Loven. 5:4I ere tabte for Kristus, I, som retfærdiggøres ved Loven; I ere faldne ud af Naaden. 5:5Vi vente jo ved Aanden af Tro Retfærdigheds Haab. 5:6Thi i Kristus Jesus gælder hverken Omskærelse eller Forhud noget, men Tro, som er virksom ved Kærlighed.
5:7I vare godt paa Vej; hvem har hindret eder i at adlyde Sandhed? 5:8Den Overtalelse kom ikke fra ham, som kaldte eder. 5:9En liden Surdejg syrer hele Dejgen. 5:10Jeg har den Tillid til eder i Herren, at I ikke ville mene noget andet; men den, som forvirrer eder, skal bære sin Dom, hvem han end er. 5:11Men jeg, Brødre! dersom jeg endnu prædiker Omskærelse, hvorfor forfølges jeg da endnu? Saa er jo Korsets Forargelse gjort til intet. 5:12Gid de endog maatte lemlæste sig selv, de, som forstyrre eder!
5:13I bleve jo kaldede til Frihed, Brødre! kun at I ikke bruge Friheden til en Anledning for Kødet, men værer ved Kærligheden hverandres Tjenere! 5:14Thi hele Loven er opfyldt i eet Ord, i det: „Du skal elske din Næste som dig selv.“ 5:15Men naar I bide og æde hverandre, da ser til, at I ikke fortæres af hverandre! 5:16Men jeg siger: Vandrer efter Aanden, saa fuldbyrde I ingenlunde Kødets Begæring. 5:17Thi Kødet begærer imod Aanden, og Aanden imod Kødet; disse staa nemlig hinanden imod, for at I ikke skulle gøre, hvad I have Lyst til. 5:18Men naar I drives af Aanden, ere I ikke under Loven. 5:19Men Kødets Gerninger ere aabenbare, saasom: Utugt, Urenhed, Uterlighed, 5:20Afgudsdyrkelse, Trolddom, Fjendskaber, Kiv, Nid, Hidsighed, Rænker, Tvedragt, Partier, 5:21Avind, Drukkenskab, Svir og deslige; hvorom jeg forud siger eder, ligesom jeg ogsaa før har sagt, at de, som øve saadanne Ting, skulle ikke arve Guds Rige. 5:22Men Aandens Frugt er Kærlighed, Glæde, Fred, Langmodighed, Mildhed, Godhed, Trofasthed, 5:23Sagtmodighed, Afholdenhed. Imod saadanne er Loven ikke, 5:24men de, som høre Kristus Jesus til, have korsfæstet Kødet med dets Lidenskaber og Begæringer. 5:25Naar vi leve ved Aanden, da lader os ogsaa vandre efter Aanden! 5:26Lader os ikke have Lyst til tom Ære, saa at vi udæske hverandre og bære Avind imod hverandre.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.